Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καθημερινά αυξάνονται οι διασωληνωμένοι — Κοντά στους 9.500 οι θάνατοι από την αρχή της πανδημίας

Σε 1.829 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού στη χώρα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση του ΕΟΔΥ (πολύ μικρό­τε­ρος ο αριθ­μός δια­γνω­στι­κών τεστ).

Κατά το ίδιο διά­στη­μα, κατε­γρά­φη­σαν 65 θάνα­τοι, με τον αριθ­μό των νεκρών από την εμφά­νι­ση της παν­δη­μί­ας να φτά­νει τους 9.462.

Παράλ­λη­λα, σε 841 ανέρ­χο­νται οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς στις Μονά­δες Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (837 χτες, 824 προχτές).

Την ίδια στιγ­μή, οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 495 (χτες 507)με τον μέσο όρο εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου να δια­μορ­φώ­νε­ται σε 519 ασθενείς.

Διε­ξή­χθη­σαν συνο­λι­κά 25.169 και η θετι­κό­τη­τα ανέρ­χε­ται σε 7,26%.

Τα κρού­σμα­τα εντοπίζονται:

917 στην Αττι­κή (1.169 χθες).
225 Θεσ­σα­λο­νί­κη (299 χθες).

Οι νέες λοι­μώ­ξεις στο Λεκα­νο­πέ­διο και στην ΠΕ Νήσων, προ­έρ­χο­νται ανά Περι­φε­ρεια­κή Ενότητα:

96 από την Ανα­το­λι­κή Αττι­κή (148 χθες).
88 από τον Βόρειο Τομέα Αθή­νας (149 χθες).
78 από τη Δυτι­κή Αττι­κή (74 χθες).
118 από τον Δυτι­κό Τομέα Αθή­νας (165 χθες).
296 από τον Κεντρι­κό Τομέα Αθή­νας (319 χθες).
124 από τον Νότιο Τομέα Αθή­νας (175 χθες).
113 από τον Πει­ραιά (129 χθες).
4 από τις Νήσους Αργο­σα­ρω­νι­κού (10 χθες).

Η κατανομή των κρουσμάτων

krousmata 18 4

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο