Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καθημερινά χιλιάδες φίλαθλοι περιμένουν υπομονετικά στην ουρά να επισκεφτούν το Μαυσωλείο του Λένιν

Όσο και αν προ­σπα­θούν να δυσφη­μί­σουν την Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στασ­ση και την ΕΣΣΔ είναι τα επι­τεύγ­μα­τά της που τους εμπο­δί­ζουν. Η εκτί­μη­ση στο πρό­σω­πο των ηγε­τών της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­Στα­σης, επι­βε­βαιώ­νε­ται με διά­φο­ρους τρό­πους συχνά πυκνά.

Με αφορ­μή το Μου­ντιάλ της Ρωσί­ας, ενά­μι­ση εκα­τομ­μύ­ριο κόσμος συνέρ­ρευ­σε από όλο τον κόσμο για να παρα­κο­λου­θή­σεις τους αγώ­νες. Στο ενδιά­με­σο των αγώ­νων χιλιά­δες είναι αυτοί που επι­σκέ­πτο­νται το Μαυ­σω­λείο του Λένιν στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία της Μόσχας.

Πρό­σφα­τη φωτο­γρα­φία δεί­χνει χιλιά­δες φιλά­θλους να περι­μέ­νουν υπο­μο­νε­τι­κά για να δουν από κοντά τον Λένιν. Όπως λένε οι εργα­ζό­με­νοι του Μαυ­σω­λεί­ου, αυτή η εικό­να είναι πλέ­ον καθημερινή.

lenin3

Λίγες ημέ­ρες πριν Βρε­τα­νοί φίλα­θλοι, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας τη συμ­βο­λή της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης στην αντι­φα­σι­στι­κή νίκη, κατέ­θε­σαν στε­φά­νι στο επι­βλη­τι­κό μνη­μείο των πεσό­ντων στην πόλη Βόλ­γκο­γκραντ (Στά­λιν­γκραντ), πριν την έναρ­ξη του ποδο­σφαι­ρι­κού αγώ­να Βρε­τα­νί­ας –Τυνη­σί­ας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο