Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καθημερινός ο αγώνας στην Κούβα για τη ζωή – για τον ΑΝΘΡΩΠΟ

Ανάρ­τη­ση στο twitter του Miguel az-Canel Bermúdez (Γραμ­μα­τέα του ΚΚ Κούβας)

Τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία της θνη­σι­μό­τη­τας από Covid19 στην Αμε­ρι­κή και τον κόσμο επι­βε­βαιώ­νουν την ποιό­τη­τα της στρα­τη­γι­κής μας, αλλά δεν απο­σπούν την προ­σο­χή από την ανη­συ­χη­τι­κή αύξη­ση των μολύν­σε­ων και θανά­των στην #Cuba - #CubaPorLaVida

Επο­μέ­νως:

  1. Ο αγώ­νας στο νησί της επα­νά­στα­σης για τη ζωήγια τον ΑΝΘΡΩΠΟ, κατά­κτη­ση του σοσια­λι­σμού απο­τε­λεί το καθη­με­ρι­νό μέλη­μα μιας κοι­νω­νί­ας που λει­τουρ­γεί συντο­νι­σμέ­να και συλ­λο­γι­κά από πάνω μέχρι κάτω
  2. Ακό­μη και οι ελά­χι­στοι θάνα­τοι (547) στην Κού­βα σημαί­νουν συνα­γερ­μό για την εκεί κυβέρ­νη­ση (προς σύγκρι­ση στη χώρα μας με 730 κρού­σμα­τα και 9.950 θανά­τους, ανί­κα­νοι και παρα­λυ­μέ­νοι, θλι­βε­ροί σαλ­τι­μπά­γκοι-απο­λο­γη­τές του καπι­τα­λι­σμού, το μόνο που ξέρουν είναι να κου­νά­νε το δάχτυ­λο στο λαό και να εξα­πο­λύ­ουν 10.000 αστυ­νο­μι­κούς στους δρό­μους μέχρι το Πάσχα …κυνη­γώ­ντας τον οβελία)
  3. Την ώρα που στην Ελλά­δα το δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας έχει καταρ­ρεύ­σει και το ιδιω­τι­κό δεν επι­τάσ­σε­ται, αλλά θησαυ­ρί­ζει απρό­σκο­πτα…, την ώρα που τα κρού­σμα­τα χτυ­πά­νε κόκ­κι­νο, σπά­ζο­ντας καθη­με­ρι­νά και νέα θλι­βε­ρά ρεκόρ, για­τί δεν παίρ­νο­νται τα ανα­γκαία μέτρα σε εστί­ες υπερ­με­τά­δο­σης — όπως οι χώροι δου­λειάς και τα μέσα μετα­φο­ράς, η κυβέρ­νη­ση σε μια επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή και τρι­κυ­μία εν κρα­νίω μαζί απορ­ρί­πτει ξανά και ξανά τα αιτή­μα­τα των υγειο­νο­μι­κών και των μαζι­κών φορέ­ων και δεί­χνει σαν ένο­χο τις δημό­σιες συνα­θροί­σεις (!!) του ΚΚΕ
  4. (Θυμί­ζου­με)
    26 Απρι­λί­ου 2021, 18:00 — Ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα σε δια­δι­κτυα­κή εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σης των θέσε­ων του ΚΚΕ για την υγεία (θα μετα­δί­δε­ται ζωντα­νά από το κανά­λι του ΚΚΕ στο Youtube).
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο