Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καινούργιος ουρανός: Οι γυναίκες στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας | Πρεμιέρα στο 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ιστορίες της Κατοχής

Ντο­κι­μα­ντέρ με χρο­νι­κή αφε­τη­ρία στην περί­ο­δο μετά την συμ­φω­νία της Βάρ­κι­ζας, στα χρό­νια της Λευ­κής Τρο­μο­κρα­τί­ας. Εντού­τοις, οι μαχή­τριες που αφη­γού­νται την ζωή τους για εκεί­να τα χρό­νια και για το πώς κατέ­λη­ξαν να συστρα­τευ­τούν με τον Δημο­κρα­τι­κό Στρα­τό Ελλά­δας είχαν ξεκι­νή­σει τη δρά­ση τους από την περί­ο­δο της Κατο­χής, είτε σαν μέλη της ΕΠΟΝ είτε σαν «Αετό­που­λα».

Θεω­ρή­σα­με σκό­πι­μο να ανα­δεί­ξου­με μικρές ιστο­ρί­ες της περιό­δου εκεί­νης οι οποί­ες ναι μεν δεν συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στον κορ­μό του ντο­κι­μα­ντέρ, αλλά έχουν την αξία τους για να κατα­νοη­θεί ότι πίσω από την από­φα­ση να βγουν στο βου­νό υπήρ­χε η αγω­νι­στι­κή δρά­ση (είτε των ιδί­ων είτε της οικο­γέ­νειας τους) κατά την περί­ο­δο της Κατοχής.Οι Ιστο­ρί­ες της Κατο­χής είναι μια σει­ρά από μικρά βίντεο με σύντο­μες ιστο­ρί­ες των πρω­τα­γω­νι­στριών που αναρ­τή­θη­καν στα­δια­κά στη σελί­δα του ντο­κι­μα­ντέρ (newbornsky.wordpress.com).

Τα βίντεο από τις Ιστο­ρί­ες της Κατο­χής μπο­ρεί­τε να τα βρεί­τε εδώ #kainourgiosouranos #newbornsky #newbornskyfilm

Το ντο­κι­μα­ντέρ Και­νούρ­γιος Ουρα­νός — Οι γυναί­κες στον Δημο­κρα­τι­κό Στρα­τό Ελλά­δας κάνει την επί­ση­μη πρε­μιέ­ρα του στο 23ο Φεστι­βάλ Ντο­κι­μα­ντέρ Θεσ­σα­λο­νί­κης συμ­με­τέ­χο­ντας στο τμή­μα Ανοι­χτοί Ορί­ζο­ντες.

Συγκε­κρι­μέ­να, το ντο­κι­μα­ντέρ προ­βλή­θη­κε για πρώ­τη φορά δια ζώσης την Τρί­τη 29 Ιου­νί­ου στις 21:30 στο θερι­νό σινε­μά Απόλ­λων (Σαρα­ντα­πό­ρου 4, Θεσσαλονίκη).
Την επό­με­νη ημέ­ρα (30/6) θα είναι δια­θέ­σι­μο στην πλατ­φόρ­μα του φεστι­βάλ (online.filmfestival.gr) από τις 10:00 έως και την ολο­κλή­ρω­ση του φεστι­βάλ (4 Ιου­λί­ου) μέχρι εξα­ντλή­σε­ως των εισιτηρίων.

Η προ­πώ­λη­ση των εισι­τη­ρί­ων για όλες τις προ­βο­λές (φυσι­κές και δια­δι­κτυα­κές) ξεκί­νη­σε ήδη (από Τρί­τη 22/6).

info pngΜετά τη συμ­φω­νία της Βάρ­κι­ζας τον Φλε­βά­ρη του 1945 ξεκι­νά­ει η περί­ο­δος της Λευ­κής Τρο­μο­κρα­τί­ας. Χιλιά­δες αγω­νί­στριες και αγω­νι­στές της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, καθώς και οι οικο­γέ­νειές τους κυνη­γιού­νται από κρα­τι­κούς και παρα­κρα­τι­κούς σχη­μα­τι­σμούς. Εμπρη­σμοί σπι­τιών, βια­σμοί, ξυλο­δαρ­μοί, δολο­φο­νί­ες, φυλα­κί­σεις και εξο­ρί­ες δημιουρ­γούν έναν ασφυ­κτι­κό κλοιό εξω­θώ­ντας τους κατα­διω­κό­με­νους να ανέ­βουν στο βου­νό συγκρο­τώ­ντας εκεί ομά­δες, οι οποί­ες θα απο­τε­λέ­σουν τη μαγιά του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΔΣΕ).
Πρό­κει­ται για έναν επα­να­στα­τι­κό στρα­τό, όπου οι γυναί­κες συμ­με­τέ­χουν μαζι­κά και ουσια­στι­κά, από τις μάχες μέχρι την ισό­τι­μη λήψη απο­φά­σε­ων. Νέες κοπέ­λες κυρί­ως από αγρο­τι­κές περιο­χές, μεγα­λω­μέ­νες στο περι­βάλ­λον της ελλη­νι­κής επαρ­χί­ας και της υπαί­θρου, έχο­ντας όμως την παρα­κα­τα­θή­κη των αγώ­νων της Κατο­χής συμ­με­τέ­χουν και χει­ρα­φε­τού­νται μέσα από τον αγώ­να του ΔΣΕ.

Στο ντο­κι­μα­ντέρ Και­νούρ­γιος Ουρα­νός: Οι γυναί­κες στον Δημο­κρα­τι­κό Στρα­τό Ελλά­δας οι μαχή­τριες του ΔΣΕ αφηγούνται.
Γυναί­κες διω­κό­με­νες, γυναί­κες που συνει­δη­τά επι­λέ­γουν να πολε­μή­σουν, γυναί­κες επι­στρα­τευ­μέ­νες, συν­θέ­τουν το βιω­μα­τι­κό ψηφι­δω­τό ενός εμφυ­λί­ου πολέμου.
Ενός πολέ­μου που εμπε­ριέ­χει την οδύ­νη, αλλά και την αυτα­πάρ­νη­ση και την ελπί­δα της εφό­δου προς τον ουρανό.Ντοκιμαντέρ Καινούργιος ουρανός Βλήματα

Συντε­λε­στές

 • Έρευ­να – Σενά­ριο: Γιάν­νης Ξύδας
 • Σκη­νο­θε­σία: Γιάν­νης Ξύδας, Τάσος Κωνσταντόπουλος
 • Διεύ­θυν­ση φωτο­γρα­φί­ας: Χρή­στος Πανά­γος, Αλέ­ξαν­δρος Αριστόπουλος
 • Μοντάζ: Τάσος Κωνσταντόπουλος
 • Κάμε­ρα: Αλέ­ξαν­δρος Αρι­στό­που­λος, Χρή­στος Πανά­γος, Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός, Malte C. Voβ
 • Χει­ρι­στής drone: Χρή­στος Πανάγος
 • Επε­ξερ­γα­σί­ας ήχου – μιξάζ: Αντρέ­ας Γκόβας
 • Color grading: Χρή­στος Πανάγος
 • Μου­σι­κή τίτλων – Απαγ­γε­λία: Θάνος Μικρούτσικος
 • Μου­σι­κή επέν­δυ­ση: Κων­στα­ντής Πιστιόλης
 • Τρα­γού­δι: Ειρή­νη Κωνσταντίνου
 • Υπεύ­θυ­νη επι­κοι­νω­νί­ας: Σέβη Σαλαγιάννη
 • Δημιουρ­γία – δια­χεί­ρι­ση site: Πέτρος Στεργίου
 • Βοη­θοί παρα­γω­γής: Μαρία Τσα­γκα­ρά­κη, Χρι­στί­να Κονιά­λη, Θοδω­ρής Μπουγάτσιας
 • Μετα­φρά­σεις – Υπο­τι­τλι­σμός: Ηλί­ας Διάμεσης
 • Φωτο­γρα­φία – Κολάζ: Αλί­να Λέφα

Έλα­βαν μέρος (με σει­ρά εμφάνισης)

 • Μαρία Ντο­μου­χτσή – Παπαδοπούλου
 • Αλε­ξάν­δρα Οικο­νο­μά­κου – Πλατατζή
 • Αθα­να­σία Παπα­δα­μά­κη – Μπάζη
 • Κατί­να Τέντα – Λατίφη
 • Σοφία Φάκου – Τρίψα
 • Ελπί­δα Φρεγ­γί­δου – Μητρολιού
 • Ελέ­νη Κατσή – Παχή
 • Ελέ­νη Τραγ­γα­νί­δα – Μακρυνιώτη
 • Βαΐ­τσα Πουρζιτίδου
 • Σμα­ρώ Λεφούση
 • Μαρία Κυρια­κί­δου – Κότση
 • Γιάν­να Ζορ­μπα­λά – Τρικαλινού
 • Τασού­λα Μπα­χτσε­βα­νί­δου – Λαζαρίδου
 • Βασι­λι­κή Γκό­γκα – Μπάκουρα
 • Ελέ­νη Αντω­νιά­δου – Πανάγου
 • Ελέ­νη Νικο­λαΐδου – Χαριτούδη
 • Ευστα­θία Δάγ­γα – Βαλταδώρου
 • Αρε­τή Σκεύη — Μπακιρτζή

 

Υπεύ­θυ­νη Επι­κοι­νω­νί­ας Σέβη Σαλα­γιάν­νη 6947454758

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο