Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός: Έρχεται ο «Ιανός» στην Αθήνα

Τα ιδιαί­τε­ρα έντο­να φαι­νό­με­να που προ­κα­λεί ο «Ιανός», ανα­μέ­νε­ται από τις βρα­δι­νές ώρες της Παρα­σκευ­ής και μέχρι τις πρώ­τες απο­γευ­μα­τι­νές ώρες του Σαβ­βά­του να πλή­ξουν με μεγά­λη διάρ­κεια τα περισ­σό­τε­ρα τμή­μα­τα της ανα­το­λι­κής και νότιας ηπει­ρω­τι­κής χώρας, την Εύβοια, καθώς επί­σης τις Βόρειες και Δυτι­κές Κυκλά­δες και παρο­δι­κά το Νότιο Ιόνιο, σύμ­φω­να με τα νεό­τε­ρα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/Meteo.gr.

Στις περιο­χές που θα επη­ρε­α­στούν, συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται ο νομός Αττι­κής και η πόλη της Αθή­νας. Κατά τη διάρ­κεια του Σαβ­βά­του τα φαι­νό­με­να θα μετα­το­πί­ζο­νται νοτιό­τε­ρα και αύριο το βρά­δυ θα επη­ρε­ά­σουν τα δυτι­κά κυρί­ως τμή­μα­τα της Κρή­της, ενώ στις υπό­λοι­πες περιο­χές θα σταματήσουν.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΥ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 19-09-2020

Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, οι οποί­ες θα συνο­δεύ­ο­νται από πολύ θυελ­λώ­δεις ανέ­μους θα συνε­χί­ζουν να επη­ρε­ά­ζουν το νότιο Ιόνιο, την Πελο­πόν­νη­σο και την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, ενώ ανά­λο­γα φαι­νό­με­να θα σημειω­θούν στις δυτι­κές Κυκλά­δες και τη δυτι­κή Κρή­τη. Τα φαι­νό­με­να θα εξα­σθε­νή­σουν, από το από­γευ­μα στο νότιο Ιόνιο και την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και από το βρά­δυ στη βόρεια Πελοπόννησο.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες το πρωί στη δυτι­κή και την κεντρι­κή Μακεδονία.
Άνε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 και στα ανα­το­λι­κά 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 16 έως 29 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία η μέγι­στη 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να που τοπι­κά θα είναι ισχυ­ρά στο νότιο Ιόνιο, τη δυτι­κή Στε­ρεά και τη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο θα εξα­σθε­νή­σουν από το από­γευ­μα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτι­κή Στε­ρεά και από το βρά­δυ στη βόρεια Πελοπόννησο.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 με 6 και τοπι­κά στα νότια 7 με 9 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 19 έως 24 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Στη Θεσ­σα­λία και την Εύβοια νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες μέχρι το μεση­μέ­ρι και βαθ­μιαία λίγες νεφώ­σεις. Στην ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες που θα εξα­σθε­νή­σουν από το από­γευ­μα στην ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και από το βρά­δυ στη βόρεια Πελοπόννησο.
Άνε­μοι: Στα νότια από νότιες διευ­θύν­σεις 6 με 8 και από το από­γευ­μα βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 μπο­φόρ. Στα βόρεια ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 7 με 8 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 18 έως 26 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις τοπι­κά αυξη­μέ­νες στις δυτι­κές Κυκλά­δες και τη δυτι­κή Κρή­τη όπου θα εκδη­λω­θούν τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες πρό­σκαι­ρα κατά τόπους ισχυρές.
Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και από το από­γευ­μα στα βόρεια βορειο­α­να­το­λι­κοί 6 με 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 22 έως 29 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Και­ρός: Λίγες τοπι­κές νεφώσεις.
Άνε­μοι: Στα Δωδε­κά­νη­σα βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μποφόρ.Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου βορειο­α­να­το­λι­κοί 6 με 7 και τοπι­κά 8 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 22 έως 30 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες κατά τόπους ισχυ­ρές μέχρι το μεση­μέ­ρι, βαθ­μιαία βελ­τί­ω­ση από το απόγευμα.
Άνε­μοι: Από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 5 με 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 19 έως 25 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες το πρωί.
Άνε­μοι: Από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 19 έως 27 βαθ­μούς Κελσίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο