Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός-ΕΜΥ: Συννεφιασμένος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές

Αραιές νεφώ­σεις, παρο­δι­κά πιο πυκνές, με πρό­σκαι­ρες τοπι­κές βρο­χές σε διά­φο­ρες περιο­χές της Ελλά­δας, ανα­μέ­νο­νται σήμε­ρα στη χώρα μας σύμ­φω­να με την Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία. Μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν στη Στε­ρεά, την Πελο­πόν­νη­σο και την Κρή­τη, ενώ οι συγκε­ντρώ­σεις αφρι­κα­νι­κής σκό­νης θα είναι αυξη­μέ­νες στα νότια.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ο και­ρός ανα­μέ­νε­ται συν­νε­φια­σμέ­νος κατά δια­στή­μα­τα, με τους ανέ­μους να πνέ­ουν μετα­βλη­τοί τρία μπο­φόρ και τη θερ­μο­κρα­σία να κυμαί­νε­ται από 10 έως 22 βαθ­μούς κελσίου.

Συνο­λι­κά στην χώρα, η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μετα­βο­λή. Στα βόρεια θα κυμαν­θεί από 08 έως 23 βαθ­μούς, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 09 έως 24 και στη νησιω­τι­κή χώρα από 12 έως 23 βαθ­μούς Κελσίου.

Σύμ­φω­να με την ΕΜΥ, σήμε­ρα προ­βλέ­πο­νται αραιές νεφώ­σεις παρο­δι­κά πιο πυκνές, με πρό­σκαι­ρες τοπι­κές βρο­χές στη Θεσ­σα­λία, τη Στε­ρεά, την Πελο­πόν­νη­σο, τα νησιά του Ιονί­ου, τις Κυκλά­δες και την Κρή­τη, το μεση­μέ­ρι – από­γευ­μα στη δυτι­κή και κεντρι­κή Μακε­δο­νία και την Ήπει­ρο και το βρά­δυ στα Δωδεκάνησα.

Μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν στη Στε­ρεά, την Πελο­πόν­νη­σο και την Κρήτη.

Οι συγκε­ντρώ­σεις αφρι­κα­νι­κής σκό­νης θα είναι αυξη­μέ­νες στα νότια.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα δυτι­κά από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 και τοπι­κά έως 6 μπο­φόρ και στα ανα­το­λι­κά βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί με την ίδια ένταση.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μετα­βο­λή. Στα βόρεια θα κυμαν­θεί από 08 έως 23 βαθ­μούς, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 09 έως 24 και στη νησιω­τι­κή χώρα από 12 έως 23 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις παρο­δι­κά πιο πυκνές, με πιθα­νό­τη­τα πρό­σκαι­ρων τοπι­κών βροχών.
Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και στα ανα­το­λι­κά έως 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 23 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις παρο­δι­κά πιο πυκνές.
Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο