Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός Κυριακή 1/12: Πέφτει σημαντικά η θερμοκρασία, ιδίως στη βόρεια Ελλάδα έως δέκα βαθμούς

Όλα τα ωραία (και ζεστά) τελειώ­νουν κάποια στιγ­μή, καθώς φαί­νε­ται πως ήλθε η ώρα να νιώ­σου­με περισ­σό­τε­ρο και στην Ελλά­δα ότι πλη­σιά­ζει ο χει­μώ­νας. Ψυχρές και ξηρές αέριες μάζες αρκτι­κής προ­έ­λευ­σης, που ήδη επη­ρε­ά­ζουν τον και­ρό της Βόρειας και της Κεντρι­κής Ευρώ­πης, κινού­νται γρή­γο­ρα με κατεύ­θυν­ση ανα­το­λι­κή-νοτιο­α­να­το­λι­κή και την Κυρια­κή ανα­μέ­νε­ται να περά­σουν τα βόρεια σύνο­ρα της χώρας μας.

Αυτό, σύμ­φω­να με τη μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, θα οδη­γή­σει τη θερ­μο­κρα­σία σε πτώ­ση έως και δέκα βαθ­μούς στη Βόρεια Ελλά­δα σε σχέ­ση με το Σάβ­βα­το, ενώ θα σημειω­θούν και τοπι­κές ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις σε χαμη­λό υψό­με­τρο. Μάλι­στα, τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία δεί­χνουν πως επί­κει­ται μια νέα πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας από την Τετάρ­τη, η οποία θα γίνει αισθη­τή κυρί­ως στη Βόρεια και στην Κεντρι­κή Ελλάδα.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, αύριο στο Αιγαίο ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις που κατά τόπους θα είναι πυκνές. Στην υπό­λοι­πη χώρα ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια, στα­δια­κά όμως θα ανα­πτυ­χθούν τοπι­κές νεφώ­σεις. Τοπι­κές βρο­χές θα σημειω­θούν στη Θρά­κη έως το πρωί και στο Αιγαίο και κυρί­ως στην Κρή­τη έως το μεση­μέ­ρι, ενώ από το μεση­μέ­ρι κι έπει­τα ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές ανα­μέ­νο­νται στην Νότια Πελο­πόν­νη­σο και την Ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία και Στε­ρεά Ελλά­δα. Πιθα­νό­τη­τα ασθε­νών χιο­νο­πτώ­σε­ων, ακό­μη και σε περιο­χές χαμη­λού υψο­μέ­τρου, υπάρ­χει στη Θρά­κη έως το πρωί και στο Πήλιο προς το βράδυ.

Η θερ­μο­κρα­σία στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα κυμαν­θεί από μεί­ον 4 έως 7 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία και στη Θρά­κη από μεί­ον ένα έως 9, στη Θεσ­σα­λία από 4 έως 13, στα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά από 5 έως 18, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 9 έως 15, στα νησιά του Ιονί­ου από 10 έως 17, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου από 7 έως 13, στα νησιά του υπο­λοί­που Αιγαί­ου από 13 έως 17 (έως 19 με 20 στα Δωδε­κά­νη­σα) και στην Κρή­τη από 15 έως 19.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 έως 7 και τοπι­κά έως 8 στο Κεντρι­κό και Βόρειο Αιγαίο έως 8 μπο­φόρ, με εξα­σθέ­νη­ση κατά 1 έως 2 μπο­φόρ από το μεση­μέ­ρι. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά από βόρειες και βορειο­α­να­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 και τοπι­κά έως 5 μπο­φόρ από το από­γευ­μα όμως θα γίνουν νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 έως 5 μπο­φόρ και ιδιαί­τε­ρα στον Πατραϊ­κό έως 6 μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται αραιές νεφώ­σεις που κατά περιό­δους θα είναι πυκνό­τε­ρες, ενώ πιθα­νό­τη­τα για ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές υπάρ­χει στα βόρεια του νομού. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 έως 6 μπο­φόρ με εξα­σθέ­νη­ση κατά 1 έως 2 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 11 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια, από το από­γευ­μα όμως θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 3 έως 5 και στο Θερ­μαϊ­κό 5 έως 7 μπο­φόρ, στα­δια­κά όμως θα εξα­σθε­νή­σουν σημα­ντι­κά και θα στρα­φούν σε ανα­το­λι­κούς έως 3 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 4 έως 9 βαθμούς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο