Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός: Στο «κόκκινο» το θερμόμετρο

Σήμε­ρα Παρα­σκευή σε ολό­κλη­ρη τη χώρα θα επι­κρα­τή­σουν καλές και­ρι­κές συν­θή­κες, ενώ η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει περαι­τέ­ρω άνο­δο. Η μέγι­στη τιμή της θερ­μο­κρα­σί­ας προ­βλέ­πε­ται να φθά­σει στα ηπει­ρω­τι­κά τους 39 με 40 και τοπι­κά στη Θεσ­σα­λία και την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά τους 41 βαθ­μούς και στα νησιά τους 36 με 37 βαθ­μούς Κελσίου..

Από το μεση­μέ­ρι στα ορει­νά ηπει­ρω­τι­κά θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα εκδή­λω­σης όμβρων στα βορειο­δυ­τι­κά ορει­νά. Ελα­φρώς αυξη­μέ­νες θα είναι οι συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης στην ατμόσφαιρα.

Η θερ­μο­κρα­σία, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από 16 έως 36 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα από 19 έως 38–39, στην Ήπει­ρο από 18 έως 37 βαθ­μούς, στη Θεσ­σα­λία από 19 έως 39–40, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 21 έως 38–40 βαθ­μούς, στα νησιά του Ιονί­ου από 22 έως 37 και στα νησιά του Αιγαί­ου και την Κρή­τη από 21 έως 36 βαθ­μούς, ενώ τοπι­κά στο Ανα­το­λι­κό Αιγαίο οι μέγι­στες θα φτά­σουν στους 38–39 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι στα ηπει­ρω­τι­κά και στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 4 Μπο­φόρ, στο Νότιο και Νοτιο­α­να­το­λι­κό βορειο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 5 Μπο­φόρ και τοπι­κά στα Δωδε­κά­νη­σα 6 Μπο­φόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέ­ουν δυτι­κοί άνε­μοι με εντά­σεις έως 4 Μποφόρ.

Το Σάβ­βα­το (20–08-2022) η θερ­μο­κρα­σία στη δυτι­κή και τη βόρεια χώρα θα υπο­χω­ρή­σει κατά 2 με 3 βαθ­μούς, αλλά στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά η μέγι­στη τιμή της θα φθά­σει τους 39 με 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Επι­ση­μαί­νε­ται πως από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες του Σαβ­βά­του ανα­μέ­νε­ται μετα­βο­λή του και­ρού από τα βορειο­δυ­τι­κά, με καται­γί­δες που πιθα­νόν κατά τόπους θα είναι ισχυ­ρές και θα συνο­δεύ­ο­νται από ισχυ­ρούς ανέμους.

Την Κυρια­κή (21–08-2022) η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει αισθη­τή πτώ­ση σε όλη τη χώρα και θα επα­νέλ­θει κοντά στα κανο­νι­κά για την επο­χή επί­πε­δα (στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές η μέγι­στη τιμή της στους 32 με 35 βαθ­μούς Κελ­σί­ου), ενώ ο και­ρός στη βόρεια Ελλά­δα και κυρί­ως στη Μακε­δο­νία, θα είναι άστατος.

Αναλυτικά ο καιρός τις επόμενες μέρες

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια και πολ­λή ζέστη. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες κυρί­ως διευ­θύν­σεις με εντά­σεις 2–3 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 27 έως 38–39 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια με λίγες νεφώ­σεις μετά το μεση­μέ­ρι. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις με εντά­σεις 2–3 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 26 έως 37–38 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Αίθριος με λίγες πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στη Θράκη.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 39 με 40 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Αίθριος.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 40 βαθ­μούς. Στα νησιά του Ιονί­ου από 24 έως 37 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 40 και κατά τόπους στη Θεσ­σα­λία και την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά μέχρι 41 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Αίθριος.

Ανε­μοι: Βόρειοι 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 24 έως 35 και στην Κρή­τη μέχρι 37 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Αίθριος.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 23 έως 37 βαθ­μούς Κελσίου.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Αίθριος.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 23 έως 38 βαθ­μούς Κελσίου.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο