Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός 18/1/2022: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Σήμε­ρα Τρί­τη στα νησιά του νότιου Αιγαί­ου, στα Δωδε­κά­νη­σα και στην Κρή­τη ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές βρο­χές ή καται­γί­δες, ενώ στα Δωδε­κά­νη­σα υπάρ­χει και μικρή πιθα­νό­τη­τα για τοπι­κές χαλα­ζο­πτώ­σεις μικρού μεγέθους.

Στην υπό­λοι­πη χώρα αρχι­κά θα υπάρ­χουν πρό­σκαι­ρες τοπι­κές νεφώ­σεις, με πιθα­νό­τη­τα για τοπι­κές βρο­χές στα κεντρι­κά και βόρεια και μεγά­λα δια­στή­μα­τα ηλιο­φά­νειας μετά το μεση­μέ­ρι. Τις νυχτε­ρι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά θα σημειω­θεί παγετός.

Η θερ­μο­κρα­σία, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, θα κυμαν­θεί στη δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑10 έως 4 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη βόρεια Ελλά­δα από ‑11 έως 10, στην Ήπει­ρο από ‑5 έως 13 βαθ­μούς, στη Θεσ­σα­λία από ‑5 έως 10, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από ‑4 έως 13, στα νησιά του Ιονί­ου από 6 έως 14 βαθ­μούς, στα νησιά του βόρειου Αιγαί­ου από ‑1 έως 8 βαθ­μούς, και στα υπό­λοι­πα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου και στην Κρή­τη από 1 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν γενι­κά βόρειοι με εντά­σεις έως 7 Μπο­φόρ στο Αιγαίο και έως 6 Μπο­φόρ στο Ιόνιο.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται λίγες νεφώ­σεις. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βορειο­δυ­τι­κοί-βόρειοι με εντά­σεις έως 4–5 Μπο­φόρ και πρό­σκαι­ρα στα ανα­το­λι­κά έως 6 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 1 έως 10 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια με παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις τις πρω­ι­νές ώρες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βορειο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 4 Μπο­φόρ και πρό­σκαι­ρα στο Θερ­μαϊ­κό έως 5 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 1 έως 7 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με τοπι­κές νεφώ­σεις τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες οπό­τε θα σημειω­θούν ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο και λίγα χιό­νια στα ορεινά.

Ανε­μοι: Βόρειοι 4 με 6 και το πρωί στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία 7 τοπι­κά 8 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑03 (μεί­ον 3) έως 10 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Στα νότια λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές τοπι­κές νεφώ­σεις το πρωί με ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες γενι­κά αίθριος.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και τοπι­κά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου από 00 (μηδέν) έως 11 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Στην ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές και λίγα χιό­νια στα ορει­νά. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές τοπι­κές νεφώ­σεις μέχρι το μεση­μέ­ρι με ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και βαθ­μιαία γενι­κά αίθριος.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και και στις Σπο­ρά­δες και την ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία 6 με 8 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 (μηδέν) έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και στην Κρή­τη το πρωί μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Λίγα χιό­νια στα ορει­νά της Κρή­της. Από το μεση­μέ­ρι τα φαι­νό­με­να στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές θα σταματήσουν.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί 4 με 6 που γρή­γο­ρα θα γίνουν βόρειοι και θα ενι­σχυ­θούν τοπι­κά έως 7 με 8 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και το πρωί σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Από το από­γευ­μα γενι­κά αίθριος.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ, γρή­γο­ρα θα στρα­φούν σε βορεί­ων διευ­θύν­σε­ων 5 με 6 και τοπι­κά 7 με 8 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η μέγι­στη 2 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στα ανα­το­λι­κά και νότια όπου θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και λίγα χιό­νια στα ορεινά.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 7 πρό­σκαι­ρα το πρωί τοπι­κά 8 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 11 βαθ­μούς Κελσίου.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο