Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός 7/7/2022: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες σήμερα — Τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά

Σήμε­ρα Πέμ­πτη σε ολό­κλη­ρη τη χώρα ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια με λίγες τοπι­κές νεφώ­σεις, ενώ δυσμε­νείς πυρο­με­τε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες θα επι­κρα­τή­σουν στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, στα Δωδε­κά­νη­σα και στην Κρή­τη. Τις μεση­με­ρια­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα για τοπι­κές καται­γί­δες κυρί­ως στα ορει­νά της ηπει­ρω­τι­κής χώρας, οι οποί­ες είναι πιθα­νό να συνο­δεύ­ο­νται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερ­μο­κρα­σία σε σχε­τι­κά υψη­λά επί­πε­δα, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από 15 έως 31 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα από 15 έως 37, στην Ήπει­ρο από 15 έως 36 βαθ­μούς, στην Θεσ­σα­λία από 14 έως 37 βαθ­μούς, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 15 έως 35–36, στα νησιά του Ιονί­ου από 21 έως 34–35 βαθ­μούς, στις Κυκλά­δες από 21 έως 28, στην Κρή­τη από 17 έως 35–37 και τα Δωδε­κά­νη­σα από 19 έως 32–34.

Βόρειοι-βορειο­δυ­τι­κοί άνε­μοι με εντά­σεις έως 4–5 Μπο­φόρ στο Ιόνιο και έως 6 και τοπι­κά έως 7 Μπο­φόρ στο Αιγαίο.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες γενι­κά διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 3 και στα ανα­το­λι­κά έως 4 Μπο­φόρ, ενώ στα νότια τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα στρα­φούν σε νότιους με εντά­σεις έως 2–3 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 26 έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται αίθριος και­ρός. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες-βορειο­δυ­τι­κές γενι­κά διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 2–3 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 24 έως 36 βαθμούς.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο