Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός 8/10/2021: Ισχυρές τοπικές βροχές και καταιγίδες

Η κακο­και­ρία «Αθη­νά» θα προ­κα­λέ­σει κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες την Παρα­σκευή, με πιθα­νό­τη­τα χαλα­ζο­πτώ­σε­ων κυρί­ως στα δυτι­κά. Σημα­ντι­κές βρο­χο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται σε περιο­χές της Εύβοιας και της Δ. Ελλά­δας που επλή­γη­σαν από τις πρό­σφα­τες πυρ­κα­γιές, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, την Παρα­σκευή βρο­χές και καται­γί­δες ανα­μέ­νο­νται στο Ιόνιο, στα ηπει­ρω­τι­κά, στις Σπο­ρά­δες, στα νησιά του Βόρειου και Βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου και στα βόρεια κυρί­ως τμή­μα­τα των Κυκλά­δων. Τα φαι­νό­με­να θα είναι τοπι­κά ισχυ­ρά, με πιθα­νό­τη­τα εκδή­λω­σης χαλα­ζο­πτώ­σε­ων κυρί­ως στα δυτι­κά. Στη Δυτι­κή Ελλά­δα και σε περιο­χές των νομών Μαγνη­σί­ας, Λάρι­σας, Πιε­ρί­ας και Ημα­θί­ας οι βρο­χές θα έχουν και αυξη­μέ­νη διάρ­κεια, ενώ στις περιο­χές που θα δεχθούν σημα­ντι­κές ποσό­τη­τες βρο­χής, συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται περιο­χές της Εύβοιας που επλή­γη­σαν από τις πρό­σφα­τες πυρκαγιές.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από 5 έως 16 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα από 7 έως 20, στην Ήπει­ρο από 9 έως 23, στη Θεσ­σα­λία από 10 έως 22, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 12 έως 25, στα νησιά του Ιονί­ου από 16 έως 24 και στα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου από 13 έως 26 βαθ­μούς, ενώ στην Κρή­τη οι μέγι­στες θα φτά­σουν τοπι­κά στους 28–29 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στο Βόρειο Αιγαίο ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί με εντά­σεις έως 7 Μπο­φόρ και στο Νότιο Αιγαίο από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 5 Μπο­φόρ. Στο Ιόνιο θα επι­κρα­τή­σουν άνε­μοι νοτί­ων διευ­θύν­σε­ων με εντά­σεις 4–6 Μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κατά περιό­δους. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες κυρί­ως διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 5 Μπο­φόρ, ενώ η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 16 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται βρο­χές και καται­γί­δες, που κυρί­ως στα δυτι­κά τμή­μα του νομού ενδέ­χε­ται να είναι ισχυ­ρές κατά περιό­δους. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις και από το από­γευ­μα βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 5 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στην πόλη θα κυμαν­θεί από 14 έως 18 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με ισχυ­ρές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες στη Μακε­δο­νία, κυρί­ως στην κεντρι­κή, και από τις μεσημ­βρι­νές ώρες και στη Θρά­κη. Τα φαι­νό­με­να στα δυτι­κά από το από­γευ­μα στα­δια­κά θα εξασθενήσουν.

Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5, στα παρά­κτια τμή­μα­τα και στο Θρα­κι­κό 6 με 7 και νωρίς το πρωί τοπι­κά 8 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 20 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες. Εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Στα βόρεια νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και πρό­σκαι­ρα τις πρω­ι­νές ώρες στο Ιόνιο 6 και τοπι­κά 7 μπο­φόρ. Στα νότια νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 16 έως 24 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο 4 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, κατά τόπους ισχυ­ρές. Στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές από τις μεσημ­βρι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Στα βόρεια ανα­το­λι­κοί 6 με 7 μπο­φόρ. Στα υπό­λοι­πα νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ στρε­φό­με­νοι το από­γευ­μα σε νοτιο­δυ­τι­κούς. Από τις βρα­δι­νές ώρες οι άνε­μοι θα εξασθενήσουν.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 24 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η μέγι­στη 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Στις Κυκλά­δες λίγες νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα αυξη­θούν και θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, κατά τόπους ισχυ­ρές στις δυτι­κές και βόρειες Κυκλά­δες. Τα φαι­νό­με­να από τις μεσημ­βρι­νές ώρες θα εξασθενήσουν.

Στην Κρή­τη λίγες νεφώ­σεις, στα δυτι­κά αυξη­μέ­νες όπου θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Ανε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 5 και πρό­σκαι­ρα στα δυτι­κά έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 16 έως 24 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Στα βόρεια νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και από το μεση­μέ­ρι θα εκδη­λω­θούν βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, οι οποί­ες θα είναι πρό­σκαι­ρα ισχυ­ρές. Στα νότια λίγες τοπι­κές νεφώσεις.

Ανε­μοι: Στο βορειο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο 5 με 6 και νωρίς το πρωί 7 με 8 μπο­φόρ. Στα υπό­λοι­πα, από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 18 έως 27 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να, που κατά τόπους θα είναι ισχυ­ρά κυρί­ως στα νότια, στα­δια­κά από νωρίς το από­γευ­μα θα εξασθενήσουν.

Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 21 βαθ­μούς Κελσίου.

vardianos sta sporka 5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο