Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καισαριανή: Η Πόλη έχει Φωνή _ΟΛΟΙ στο δρόμο στις 30 Μάρτη

Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ 0 ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΦΩΝΗ !!
💥 Η Δημοτική Αρχή της Καισαριανής έχει διαλέξει πλευρά.
💥 Είμαστε με τους πολλούς και τα συμφέροντά τους!

Η Δημοτική Αρχή Καισαριανής

 • Αρνεί­ται να γίνει το «μακρύ χέρι» της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής και να βάλει περισ­σό­τε­ρα χαρά­τσια στον λαό μας.
 • Αρνεί­ται να συγκα­λύ­ψει την τρα­γι­κή κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και της προη­γού­με­νης δημο­τι­κής αρχής (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ).
 • Δίνει το χέρι στους κατοί­κους της πόλης, τα σωμα­τεία και τους μαζι­κούς φορείς και τους καλεί σε διεκ­δί­κη­ση και αγώ­να για τα δίκαια αιτή­μα­τά τους! Είναι η ώρα να έρθουν στο προ­σκή­νιο τα συμ­φέ­ρο­ντα των πολ­λών, οι πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες της πόλης μας.

Τι ισχύει με τα οικονομικά του Δήμου;

Ο Δήμος λαμ­βά­νει από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 3,2εκ € ετη­σί­ως (ΚΑΠ) για λει­τουρ­γι­κές δαπά­νες, όταν μόνο για τη μισθο­δο­σία χρειά­ζο­νται 6,5 εκ/ετησίως! Ήδη ξεκι­νά­με με ένα χρέ­ος από την προη­γού­με­νη δημο­τι­κή αρχή ύψους 1,9εκ€.

►Η κυβέρνηση

 • Παρα­κρα­τά από τους θεσμο­θε­τη­μέ­νους πόρους τα ¾ της ετή­σιας χρη­μα­το­δό­τη­σης του δήμου Και­σα­ρια­νής, όπως και όλων των δήμων.
 • Θεσπί­ζει επι­πρό­σθε­τα νέα άδι­κα «πρά­σι­να» χαρά­τσια, όπως το “τέλος ταφής απορ­ριμ­μά­των” που είναι 200.000€ το χρό­νο για το Δήμο Και­σα­ρια­νής, τα οποία καλού­μα­στε να «ρίξου­με» στις πλά­τες των κατοίκων.
 • Με πλή­θος εγκυ­κλί­ων και ελεγ­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς επι­βάλ­λει στις υπη­ρε­σί­ες το «κυνή­γι» των χρε­ω­μέ­νων κατοί­κων, όπως οι 620 κατα­σχέ­σεις που έγι­ναν παρα­μο­νές Χρι­στου­γέν­νων για οφει­λές άνω των 500€, με το 60% αυτών να αφο­ρούν χρέη έως 1.000€! Ήδη η τοπι­κή φορο­λο­γία είναι 3,5εκ€ και υπερ­βαί­νει αυτά που δίνει ο κρα­τι­κός προϋπολογισμός!
 • Την ίδια ώρα για τους λίγους και εκλε­κτούς:
  • Θεσπί­ζειπλα­φόν προ­στα­σί­ας” για τα δημο­τι­κά τέλη σε σού­περ μάρ­κετ, τρά­πε­ζες και ξενο­δο­χεία, έτσι που να μην ξεπερ­νούν το δεκα­πλά­σιο του απλού οικια­κού τιμολόγιου.
  • Αφή­νει ανε­νό­χλη­τη την εισφο­ρο­δια­φυ­γή των εται­ριών ανα­κύ­κλω­σης που ξεπερ­νά τα 23εκ€/έτος.

Τι γίνεται με το προσωπικό του Δήμου;

1 στους 3 εργα­ζό­με­νους είναι συμ­βα­σιού­χος. Για να λει­τουρ­γή­σει ο Δήμος απαι­τού­νται του­λά­χι­στον 400 εργα­ζό­με­νοι και σήμε­ρα έχου­με 150 κενά, ενώ μέσα στον επό­με­νο χρό­νο θα συντα­ξιο­δο­τη­θούν άλλοι 25 εργαζόμενοι.

Ήδη ο δήμος έχει ελά­χι­στους εργα­ζό­με­νους στις πολι­τι­στι­κές δομές
και κανέ­ναν για τον αθλητισμό.
Η τεχνι­κή υπη­ρε­σία έχει μόλις 4 πτυ­χιού­χους μηχανικούς!
Σημα­ντι­κές παι­δα­γω­γι­κές δομές λει­τουρ­γούν με συμβασιούχους.

► Η κυβέρνηση

 • Αντί να καλύ­ψει τα κενά σε προ­σω­πι­κό, ψήφι­σε νόμο (ν. Βορί­δη) που απα­γο­ρεύ­ει στις δημο­τι­κές αρχές να στη­ρί­ξουν συμ­βα­σιού­χους εργα­ζό­με­νους που πάνε στα δικα­στή­ρια και δικαί­ως ζητούν μονι­μο­ποί­η­ση. Μάλι­στα όποια δημο­τι­κή αρχή απει­θαρ­χή­σει μπο­ρεί να συρ­θεί στο πει­θαρ­χι­κό με ποι­νές έως 6 μήνες αργία, ακό­μα και έκπτω­ση από την ιδιό­τη­τα τους, πέρα από τον κίν­δυ­νο κατα­λο­γι­σμού. Έτσι τους επό­με­νους μήνες μπο­ρεί να έχου­με επι­πλέ­ον κενά σε παι­δι­κούς σταθ­μούς, καθα­ριό­τη­τα, σχο­λι­κή καθα­ριό­τη­τα και φύλα­ξη, εργα­το­τε­χνι­κό προσωπικό.
 • Μάλι­στα, κλεί­νει τα μάτια στα εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα που πυκνώ­νουν στους ΟΤΑ και τις αιτί­ες που τα προκαλούν.
 • Την ίδια ώρα για τα κέρ­δη των λίγων
  • δίνει τη δυνα­τό­τη­τα για πανά­κρι­βες συμ­βά­σεις υπη­ρε­σιών και εργο­λά­βους, με τα χρή­μα­τα του ελλη­νι­κού λαού να σπα­τα­λού­νται στις εται­ρί­ες που πλα­σά­ρουν μελέ­τες — φασόν, παρό­τι οι αντί­στοι­χες εργα­σί­ες θα μπο­ρού­σαν να παρέ­χο­νται από μόνι­μο προ­σω­πι­κό με λιγό­τε­ρο κόστος.

►Τι γίνεται με το κυκλοφοριακό πρόβλημα;

Καθη­με­ρι­νά, στις ώρες αιχ­μής, διέρ­χε­ται από την πόλη δυσα­νά­λο­γος όγκος αυτο­κι­νή­των από και προς την είσο­δο της Αττι­κής οδού. Είναι φανε­ρό ότι το επό­με­νο διά­στη­μα το κυκλο­φο­ρια­κό πρό­βλη­μα θα επι­βα­ρυν­θεί ραγδαία, με την αύξη­ση των καθη­με­ρι­νών ρύπων και το σαφά­ρι του parking να είναι ήδη καθημερινότητα.

 • Η εκτέ­λε­ση των απα­ραί­τη­των έργων για την κατα­σκευή του ΜΕΤΡΟ γίνε­ται χωρίς καμία ουσια­στι­κή πρό­βλε­ψη για τη διευ­θέ­τη­ση της κυκλο­φο­ρί­ας και των βαρέ­ων οχη­μά­των της εται­ρεί­ας, αντί­θε­τα προ­βλέ­πε­ται μετα­φο­ρά του τερ­μα­τι­κού σταθ­μού των Τρό­λεϊ πάνω στην Εθνι­κής Αντιστάσεως.
 • Η ανά­πτυ­ξη του παρα­λια­κού μετώ­που, «της Αττι­κής Ριβιέ­ρα» είναι το μεγα­λύ­τε­ρο έργο στα Βαλ­κά­νια, όμως οι Δήμοι που επη­ρε­ά­ζο­νται δεν έχουν τρο­φο­δο­τη­θεί με καμία συγκοι­νω­νια­κή μελέ­τη για τις συνέ­πειες που θα έχουν στους τοπι­κούς οδι­κούς τους άξο­νες οι σήραγ­γες στον Υμητ­τό και οι δρό­μοι ταχεί­ας κυκλοφορίας.
 • Στα σχέ­δια για την «ανά­πτυ­ξη» του Υμητ­τού περι­λαμ­βά­νο­νται μονο­πά­τια με ξύλι­να κιό­σκια που κοστί­ζουν 12.500 € το ένα…

►Τι γίνεται με τις δημοτικές υποδομές 
και τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος;

Για να συντη­ρη­θούν οι δημο­τι­κές υπο­δο­μές δίνο­νται συνο­λι­κά από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 230.000€ (ΚΑΠ επεν­δυ­τι­κών δαπα­νών) και 65.000€ για τη συντή­ρη­ση των σχο­λι­κών κτηρίων!

Αυτή η κατά­στα­ση απο­τυ­πώ­νε­ται στις ανά­γκες του λαού της πόλης…

 • Ο οικι­σμός του Βλη­τι­κού Σταθ­μού στην Άνω Και­σα­ρια­νή είναι απο­κομ­μέ­νος από το δίκτυο ύδρευ­σης, το γήπε­δο του ΝΗΑΡ ΗΣΤ είναι ερει­πω­μέ­νο, τα δημο­τι­κά κυλι­κεία, οι παι­δι­κές χαρές και οι γει­το­νιές στις παλιές εργα­τι­κές κατοι­κί­ες είναι εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νες στη φθο­ρά του χρό­νου, το απο­χε­τευ­τι­κό δίκτυο της πόλης χρειά­ζε­ται εκτε­τα­μέ­νες επι­σκευ­ές, κ.ά.
 • Η πόλη είναι εκτε­θει­μέ­νη στα και­ρι­κά φαι­νό­με­να, καθώς, ο Δήμος δεν δια­θέ­τει μηχά­νη­μα εκχιο­νι­σμού, αλά­τι ρίχνουν οι εργά­τες χει­ρω­να­κτι­κά, η υδρο­φό­ρα του Δήμου είναι χαλα­σμέ­νη και δεν υπάρ­χουν χρή­μα­τα για επισκευή.
 • Στον στό­λο των απορ­ριμ­μα­το­φό­ρων και των άλλων οχη­μά­των του δήμου εντο­πί­ζο­νται σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα στη λει­τουρ­γία τους.
 • Οι κατα­πα­τη­τές του βου­νού και των ελεύ­θε­ρων δημό­σιων χώρων (ΜΚΟ με ύπο­πτο ρόλο και ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα) γίνο­νται επί­ση­μοι συνο­μι­λη­τές του ελλη­νι­κού δημοσίου.
 • Την ίδια στιγ­μή για τους λίγους και τα κέρ­δη τους. 
  • η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής δεν έχει εκπο­νή­σει κανέ­να πρό­γραμ­μα για την αντι­σει­σμι­κή θωρά­κι­ση των δημό­σιων κτη­ρί­ων, για τα αθλη­τι­κά κέντρα της ή για τις υπο­δο­μές στην 2χρονη προ­σχο­λι­κή αγωγή.
  • η κυβέρ­νη­ση δεν προ­χω­ρά σε άμε­ση νομι­μο­ποί­η­ση των σχο­λι­κών κτηρίων.
  • 26 δημό­σια ακί­νη­τα του Δήμου έχουν δοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για να εξα­σφα­λι­στούν τα ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα από την πώλη­σή τους!

Όπως σε όλα τα ζητήματα, έτσι και εδώ 
υπάρχουν δύο κόσμοι,
τελείως διαφορετικοί, που συγκρούονται

Υπάρ­χει η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για τους πολλούς:

 • Που είδαν το εισό­δη­μά τους να μειώ­νε­ται κατά 40%, τον πλη­θω­ρι­σμό να στε­ρεύ­ει τις τσέ­πες τους.
 • Των χιλιά­δων νέων ανθρώ­πων που δεν μπο­ρούν να ξεκι­νή­σουν τη ζωή τους.
 • Ενός επι­στη­μο­νι­κού και τεχνι­κού προ­σω­πι­κού που μένει αναξιοποίητο.
 • Των εργα­ζό­με­νων, των συντα­ξιού­χων, των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων που δίνουν το 95% των δημο­σί­ων εσόδων

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ… ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΣΤΕ!
Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ 0 ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΦΩΝΗ:
💥 Η Δημοτική Αρχή της Καισαριανής έχει διαλέξει πλευρά.
💥 Είμαστε με τους πολλούς και τα συμφέροντά τους!

Διεκ­δι­κού­με:

 • Να δοθούν, εδώ και τώρα, ολό­κλη­ρη η ετή­σια χρη­μα­το­δό­τη­ση που ανα­λο­γεί στον Δήμο Και­σα­ρια­νής. Κατάρ­γη­ση του τέλους ταφής απορριμμάτων.
 • Δια­γρα­φή των χρε­ών των Σχο­λι­κών Επι­τρο­πών σε ΕΥΔΑΠ — ΔΕΗ, δωρε­άν τιμο­λό­για για τις ενερ­γεια­κές ανά­γκες των σχολείων.
 • Κατάρ­γη­ση του νόμου Βορί­δη. Μονι­μο­ποί­η­ση όλων των εργα­ζο­μέ­νων με ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας, πρό­σλη­ψη μόνι­μων υπαλ­λή­λων στον Δήμο μας σύμ­φω­να με τις ανά­γκες κάθε υπη­ρε­σί­ας και με την αντί­στοι­χη κρα­τι­κή χρηματοδότηση.
 • Επα­να­λει­τουρ­γία ΚΥ Και­σα­ρια­νής, σχε­δια­σμός για την ίδρυ­ση κέντρου πρό­λη­ψης από τις εξαρ­τή­σεις, μονά­δα για τις κακο­ποι­η­μέ­νες γυναί­κες. Πλή­ρης στε­λέ­χω­ση του Κέντρου Υγεί­ας Παι­διού και της μονά­δας συμ­βου­λευ­τι­κής ΑμεΑ.
 • Έργα αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας του ορει­νού όγκου του Υμητ­τού και χρη­μα­το­δό­τη­ση μελε­τών για άμε­ση έντα­ξη του Βλη­τι­κού Σταθ­μού στο σχέ­διο πόλης.
 • Ολο­κλη­ρω­μέ­νος αντι­σει­σμι­κός έλεγ­χος όλων των δημό­σιων κτι­ρί­ων με ευθύ­νη του κρά­τους και της Περιφέρειας.
 • Αξιο­ποί­η­ση της δημό­σιας περιου­σί­ας για να στε­γα­στούν κρί­σι­μες κοι­νω­νι­κές δομές όπως η 2χρονη προ­σχο­λι­κή αγωγή.
 • Νομο­θε­τι­κή πρω­το­βου­λία για την άμε­ση νομι­μο­ποί­η­ση — τακτο­ποί­η­ση όλων των προ­σχο­λι­κών και σχο­λι­κών μονάδων.
 • Σύγ­χρο­να Συν­δυα­σμέ­να δημό­σια και δωρε­άν Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς που να καλύ­πτουν τις ανά­γκες της πόλης. Επα­να­σχε­δια­σμός της γραμ­μής του ΗΛΠΑΠ, επα­νεκ­κί­νη­ση της τοπι­κής γραμ­μής 223. Προ­κύ­πτει η ανά­γκη για υπο­γειο­ποί­η­ση του δρό­μου που θα διο­χε­τεύ­ει την κυκλο­φο­ρία από το κέντρο της Αθή­νας προς την Αττι­κή οδό και το παρα­λια­κό μέτωπο.
 • Πλή­ρης ανα­βάθ­μι­ση του Πρό­τυ­που Παι­δι­κού Γυμνα­στη­ρί­ου ΝΗΑΡ ΗΣΤ.
 • Τώρα συνο­λι­κή κυκλο­φο­ρια­κή και συγκοι­νω­νια­κή μελέ­τη με ευθύ­νη της Περι­φέ­ρειας για ολό­κλη­ρο τον Δήμο.

Το Σάββατο 30 Μαρτίου βγαίνουμε ΟΛΟΙ στον δρόμο,
για όλα όσα έχουμε ανάγκη.
ΜAZI, ο λαός της πόλης κι η δημοτική αρχή, έχουμε φωνή πιο δυνατή!
Ξεκινάμε στις 12 μ. από τον χώρο των συνεργείων του Δήμου

Πηγή Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Καισαριανής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο