Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καισαριανή: Κάλεσμα στο συλλαλητήριο για την ακρίβεια

Εργα­ζό­με­νοι, αυτα­πα­σχο­λού­με­νοι, εκπαιδευτικοί,
γονείς, συντα­ξιού­χοι, νέοι και νέες
ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ!
Τώρα είναι η ώρα να ακου­στού­με ΕΜΕΙΣ! 

Εδώ και μήνες εξε­λίσ­σε­ται ένα ράλι αυξή­σε­ων σε ρεύ­μα, καύ­σι­μα και είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης που ροκα­νί­ζουν όλο και περισ­σό­τε­ρο το πενι­χρό εισό­δη­μα των εργα­ζο­μέ­νων, των λαϊ­κών οικο­γε­νειών, αλλά και των μικρών επαγ­γελ­μα­τιών που πνί­γο­νται από τα λει­τουρ­γι­κά έξο­δα, το κόστος των εφοδίων.

Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο για να τη δεχθούμε αδιαμαρτύρητα!

Η εκτί­να­ξη της τιμής του ρεύ­μα­τος είναι συνέ­πεια των επι­λο­γών των κυβερ­νή­σε­ων, των πολι­τι­κών της «απε­λευ­θέ­ρω­σης»  της Ενέρ­γειας και της λεγό­με­νης πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης. Οι αυξή­σεις στα τρό­φι­μα, στα είδη ένδυ­σης, σε εφό­δια είναι συνέ­πεια της πολι­τι­κής που στη­ρί­ζει με ζεστό χρή­μα τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, ώστε να μη χάσουν δεκά­ρα από τα κέρ­δη τους.

Η τραγική οικονομική κατάσταση του Δήμου καταδεικνύει τη χρεωκοπία της πολιτικής τους! 

Είναι απο­τέ­λε­σμα της δια­χρο­νι­κής υπο­χρη­μα­τό­δο­τη­σης των ΟΤΑ από όλες τις κυβερ­νή­σεις, της ανά­λη­ψης υπο­χρε­ώ­σε­ων και αρμο­διο­τή­των χωρίς τους οικο­νο­μι­κούς πόρους, των ελλεί­ψε­ων σε μόνι­μο προ­σω­πι­κό, της αντί­λη­ψης ότι οι δήμοι πρέ­πει να λει­τουρ­γούν σαν επι­χει­ρή­σεις. Είναι συνέ­πεια και της πολι­τι­κής της δημο­τι­κής αρχής, που εφαρ­μό­ζει κατά γράμ­μα τις αντι­λαϊ­κές κατευ­θύν­σεις της κυβέρ­νη­σης (προ­ώ­θη­ση ελα­στι­κών σχέ­σε­ων εργα­σί­ας, ΚΟΙΝΣΕΠ, ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση υπη­ρε­σιών κλπ).

Και σα να μην έφτα­ναν όλα αυτά, οι κυβερ­νώ­ντες μας λένε «προ­σαρ­μο­στεί­τε αλλιώς θα πεθά­νε­τε», «ζού­σα­τε στην αφθο­νία, πρέ­πει να περιο­ρι­στεί­τε» συνε­χί­ζουν. Οι έτε­ροι καπ­πα­δό­κες μας λένε «δε χρειά­ζο­νται αγώ­νες, να βγού­με εμείς στην κυβέρ­νη­ση και θα αλλά­ξουν όλα μ’ ένα νόμο». Τα ξέρου­με αυτά…

Δεν περιμένουμε σωτήρες!
Φτάνει πια!
Δεν μας παίρνει να σφίξουμε και άλλο το ζωνάρι.

Δεν θα μεί­νου­με με σταυ­ρω­μέ­να τα χέρια, αντι­δρά­με, διεκ­δι­κού­με, απαι­τού­με. Είναι επι­τα­κτι­κή ανά­γκη η από κοι­νού οργά­νω­ση της συνέ­χι­σης του αγώ­να μας για τη διεκ­δί­κη­ση μέτρων ανα­κού­φι­σης και ανα­χαί­τι­σης της επί­θε­σης που δεχόμαστε.

Η αφί­σα της συγκέντρωσης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Δρα­στι­κή μεί­ω­ση και πλα­φόν στις τιμές στα βασι­κά είδη πλα­τιάς κατα­νά­λω­σης. Καμία οικο­γέ­νεια να μην πεινάσει!

Κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ και του ειδι­κού φόρου κατα­νά­λω­σης σε πετρέ­λαιο, φυσι­κό αέριο, ηλε­κτρι­κό ρεύμα.

Καμία δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σε όσους δεν μπο­ρούν να αντα­πο­κρι­θούν στους υπέ­ρο­γκους λογα­ρια­σμούς. Καμία δια­κο­πή ρεύ­μα­τος και παρο­χής πετρε­λαί­ου ή φυσι­κού αερί­ου στις σχο­λι­κές μονά­δες. Κανέ­να σχο­λείο χωρίς θέρμανση!

Κανείς πλει­στη­ρια­σμός λαϊ­κής κατοι­κί­ας και καταστήματος.

Αύξη­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης στις σχο­λι­κές επι­τρο­πές και άμε­ση από­δο­σή της!

Καμία σκέ­ψη για νέα βάρη στους δημό­τες λόγω της οικο­νο­μι­κής κατά­στα­σης του Δήμου. Μεί­ω­ση των δημο­τι­κών τελών και κατάρ­γη­ση τους για τους ανέρ­γους, συντα­ξιού­χους, ευπα­θείς ομάδες.

Σ.Σ.Ε. με αυξή­σεις στους μισθούς,  αυξή­σεις στις συντάξεις

Μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά για όλους. Μονι­μο­ποί­η­ση όλων των συμ­βα­σιού­χων χωρίς όρους και προϋποθέσεις

Υλο­ποί­η­ση πολι­τι­στι­κών και αθλη­τι­κών προ­γραμ­μά­των δωρε­άν για όλους με ευθύ­νη του Κρά­τους και του Δήμου. Ανα­βάθ­μι­ση των αθλη­τι­κών  εγκα­τα­στά­σε­ων. Ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση σε όλους τους δημό­σιους χώρους. Άμε­ση οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση από το κρά­τος στα αθλη­τι­κά σωματεία.

Δεν πάει άλλο! Δεν ανεχόμαστε να μας λένε
«όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει»!
 Δεν προσαρμοζόμαστε!
Αγωνιζόμαστε να ζήσουμε και να νικήσουμε!

Όλοι και όλες στο Συλλαλητήριο  που διοργανώνουν τα σωματεία και οι φορείς της πόλης μας το Σάββατο 22 Οκτώβρη στις 10.30 πμ. στην πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη Μακρή

Θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
& ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο