Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καισαριανή: Κατάπτυστη απόφαση του δημάρχου που προσβάλλει τη μνήμη των εκτελεσμένων στο Σκοπευτήριο

Την αγα­νά­κτη­ση της ΠΕΑΕ-ΔΣΕ, των αντι­στα­σια­κών και των απο­γό­νων τους έχει προ­κα­λέ­σει η από­φα­ση του δημάρ­χου Και­σα­ρια­νής που προ­σβάλ­λει τη μνή­μη των εκτε­λε­σμέ­νων στο Σκο­πευ­τή­ριο της Καισαριανής.

Συγκε­κρι­μέ­να, όπως καταγ­γέλ­λε­ται, ο δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής έφε­ρε στην Οικο­νο­μι­κή Επι­τρο­πή του δήμου, στην οποία προ­ε­δρεύ­ει, θέμα χρη­μα­το­δό­τη­σης από το «Ελλη­νο­γερ­μα­νι­κό Ταμείο για το Μέλ­λον», δηλα­δή ζήτη­σε χρή­μα από το γερ­μα­νι­κό κρά­τος, προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λί­σει χρη­μα­το­δό­τη­ση για την προ­μή­θεια εξο­πλι­σμού ανα­γκαί­ου για την… προ­στα­σία του Θυσια­στη­ρί­ου της Λευ­τε­ριάς, του Σκο­πευ­τη­ρί­ου της Καισαριανής.

«Απο­φά­σι­σαν δε, έχο­ντας την πλειο­ψη­φία, να συνερ­γα­στούν με αυτό το γερ­μα­νι­κής έμπνευ­σης και κοπής ίδρυ­μα, μολύ­νο­ντας την ιστο­ρία και τα ματω­μέ­να από το αίμα κομ­μου­νι­στών και άλλων αγω­νι­στών της Αντί­στα­σης και της Λευ­τε­ριάς χώμα­τα, για 67.000 ευρώ γερ­μα­νι­κό χρή­μα. Τόσο απο­τι­μά το έγκλη­μα της δολο­φο­νί­ας των 200 κομ­μου­νι­στών από τους ναζί την Πρω­το­μα­γιά του 1944, όπως και τους εκα­το­ντά­δες ακό­μα κομ­μου­νι­στές, αγω­νι­στές πατριώ­τες που εκτε­λέ­στη­καν την περί­ο­δο της Κατο­χής», σημειώ­νει το ΔΣ της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, προ­σθέ­το­ντας τα εξής:

«Το “Ελλη­νο­γερ­μα­νι­κό Ταμείο για το Μέλ­λον” ιδρύ­θη­κε από το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Γερ­μα­νί­ας και χρη­μα­το­δο­τεί διά­φο­ρα προ­γράμ­μα­τα, όπως αντι­στα­σια­κά μνη­μεία της περιό­δου της Κατο­χής, αλλά και σεμι­νά­ρια ιστο­ρί­ας του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου με σκο­πό την ανα­θε­ώ­ρη­ση και τη δια­στρέ­βλω­σή της ώστε να περά­σουν στη λήθη της ιστο­ρί­ας τα ναζι­στι­κά εγκλή­μα­τα. Δεν είναι τυχαίο ότι το “Ελλη­νο­γερ­μα­νι­κό Ταμείο για το Μέλ­λον” συν­δέ­ε­ται με το πρό­γραμ­μα “Μνή­μες Κατο­χής”, ένα κατά­πτυ­στο εκπαι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα του Ελεύ­θε­ρου Πανε­πι­στη­μί­ου του Βερο­λί­νου, που προ­βάλ­λει την άπο­ψη να δού­με με τα μάτια και των δυο πλευ­ρών δηλα­δή και με αυτά των ναζί, την κατο­χή, αφή­νο­ντας επί­σης τους μαθη­τές να βγά­λουν οι ίδιοι τάχα συμπε­ρά­σμα­τα, άλλω­στε στον πόλε­μο, λένε, όλοι κάνουν εγκλή­μα­τα και ουσια­στι­κά να αμβλυν­θεί έως να εξα­γνι­στεί η εγκλη­μα­τι­κή ναζι­στι­κή δρά­ση, εξι­σώ­νο­ντας θύμα­τα και θύτες, ώστε να μην περ­νά στις νεα­νι­κές συνει­δή­σεις το μεγα­λείο της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Να χαθεί η μεγά­λη λαϊ­κή επο­ποι­ία και η ιστο­ρι­κή της σημα­σία για το σήμε­ρα, ότι ο λαός έχει τη δύνα­μη να δημιουρ­γή­σει το δικό του μέλλον.

Είναι η μεγα­λύ­τε­ρη προ­σβο­λή που θα μπο­ρού­σε να δεχτεί αυτός ο τόπος θυσί­ας κομ­μου­νι­στών και άλλων πατριω­τών αγω­νι­στών, αυτό το Μνη­μείο-σύμ­βο­λο που δημιούρ­γη­σε ο λαός της Και­σα­ρια­νής με τον κομ­μου­νι­στή δήμαρ­χο Παν. Μακρή και με πολύ­χρο­νους αγώνες.

Το “Ελλη­νο­γερ­μα­νι­κό Ταμείο για το Μέλ­λον”, όπως και το “Ελλη­νο­γερ­μα­νι­κό Ίδρυ­μα Νεο­λαί­ας” ιδρύ­θη­καν από την κυβέρ­νη­ση της ΟΔ Γερ­μα­νί­ας με τη συμ­φω­νία των κυβερ­νή­σε­ων ΣΥΡΙΖΑ — ΝΔ και με έναν ακό­μη στό­χο: Να υπο­νο­μεύ­σουν τη διεκ­δί­κη­ση των γερ­μα­νι­κών πολε­μι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων, αλλά και να ξεχα­στούν και οι ευθύ­νες των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων που δεν τις διεκ­δι­κούν, ως όφει­λαν και έχουν υπο­χρέ­ω­ση. Και δεν διεκ­δι­κούν για­τί η Ελλά­δα είναι ενταγ­μέ­νη στην ΕΕ, στην οποία ηγέ­της είναι η Γερ­μα­νία, η δε αστι­κή τάξη της Ελλά­δας είναι σύμ­μα­χος της αστι­κής τάξης της Γερμανίας.

Ταυ­τό­χρο­να η Γερ­μα­νία με τέτοιες χρη­μα­το­δο­τή­σεις για μνη­μεία και σεμι­νά­ρια ιστο­ρί­ας προ­ω­θεί την άπο­ψη ότι όχι μόνο δεν χρω­στά δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ στον ελλη­νι­κό λαό, αλλά με αυτές τις χρη­μα­το­δο­τή­σεις δεί­χνει τάχα έμπρα­κτα τη “συγ­γνώ­μη” της για τα ναζι­στι­κά εγκλή­μα­τα. Έτσι πιστεύ­ει ότι θα τα “ξεπλύ­νει” στις λαϊ­κές και στις νεα­νι­κές συνει­δή­σεις, ώστε να… “χτί­σου­με ένα και­νού­ριο μέλ­λον, με νέες σχέ­σεις” απαλ­λαγ­μέ­νες από…την εγκλη­μα­τι­κή ιστο­ρία των ναζί! Άλλω­στε επι­διώ­κουν να φέρουν την Ιστο­ρία στα μέτρα των σημε­ρι­νών πολι­τι­κών επι­διώ­ξε­ων των δύο αστι­κών τάξε­ων, Ελλά­δας και Γερμανίας.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ έρχε­ται να υλο­ποι­ή­σει τέτοιες δρα­στη­ριό­τη­τες χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τις δημο­τι­κές αρχές και τους ημε­τέ­ρους της, όπως, για παρά­δειγ­μα έγι­νε με τον δήμαρ­χο Θεσ­σα­λο­νί­κης, αλλά και τους δημάρ­χους Ιωαν­νί­νων, Καλα­βρύ­των και Χαϊ­δα­ρί­ου που ζήτη­σαν την έντα­ξή τους στα σχε­τι­κά προ­γράμ­μα­τα των παρα­πά­νω ιδρυ­μά­των. Σ’ αυτούς έρχε­ται, τώρα, να προ­στε­θεί ο σημε­ρι­νός δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής προ­σβάλ­λο­ντας τη μνή­μη των αγω­νι­στών που εκτε­λέ­στη­καν στο Θυσια­στή­ριο από τα γερ­μα­νι­κά κατο­χι­κά στρα­τεύ­μα­τα των ναζί, τον ίδιο το λαό της Και­σα­ρια­νής και όλους τους αγω­νι­στές της Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Μάλι­στα, για να απο­φύ­γει τις αντι­δρά­σεις του λαού της Και­σα­ρια­νής ο δήμαρ­χος απέ­φυ­γε να φέρει το θέμα στο Δημο­τι­κό Συμβούλιο…

Το ΔΣ της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) καταγ­γέλ­λει την προ­κλη­τι­κή αυτή από­φα­ση του δημάρ­χου Και­σα­ρια­νής να συνερ­γα­στεί με το Ελλη­νο­γερ­μα­νι­κό Ταμείο Νεο­λαί­ας, επι­ζη­τώ­ντας “τα τριά­κο­ντα αργύ­ρια” με το “ξέπλυ­μα” των εγκλη­μά­των των Γερ­μα­νών ναζί στη χώρα μας. Την καταγ­γέλ­λει όπως και τις παρό­μοιες σχε­τι­κές απο­φά­σεις των δημάρ­χων Θεσ­σα­λο­νί­κης, Ιωαν­νί­νων, Καλα­βρύ­των και Χαϊ­δα­ρί­ου για­τί απο­τε­λούν προ­σβο­λή και βεβή­λω­ση της μνή­μης των θυμά­των των ναζί που έδω­σαν τη ζωή τους για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της πατρί­δας μας.

Ως ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, τιμώ­ντας τη μνή­μη των Αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντί­στα­σης που έδω­σαν τη ζωή τους για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της πατρί­δας μας, αλλά και την απαί­τη­ση του ελλη­νι­κού λαού που υπέ­φε­ρε τα πάν­δει­να στην Κατο­χή, απαι­τού­με από τον δήμαρ­χο να μην προ­χω­ρή­σει στην υλο­ποί­η­ση αυτής της επαί­σχυ­ντης από­φα­σης. Ζητά­με από το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της ηρω­ι­κής Και­σα­ρια­νής, που ο λαός της πρω­το­στά­τη­σε στον αγώ­να για τη λευ­τε­ριά της πατρί­δας μας, να σεβα­στεί τους αγώ­νες αυτούς και να μην εγκρί­νουν την από­φα­ση του δημάρ­χου για συνερ­γα­σία με το γερ­μα­νι­κής έμπνευ­σης “Ταμείο” που επι­διώ­κει το ξέπλυ­μα και τη λήθη των ναζι­στι­κών εγκλη­μά­των και υπο­νο­μεύ­ει το δίκαιο αίτη­μα του ελλη­νι­κού λαού για τις γερ­μα­νι­κές επα­νορ­θώ­σεις — πολε­μι­κές αποζημιώσεις.

Ως ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ βρι­σκό­μα­στε την πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να διεκ­δί­κη­σης από την ΟΔ Γερ­μα­νί­ας να πλη­ρώ­σει για τα ναζι­στι­κά εγκλή­μα­τα και τις τερά­στιες κατα­στρο­φές που προ­κά­λε­σαν τα κατο­χι­κά στρα­τεύ­μα­τα στη χώρα μας την περί­ο­δο της Κατο­χής. Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους, ιδιαί­τε­ρα τον λαό της Και­σα­ρια­νής να δώσει όλες του τις δυνά­μεις σε αυτό τον αγώνα.

Απαι­τού­με από την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, επι­τέ­λους, να διεκ­δι­κή­σει τις γερ­μα­νι­κές επα­νορ­θώ­σεις που απο­φα­σί­στη­καν σε διε­θνείς συσκέ­ψεις (Παρί­σι — Λον­δί­νο) με συγκε­κρι­μέ­νες ενέρ­γειες και προ­σφυ­γές. Είναι το ελά­χι­στο χρέ­ος στον λαό μας που μάτω­σε για να απε­λευ­θε­ρώ­σει την πατρί­δα από τους ναζί κατα­κτη­τές όταν η αστι­κή τάξη πλού­τι­ζε συντασ­σό­με­νη με τους Γερ­μα­νούς, ενώ ο αστι­κός πολι­τι­κός κόσμος είτε συνερ­γά­στη­κε, είτε εγκα­τέ­λει­ψε τη χώρα και τον λαό παρα­δί­δο­ντάς τον στους κατακτητές».

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο