Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καισαριανή: Ο Δήμαρχος παραχώρησε γηπέδο στα ΜΑΤ για εκγύμναση στην καταστολή!

«Αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις για τη νεο­λαία και το λαό της Και­σα­ρια­νής! Όχι για πρό­βες κατα­στο­λής των αγώ­νων μας!», υπο­γραμ­μί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της, η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Και­σα­ρια­νής του ΚΚΕ, καθώς όπως σημειώ­νει, ο «Δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής παρα­χώ­ρη­σε το δημο­τι­κό γήπε­δο “Μ. Κρη­τι­κό­που­λος” στα ΜΑΤ, που με πλή­ρη εξάρ­τη­ση ασκή­θη­καν στις νέες και πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κές μεθό­δους κατα­στο­λής. Πρό­κει­ται για τον Δήμαρ­χο που έχει τη στή­ρι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλο­γές, χωρίς βέβαια να έχει χάσει και τη στή­ρι­ξη τμή­μα­τος της ΝΔ. Για τον Δήμαρ­χο που δια­φη­μί­ζει τις σχέ­σεις του με τον Υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη και με αναρ­τή­σεις του υπό­σχε­ται δήθεν μεγα­λύ­τε­ρη ασφά­λεια στο Δήμο μας».

«Φαί­νε­ται πως η προ­ο­δευ­τι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώρας που μας πλα­σά­ρουν και ετοι­μά­ζε­ται να περά­σει από την επο­χή της αύρας στην απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη κατα­στο­λή του “εχθρού λαού”, θα έχει την ενερ­γή συμ­με­το­χή της Τοπι­κής Διοίκησης

Δεν μας εκπλήσ­σει. Έχου­με ζήσει στο πετσί μας την ωμή αντερ­γα­τι­κό­τη­τα του δημάρ­χου της πόλης μας και των πολι­τι­κών του που έφτα­σαν στο σημείο να αφή­νει απλή­ρω­τους συνα­δέλ­φους μας εργα­ζό­με­νους στο δήμο, να χρε­ώ­νει τις ευθύ­νες της Δημο­τι­κής Αρχής στους συνα­δέλ­φους, να αρνεί­ται να συνα­ντή­σει το σωμα­τείο εργα­ζο­μέ­νων του δήμου μας.

Η ασφά­λεια που θα εξα­σφα­λί­σουν τα ΜΑΤ θα είναι ασφά­λεια για τα κέρ­δη όσων θησαυ­ρί­ζουν με το δικό μας ιδρώ­τα, θα είναι ασφά­λεια για να κλι­μα­κώ­σουν τους πλει­στη­ρια­σμούς στα σπί­τια μας, την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της υγεί­ας και της παι­δεί­ας, την κατα­στο­λή στα Πανε­πι­στή­μια, την ακρί­βεια και την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια για τους εργα­ζό­με­νους», επι­ση­μαί­νει και αναφέρει:

«Για μας ασφά­λεια σημαί­νει να στέλ­νου­με τα παι­διά μας στο σχο­λείο και στους παι­δι­κούς σταθ­μούς και να ξέρου­με ότι θα τα πάρου­με πίσω ασφα­λή, ότι δεν θα πέσουν σοβά­δες στα κεφά­λια τους, όπως πολύ συχνά συμ­βαί­νει τελευταία.

Ασφά­λεια σημαί­νει να γυρί­ζου­με αρτι­με­λείς από τη δου­λειά μας, δου­λεύ­ο­ντας με μέσα ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας και σύγ­χρο­να οχή­μα­τα. Ασφά­λεια σημαί­νει οι εργα­ζό­με­νοι της Και­σα­ρια­νής να έχουν στα­θε­ρή δου­λειά, με μισθούς που καλύ­πτουν τις ανά­γκες τους και όχι να βιώ­νουν την αβε­βαιό­τη­τα και την ανα­σφά­λεια για να τα βγά­λουν πέρα. Με όλα αυτά όμως ο Δήμαρ­χος δεν ασχολείται.

Αντί­θε­τα, χωρίς ντρο­πή, φέρ­νει για εκγύ­μνα­ση τα ΜΑΤ στη Και­σα­ρια­νή, που έχει ποτι­στεί από το αίμα του λαού, για να τα γυμνά­σει να επι­τε­θούν ξανά σε όποιον αγω­νί­ζε­ται και διεκ­δι­κεί μια ζωή στο μπόι του ανθρώπου».

«Ο λαός της Και­σα­ρια­νής θα τους δώσει την απά­ντη­ση που τους αρμό­ζει δυνα­μώ­νο­ντας τη συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ στους αγώ­νες και στις εκλο­γές στις 21 Μάη», κατα­λή­γει η ανακοίνωση.

Πηγή: 902.gr

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο