Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καισαριανή Κινηματογράφος Αιολία: 2ήμερο Εκδηλώσεων – Προβολών αφιερωμένο στην ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ των ΛΑΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ &
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ _ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2ήμερο Εκδη­λώ­σε­ων – Προ­βο­λών,
αφιε­ρω­μέ­νο στην ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ των ΛΑΩΝ (9 Μάη 1945)

Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον δε θα πεθάνει μόνος τσάκισε τον!

Θα προ­βλη­θούν οι ταινίες:

Δευ­τέ­ρα 29 Μάη «ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ» _ Παρα­γω­γής 2013 _σκηνοθεσία Fedor Bondarchuk

Τρί­τη 30 Μάη «ΓΥΜΝΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ» Παρα­γω­γής 2015 _σκηνοθεσία Philipp Kadelbach

Δημο­τι­κός κινη­μα­το­γρά­φος “Αιο­λία”
Ώρα έναρ­ξης εκδη­λώ­σε­ων 20.30
Με τη σύμπρα­ξη της κινη­μα­το­γρα­φι­κής λέσχης “Σκο­πευ­τή­ριο”
Οδε­μι­σί­ου & Εθν. Αντι­στά­σε­ως (εξέ­δρες γηπέ­δου), Τηλ: 210 72.39.591

Fedor Sergeevich Bondarchuk (γεν­νη­μέ­νος μέρα σημα­δια­κή 9_Μάη του 1967, γιος του μεγά­λου Sergey Bondarchuk), είναι βασι­κά θρέμ­μα της καπι­τα­λι­στι­κής Ρωσί­ας.

Ιδρυ­τής και συνι­διο­κτή­της της εται­ρεί­ας παρα­γω­γής Art Pictures Studio, γενι­κός παρα­γω­γός της NMG Studio, Πρό­ε­δρος της Lenfilm Production Studio, ιδρυ­τής της Σχο­λής Βιο­μη­χα­νία Θεά­μα­τος & τηλεόρασης.

Μάνα του η ηθο­ποιός Irina Konstantinovna Skobtseva. Απο­φοί­τη­σε από το τμή­μα σκη­νο­θε­σί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου VGIK (εργα­στή­ρι του Γιού­ρι Οζέ­ροφ) το 1992. Ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα του το 1990 ως σκη­νο­θέ­της μου­σι­κών βίντεο με διά­ση­μους Ρώσους μουσικούς.

Το 1993 έκα­νε το ντε­μπού­το του στον κινη­μα­το­γρά­φο με μια ται­νία μικρού μήκους “I Love_Σ΄αγαπώ” με πρω­τα­γω­νί­στρια την ερμη­νεία της διά­ση­μης ηθο­ποιού Lyudmila Gurchenko.

Ένα πολε­μι­κό δρά­μα «Ο 9ος λόχος _ 9 rota» (2005) βασι­σμέ­νο –υπο­τί­θε­ται σε γεγο­νό­τα της πραγ­μα­τι­κής ζωής κατά τη διάρ­κεια του Σοβιε­τι­κού-Αφγα­νι­κού πολέ­μου είναι το μεγά­λο του μεγά­λο ντε­μπού­το, που έγι­νε η ται­νία με εισπρά­ξεις 25 εκα­τομ$ (έχο­ντας όμως κοστί­σει 9 εκα­τομ$ _τα ο ποία πού βρέ­θη­καν;) και βρα­βεύ­τη­κε _σημείο γρα­φής από την Εθνι­κή Ακα­δη­μία Τεχνών Κινη­μα­το­γρά­φου της καπι­τα­λι­στι­κής Ρωσίας.

Η ται­νία βρί­θει ανα­κρι­βειών _πρόκειται, στην πρά­ξη, για παρα­χά­ρα­ξη όχι μόνο του ρόλου της ΕΣΣΔ στο Αφγα­νι­στάν αλλά και της πραγ­μα­τι­κής ιστο­ρί­ας του 9ου Λόχου (του 345 Ανε­ξάρ­τη­του Συντάγ­μα­τος Αλε­ξι­πτω­τι­στών στο ύψω­μα 3234 Ιαν-1988). Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα από τους 39 Σοβιε­τι­κούς σκο­τώ­θη­καν μόνο 6 και όχι όλοι εκτός από έναν, ενώ η διοί­κη­ση όχι μόνο δεν τους είχε ξεχά­σει, όπως προ­σπα­θεί να πεί­σει η ται­νία, αλλά τους παρεί­χε κάθε δυνα­τή υπο­στή­ρι­ξη σε υλι­κό, μετα­φο­ρά τραυ­μα­τιών με ελι­κό­πτε­ρα, πυρο­μα­χι­κών κλπ.

Το γεγο­νός αυτό προ­κά­λε­σε αντι­δρά­σεις από τους βετε­ρά­νους του πολέ­μου. Βλέ­που­με δλδ να συμ­βαί­νει ακρι­βώς το ανά­πο­δο σε σχέ­ση με αντί­στοι­χες χολι­γου­ντια­νές παρα­γω­γές. Εκεί που οι Αμε­ρι­κά­νοι τεί­νουν να ηρω­ο­ποιούν τους δικούς τους (αλλοιω­μέ­να βέβαια σε τερά­στιο βαθ­μό ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα κρύ­βο­ντας όσα “δεν βολεύ­ουν”), στην ρωσι­κή ται­νία, προ­φα­νώς σε μια προ­σπά­θεια δαι­μο­νο­ποί­η­σης της σοβιε­τι­κής επο­χής, δια­τη­ρεί­ται μεν η προ­βο­λή του ηρω­ι­σμού των στρα­τιω­τών, αλλά προ­βάλ­λε­ται η “ανι­κα­νό­τη­τα \ αμέ­λεια” της σοβιε­τι­κής διοί­κη­σης _και πολε­μι­κής μηχα­νής, πράγ­μα που –φυσι­κά δεν έχει σχέ­ση με την πραγματικότητα.

Το «Στά­λιν­γκραντ» (2013) έγι­νε μια από τις ται­νί­ες με τις υψη­λό­τε­ρες εισπρά­ξεις στη ρωσι­κή ιστο­ρία με κέρ­δος πάνω από 67 εκα­τομ$ και επι­πλέ­ον, ήταν η πρώ­τη ρωσι­κή ται­νία που κυκλο­φό­ρη­σε σε μορ­φή IMAX.

Ένα από τα πιο πρό­σφα­τα έργα του Fedor Bondarchuk, το επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας blockbuster Prityazhenie “Attraction_έλξη” (κυκλο­φό­ρη­σε επί­σης σε μορ­φή IMAX), έγι­νε μια από τις ρωσι­κές ται­νί­ες με κορυ­φαί­ες εισπρά­ξεις (κέρ­δι­σε πάνω από ένα δις. ρού­βλια στη Ρωσία και την ΚΑΚ) με πάνω από 4 εκα­τομ­μύ­ρια θεα­τές στον κινη­μα­το­γρά­φο, η ται­νία έγι­νε επί­σης ηγέ­της στις υπη­ρε­σί­ες ροής μετά την online κυκλο­φο­ρία της.

Η συνέ­χεια αυτής της φιλό­δο­ξης ιστο­ρί­ας, «Invasion», βγή­κε στις αίθου­σες τον Ιανουά­ριο του 2020 και απέ­φε­ρε έσο­δα πάνω από 900 εκα­τομ­μύ­ρια ρού­βλια στους κινη­μα­το­γρά­φους (με περισ­σό­τε­ρα από 2 εκα­τομ­μύ­ρια θεα­τές). Ένα άλλο τελευ­ταίο έργο του Fedor Bondarchuk ήταν η πρώ­τη του τηλε­ο­πτι­κή σει­ρά “Psycho” — μια δρα­μα­τι­κή ιστο­ρία για έναν σύγ­χρο­νο ψυχο­θε­ρα­πευ­τή. Η Ρωσι­κή NMG Studio και η Renta Videostudio έκα­ναν την παραγωγή.

Η Art Pictures Studio Production Company του Fedor Bondarchuk εργά­ζε­ται σε εθνι­κές και διε­θνείς αγο­ρές για πάνω από 25 χρό­νια και θεω­ρεί­ται ένας από τους ηγέ­τες στη ρωσι­κή κινη­μα­το­γρα­φι­κή βιο­μη­χα­νία. Τα έργα παρα­γω­γής του Art Pictures Studio περι­λαμ­βά­νουν ρωσι­κές εισπρα­κτι­κές επι­τυ­χί­ες όπως “Ice” (σε σκη­νο­θε­σία Oleg Trofim), “Heat” (σκη­νο­θε­σία Rezo Gigineishvili), “Soulless” και “Soulless‑2” (σε σκη­νο­θε­σία Roman Prygunov) κλπ.

Οι ται­νί­ες της APS έχουν κερ­δί­σει πάνω από 200 εκα­τομ$ στις κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθου­σες και περισ­σό­τε­ρα από 50 ρωσι­κά και διε­θνή βρα­βεία. Πάνω από 80 χώρες αγό­ρα­σαν τα δικαιώ­μα­τα δια­νο­μής έργων APS. Το σίκου­ελ του “Ice” — “Ice 2” (σε σκη­νο­θε­σία Zhora Kryzhovnikov) έκα­νε πρε­μιέ­ρα τον Φεβρουά­ριο του 2020 και απέ­φε­ρε περισ­σό­τε­ρα από 1,5 δισ ρού­βλια με περισ­σό­τε­ρους από 5 εκα­τομ­μύ­ρια θεα­τές στους κινηματογράφους.

Η νέα ται­νία του Art Pictures Studio — θρί­λερ επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας “Sputnik”, όπου ο Fedor Bondarchuk έπαι­ξε έναν συνταγ­μα­τάρ­χη Semiradov (σε σκη­νο­θε­σία Egor Abramenko) ήταν επί­σης τερά­στια εισπρα­κτι­κή επι­τυ­χία. Το έργο προ­βλή­θη­κε περισ­σό­τε­ρες από 1 εκα­τομ­μύ­ριο φορές σε έναν μήνα δια­δι­κτυα­κής ροής στη Ρωσία. Έγι­νε επί­σης το νού­με­ρο 1 στο αμε­ρι­κα­νι­κό iTunes (κατη­γο­ρία “Τρό­μου”) αμέ­σως μετά την κυκλο­φο­ρία του στις ΗΠΑ. Η βαθ­μο­λο­γία Rotten Tomatoes του «Sputnik» είναι σχε­δόν 90% — είναι η πρώ­τη φορά που ένα ρωσι­κό έργο βαθ­μο­λο­γεί­ται τόσο ψηλά. Τον Σεπτέμ­βριο του 2021 το APS κυκλο­φό­ρη­σε το πρώ­το του ντο­κι­μα­ντέρ “Bondarchuk.Battle” με επί­κε­ντρο μια φιγού­ρα του βρα­βευ­μέ­νου με Όσκαρ σκη­νο­θέ­τη πατέ­ρα του.

Ο Fedor Bondarchuk είναι ένας από τους ιδρυ­τές και παρα­γω­γούς της Art Pictures Vision Company που ειδι­κεύ­ε­ται στην τηλε­ο­πτι­κή παρα­γω­γή. Το χαρ­το­φυ­λά­κιο της περι­λαμ­βά­νει δημο­φι­λείς σαπου­νό­πε­ρες κλπ ασή­μα­ντα  τηλε­ο­πτι­κά έργα όπως “The Year of Culture” (κανά­λι TNT), “Δεκα­ε­τία 90. Αστείο και δυνα­τό!”, “Psychologirls” (κανά­λι STS) με υπη­ρε­σία ροής στην Amazon Prime δια­θέ­σι­μα για ξένους συν­δρο­μη­τές, ακό­μη και στην Ιαπω­νία. Ανά­με­σα στα τρέ­χο­ντα έργα APV είναι η κωμω­δία τύπου road-movie “Let’s go!” (STS) και αθλη­τι­κή κωμω­δία “Lanky Girls” (STS), ένα κομ­μά­τι ντε­τέ­κτιβ επο­χής Μια ώρα πριν την αυγή” (NTV και άλλα κανά­λια), μια ιστο­ρία για μια ρωσι­κή ομά­δα μοτο­σι­κλε­τών “Kamaz Master” — “KAMAZ. Extreme Racing» (Πρε­μιέ­ρα) κλπ. «αμε­ρι­κα­νιές».

Επί­σης γνω­στός ως ένας από τους πιο περι­ζή­τη­τους ηθο­ποιούς του ρωσι­κού κινη­μα­το­γρά­φου. Έπαι­ξε περισ­σό­τε­ρους από 70 ρόλους σε ται­νί­ες και τηλε­ο­πτι­κά έργα δια­φό­ρων ειδών και υπήρ­ξε δύο φορές νικη­τής των βρα­βεί­ων Golden Eagle, επί­σης TEFI, Blockbuster κά. Παρου­σιά­ζει τη δική του τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή “Cinema σε λεπτο­μέ­ρειες” στο κανά­λι STS από το 2005., Nika, Golden Eagle και και κέρ­δι­σε πολ­λά άλλα βραβεία.

Είναι και πρό­ε­δρος του Ανοι­χτού Φεστι­βάλ Ρωσι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου “Kinotavr”, μέλος της Ρωσι­κής Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρά­φου “Nika” και μέλος της Εθνι­κής Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρά­φου και Επι­στη­μών της Ρωσί­ας “Χρυ­σός Αετός”. Στα τέλη του 2018 τιμή­θη­κε με το παρά­ση­μο του Αλε­ξά­ντερ Νιέφ­σκι “για τη συμ­βο­λή του στην ανά­πτυ­ξη του εθνι­κού πολι­τι­σμού και των τεχνών”, επί­σης, σύμ­φω­να με το διά­ταγ­μα του Προ­έ­δρου της Ρωσί­ας, έγι­νε μέλος στο Προ­ε­δρι­κό Συμ­βού­λιο Πολι­τι­σμού και Τεχνών, ενώ το 2019 έλα­βε το Εθνι­κό Μεγά­λο βρα­βείο “Media Manager της Ρωσίας”.

Γυμνός ανάμεσα στους λύκους
_Nackt unter Wölfen

Γερ­μα­νι­κή δρα­μα­τι­κή ται­νία του 2015 σε σκη­νο­θε­σία Philipp Kadelbach, που βασί­ζε­ται στο ομώ­νυ­μο μυθι­στό­ρη­μα του 1958 του Μπρού­νο Άπιτζ, (1958 DDR _Ανατολική Γερ­μα­νία). Δημιουρ­γή­θη­κε βασι­κά για την τηλε­ό­ρα­ση και είναι η τρί­τη κινη­μα­το­γρα­φι­κή εκδο­χή του λογο­τε­χνι­κού κει­μέ­νου μετά το 1963.

Nackt unter Wölfen \ του Φρανκ Μπάιερ \ DDR 1963

Η ται­νία δια­δρα­μα­τί­ζε­ται στα έτη προς το τέλος του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου (1944–1945) στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Μπού­χεν­βαλντ. Οι κρα­τού­με­νοι στο ναζι­στι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης δια­κιν­δυ­νεύ­ουν τη ζωή τους παίρ­νο­ντας ένα νεα­ρό Εβραίο αγό­ρι που δια­σώ­θη­κε από ένα γκέ­το στην Πολω­νία. Ο διοι­κη­τής του στρα­το­πέ­δου ακού­ει για το αγό­ρι και πιέ­ζει. Κρύ­βουν το παι­δί, μένο­ντας πάντα ένα βήμα μπρο­στά από τους φρου­ρούς των Ναζί και τον οργι­σμέ­νο διοι­κη­τή. Το αγό­ρι τελι­κά ανα­κα­λύ­πτε­ται και οι κρα­τού­με­νοι που το προ­στά­τευαν αντι­με­τω­πί­ζουν πλέ­ον βέβαιο θάνα­το. Απε­λευ­θε­ρώ­νο­νται από τους Συμ­μά­χους σε μια δρα­μα­τι­κή αλλά εντε­λώς ανα­με­νό­με­νη τρο­πή των γεγονότων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο