Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και επίσημα στην Α2 Ανδρών ο Ολυμπιακός

ΕΣΑΚΕ ανα­κοί­νω­σε και επί­ση­μα τον υπο­βι­βα­σμό του Ολυ­μπια­κού στην Α2 Ανδρών και την παρα­μο­νή του Λαυ­ρί­ου στα «μεγά­λα σαλό­νια», μετά την επι­κύ­ρω­ση της βαθ­μο­λο­γί­ας της αγω­νι­στι­κής περιό­δου 2018–19, κατά τη σημε­ρι­νή (9/7) συνε­δρί­α­ση του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου του.

Ανα­λυ­τι­κά οι απο­φά­σεις του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ στη σημε­ρι­νή (9/7) συνε­δρί­α­ση του:

* Επι­κύ­ρω­σε την τελι­κή κατά­τα­ξη της Betshop Basket League της σεζόν 2018–19.

* Απο­φά­σι­σε σε συνέ­χεια και εκτέ­λε­ση της υπ΄ αριθ. 102/23–5‑2019 από­φα­σης του ΜΔΟ, η οποία κατέ­στη τελε­σί­δι­κη δια της υπ΄αριθ. 66/28–6‑2019 από­φα­σης του ΑΣΕΑΔ, ότι υπο­βι­βά­ζο­νται οι ομά­δες που κατέ­λα­βαν την 13η και 14η θέση της τελι­κής βαθ­μο­λο­γι­κής κατά­τα­ξης του Πρω­τα­θλή­μα­τος Α1 Εθνι­κής Κατη­γο­ρί­ας Καλα­θο­σφαί­ρι­σης Ανδρών αγω­νι­στι­κής περιό­δου 2018–2019, δηλα­δή οι ΚΑΕ Κολοσ­σός Ρόδου και Ολυμπιακός.

Επί­σης στην διάρ­κεια της συνε­δρί­α­σης παρου­σιά­στη­κε το πλαί­σιο στό­χων για την επό­με­νη διε­τία (2019–2021) εν όψει των απο­φά­σε­ων που θα ληφθούν στην Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του Συν­δέ­σμου στις 23 Ιουλίου.

Στις δύο εβδο­μά­δες που μεσο­λα­βούν θα εξει­δι­κευ­τούν μετά και τις παρα­τη­ρή­σεις των ΚΑΕ οι στό­χοι και οι απο­φά­σεις υλο­ποί­η­σης τους ώστε να δια­μορ­φω­θεί η βέλ­τι­στη στρα­τη­γι­κή που θα επα­να­φέ­ρει την στα­θε­ρό­τη­τα, την κανο­νι­κό­τη­τα, την οργα­νω­τι­κή ανα­διάρ­θρω­ση, την οικο­νο­μι­κή εξυ­γί­αν­ση και την αγω­νι­στι­κή ανά­πτυ­ξη για τις επό­με­νες δύο σεζόν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο