Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και επισήμως ύποπτη η Ρούλα Πισπιρίγκου για το θάνατο Μαλένας — Ιριδας

Εξη­γή­σεις για τη δολο­φο­νία των δύο μικρό­τε­ρων παι­διών της καλεί­ται να δώσει η 34χρονη Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου, η οποία κρα­τεί­ται ήδη στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού για την υπό­θε­ση της ανθρω­πο­κτο­νί­ας με θύμα την πρω­τό­το­κη κόρη της Τζωρτζίνα.

Οι δύο εισαγ­γε­λείς Πρω­το­δι­κών, Αντώ­νης Ελευ­θε­ριά­νος και Από­στο­λος Ανδρέ­ου, οι οποί­οι είχαν δώσει την παραγ­γε­λία στην Ασφά­λεια για τη διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης σχε­τι­κά με τα αίτια θανά­του των άλλων δύο παι­διών της οικο­γέ­νειας Δασκα­λά­κη-Πισπι­ρί­γκου, της τρί­χρο­νης Μαλέ­νας και της μόλις έξι μηνών Ίρι­δας, κατέ­λη­ξαν στο συμπέ­ρα­σμα ότι η μονα­δι­κή ύπο­πτη για τους θανά­τους των άλλων δύο παι­διών είναι η μητέ­ρα τους.

Την ίδια ώρα που η 34χρονη καθί­στα­ται ύπο­πτη για τους δύο θανά­τους, έκλει­σε η δικα­στι­κή έρευ­να που διε­νήρ­γη­σε η 18η τακτι­κή ανα­κρί­τρια Χρι­στί­να Σαλάπ­πα για την υπό­θε­ση της δολο­φο­νί­ας της 9χρονης Τζωρτζίνας.

Έτσι, η δικο­γρα­φία για την ανθρω­πο­κτο­νία του 9χρονου κορι­τσιού θα δια­βι­βα­στεί στον εισαγ­γε­λέα για να δια­τυ­πώ­σει την πρό­τα­σή του προς το Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών που θα απο­φαν­θεί για την παρα­πο­μπή ή μη της κατη­γο­ρού­με­νης σε δίκη.

Οι δύο εισαγ­γε­λείς που ερευ­νούν τους θανά­τους της Μαλέ­νας και της Ίρι­δας δια­βί­βα­σαν παραγ­γε­λία προς το Τμή­μα Ανθρω­πο­κτο­νιών της Ασφά­λειας, προ­κει­μέ­νου οι αστυ­νο­μι­κοί να λάβουν κατά­θε­ση ανω­μο­τί από την ήδη προ­φυ­λα­κι­σμέ­νη Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου με την ιδιό­τη­τα της ύπο­πτης τέλε­σης αξιο­ποί­νων πράξεων.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι αρμό­διοι αξιω­μα­τι­κοί ανα­μέ­νε­ται ‑ενδε­χο­μέ­νως και εντός της εβδο­μά­δας- να μετα­βούν στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, όπου κρα­τεί­ται η 34χρονη προ­κει­μέ­νου να την ενη­με­ρώ­σουν και να της δώσουν προ­θε­σμία, ώστε η ίδια και οι συνή­γο­ροί της να ενη­με­ρω­θούν για τα στοι­χεία της δικο­γρα­φί­ας και να προ­ε­τοι­μά­σουν τις ανα­γκαί­ες εξηγήσεις.

Ο φάκε­λος της δικο­γρα­φί­ας που έχει σχη­μα­τι­στεί για τις υπο­θέ­σεις των δύο παι­διών, εκτός από την ιατρο­δι­κα­στι­κή έκθε­ση, που κατα­λή­γει στο συμπέ­ρα­σμα ότι αιτία θανά­του των παι­διών ήταν η ασφυ­ξία, περι­λαμ­βά­νει του­λά­χι­στον πενή­ντα κατα­θέ­σεις για­τρών, νοση­λευ­τών, τραυ­μα­τιο­φο­ρέ­ων και προ­σώ­πων από το συγ­γε­νι­κό περι­βάλ­λον της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου, στοι­χεία που αξιο­λο­γή­θη­καν από τους δύο εισαγγελείς.

Οι ιατρο­δι­κα­στές φέρο­νται να αξιο­ποί­η­σαν οποιο­δή­πο­τε εύρη­μα είχαν στη διά­θε­σή τους, όπως ιστο­λο­γι­κές εξε­τά­σεις, φωτο­γρα­φί­ες κ.λ.π και κατό­πιν, προ­κει­μέ­νου να κατα­λή­ξουν σε ασφα­λή συμπε­ρά­σμα­τα, φαί­νε­ται να απέ­κλει­σαν μία σει­ρά αιτιών θανά­του. Σε αυτήν τη δια­δι­κα­σία, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, απο­κλεί­στη­κε το ενδε­χό­με­νο η αιτία θανά­του της μικρής Μαλέ­νας να ήταν η ηπα­τι­κή ανε­πάρ­κεια. Για την Ίρι­δα φαί­νε­ται να υπήρ­χαν περισ­σό­τε­ρα ευρή­μα­τα που διευ­κό­λυ­ναν το έργο των δύο ιατροδικαστών.

Αφού δώσει εξη­γή­σεις η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου η δικο­γρα­φία θα επι­στρέ­ψει στους εισαγ­γε­λείς, οι οποί­οι θα απο­φα­σί­σουν για την άσκη­ση ποι­νι­κής δίω­ξης σε βάρος της. Σε αυτήν την περί­πτω­ση η 34χρονη θα είναι κατη­γο­ρού­με­νη για τις ανθρω­πο­κτο­νί­ες και των τριών παι­διών της με τη δικο­γρα­φία για τη Μαλε­να και την Ίρι­δα ανοικτή.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο