Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

(Και) η κουβανική εκπαίδευση προσαρμόζεται _μεταξύ σφύρας και άκμονος…

Η Σύγ­χρο­νη Γενι­κή Παι­δεία _και η πανε­πι­στη­μια­κή στη συνέ­χεια, ως τμή­μα του εποι­κο­δο­μή­μα­τος κάθε χώρας, έχει προ­φα­νώς να κάνει με το οικο­νο­μι­κο­πο­λι­τι­κό σύστη­μα. Ειδι­κά μετά τις ανα­τρο­πές στην ΕΣΣΔ και τις άλλες σοσια­λι­στι­κές χώρες έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Οι πρω­το­πό­ρες ιδέ­ες και η επί­δρα­ση της Οκτω­βρια­νής επα­νά­στα­σης, έδω­σαν τη δυνα­τό­τη­τα να στρα­τευ­θούν στις γρα­µµές του προ­ο­δευ­τι­κού κινή­μα­τος, κορυ­φαί­οι παι­δα­γω­γοί που άφη­σαν πίσω τους ανυ­πέρ­βλη­τες θεω­ρη­τι­κές παρα­κα­τα­θή­κες και πρα­κτι­κό εκπαι­δευ­τι­κό έργο για τη µόρ­φω­ση των λαών.

Η πνευ­μα­τι­κή ανύ­ψω­ση της εργα­τι­κής τάξης _ως συνει­δη­τό, οργα­νω­µέ­νο, πρω­το­πό­ρο τµή­µα της εργα­τι­κής τάξης που έχει στρα­τη­γι­κό στό­χο την ανα­τρο­πή του καπι­τα­λι­σμού και την οικο­δό­µη­ση του σοσια­λι­σµού — κοµµου­νι­σµού, καθώς και όλων των κατα­πιε­σμέ­νων στρω­µά­των, για την από­σπα­σή τους από την επιρ­ροή της αστι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας είναι μια καθη­με­ρι­νή μάχη σε κινού­με­νη άμμο. Το ΚΚΕ έχει χαρά­ξει έναν δρό­μο και προ­σπα­θεί να τον ακο­λου­θεί με συνέπεια

(2011 _Πηγή)

🇨🇺  Η κουβανική εκπαίδευση
προσαρμόζεται στην οικονομική κατάσταση

Αρχές Σεπτέμ­βρη, εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά και νέοι ξεκι­νούν μια νέα σχο­λι­κή χρο­νιά που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από μετα­σχη­μα­τι­σμούς στο εκπαι­δευ­τι­κό μοντέ­λο, επι­διώ­κο­ντας τεχνι­κές στα­διο­δρο­μί­ας απα­ραί­τη­τες για την οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη της χώρας. Η εκστρα­τεία αλφα­βη­τι­σμού του 1961 έθε­σε τα θεμέ­λια για την εκπαι­δευ­τι­κή επι­τυ­χία του έθνους της Καραϊ­βι­κής, το οποίο σε αυτά τα πενή­ντα χρό­νια της Επα­νά­στα­σης έβγα­λε περισ­σό­τε­ρους από ένα εκα­τομ­μύ­ριο πανε­πι­στη­μια­κούς επιστήμονες.

Οι προ­κλή­σεις που πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­σει τώρα η χώρα είναι δια­φο­ρε­τι­κές από εκεί­νες τις πρώ­τες στιγ­μές της Επα­νά­στα­σης κατά τις οποί­ες οι μισοί για­τροί έφυ­γαν ή πολ­λά εργο­στά­σια στα­μά­τη­σαν λόγω έλλει­ψης μηχα­νι­κών, η πρό­κλη­ση σήμε­ρα είναι να ανα­κτη­θεί η ποιό­τη­τα της διδα­σκα­λί­ας και  κατάρ­τι­σης με ειδι­κευ­μέ­νους εργάτες.

Για το σκο­πό αυτό, ένας από τους στό­χους που έθε­σαν οι κου­βα­νι­κές αρχές είναι το σχο­λείο και οι εκπαι­δευ­τι­κοί να ανα­κτή­σουν την ανα­γνώ­ρι­ση στην κοι­νω­νία ως μοντέ­λο κοι­νω­νι­κής δρά­σης, μια κατά­κτη­ση που χάθη­κε τον τελευ­ταίο και­ρό λόγω της απώ­λειας αξιών που προ­κά­λε­σε η οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση. Το επί­πε­δο πρω­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης έχει εγγε­γραμ­μέ­νους περισ­σό­τε­ρους από 700 χιλιά­δες μαθη­τές και εισά­γει το μάθη­μα Αγω­γή του Πολί­τη στην έκτη τάξη για να βελ­τιώ­σει την κοι­νω­νι­κή έντα­ξη, δήλω­σε η Odalis García Figueroa, επι­κε­φα­λής Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας (MINED).

Το κου­βα­νι­κό κρά­τος εγγυά­ται την υλι­κή βάση σπου­δών με τη δωρε­άν διά­θε­ση 16 εκα­τομ­μυ­ρί­ων σχο­λι­κών βιβλί­ων για όλα τα υπο­συ­στή­μα­τα στα σχε­δόν 10.000 σχο­λεία της χώρας και για τους 180.000 μαθη­τές στα πανε­πι­στη­μια­κά μαθή­μα­τα. Μετα­ξύ ελλεί­ψε­ων υλι­κού σε περισ­σό­τε­ρα από χίλια παι­δι­κά κέντρα προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας, φέτος καλύ­φθη­κε μόνο 47% των αιτη­μά­των του πλη­θυ­σμού, ανα­γνώ­ρι­σε η María de los Ángeles Gallo, διευ­θύ­ντρια Προ­σχο­λι­κής Αγωγής.

Η Κού­βα αρχί­ζει να έχει έλλειμ­μα δασκά­λων λόγω της έλλει­ψης επαγ­γελ­μα­τι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού μετα­ξύ των μαθη­τών για σχε­τι­κές σπου­δές ώστε να αντι­κα­τα­στή­σουν τους συντα­ξιού­χους επαγ­γελ­μα­τί­ες και εκεί­νους που, όντας ήδη δάσκα­λοι, προ­τί­μη­σαν να ανα­ζη­τή­σουν καλύ­τε­ρη τύχη σε τομείς όπου αμεί­βο­νται σε ξένο νόμι­σμα, όπως ο του­ρι­σμός. Κάποια στιγ­μή, η λύση που βρέ­θη­κε για να ξεπε­ρα­στεί η έλλει­ψη επαγ­γελ­μα­τιών ήταν η μαζι­κή κατάρ­τι­ση νεο­εμ­φα­νι­ζό­με­νων δασκά­λων, ορι­σμέ­νοι από τους οποί­ους ήταν λίγα χρό­νια μεγα­λύ­τε­ροι από τους μαθη­τές τους.
Αυτοί οι δάσκα­λοι δίδα­σκαν όλα τα μαθή­μα­τα με τη βοή­θεια βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νων μαθη­μά­των, κάτι που λει­τούρ­γη­σε ως ανα­κου­φι­στι­κή λύση σε μια δύσκο­λη επο­χή, αλλά που κατέ­βα­σε την ποιό­τη­τα της διδα­σκα­λί­ας, για την οποία παρα­πο­νέ­θη­καν οι γονείς. Πλέ­ον οι δάσκα­λοι θα διδά­σκουν μόνο δύο συνα­φή μαθή­μα­τα και όχι όλα τα μαθή­μα­τα, όπως έκα­ναν οι γενι­κοί καθη­γη­τές τα προη­γού­με­να χρό­νια, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Παιδείας.

Η Κού­βα έχει σήμε­ρα 18 σχο­λεία για να εκπαι­δεύ­σει νέους δασκά­λους, καθώς και 4ετές πρό­γραμ­μα σπου­δών και μόλις απο­φοι­τή­σουν αυτοί οι νέοι θα διδά­ξουν στην Προ­σχο­λι­κή και στην Πρω­το­βάθ­μια. Εννέα χιλιά­δες μαθη­τές είναι πλέ­ον εγγε­γραμ­μέ­νοι στις σχο­λές διδα­σκα­λί­ας στο πρώ­το και δεύ­τε­ρο έτος και η πρώ­τη απο­φοί­τη­ση θα γίνει το 2014, δήλω­σε η Isel Parra, επι­κε­φα­λής Εκπαί­δευ­σης Παι­δα­γω­γι­κού Προ­σω­πι­κού στο MINED.

Η χώρα εξα­κο­λου­θεί να μην έχει όλους τους δασκά­λους που χρειά­ζε­ται για να ανα­πλη­ρώ­σει ένα εκτι­μώ­με­νο έλλειμ­μα περί­που 11.000, επο­μέ­νως οι συντα­ξιού­χοι δάσκα­λοι θα επα­νε­ντα­χθούν και θα επι­στρέ­ψουν στις τάξεις διδα­σκα­λί­ας (τώρα εκτε­λούν διευ­θυ­ντι­κά καθήκοντα).

🇨🇺 Απαιτούνται
ειδικευμένοι εργαζόμενοι

Η θεμε­λιώ­δης πηγή πρό­σβα­σης στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση είναι η προ­πα­νε­πι­στη­μια­κή, όπου εισήλ­θε το 60% των νέων που συμ­με­τεί­χαν στις εισα­γω­γι­κές εξε­τά­σεις (16% περισ­σό­τε­ροι από πέρ­σι). Η Maricel Rodríguez González, διευ­θύ­ντρια Προ­πα­νε­πι­στη­μια­κής εκπαί­δευ­σης στο MINED, ανέ­φε­ρε ότι περισ­σό­τε­ροι από 160 χιλιά­δες μαθη­τές θα λάβουν αυτή την εκπαί­δευ­ση, αλλά _δυστυχώς, ~11.000 λιγό­τε­ροι από το προη­γού­με­νο έτος, με βάση την προ­τε­ραιό­τη­τα που έχει δοθεί στην Τεχνι­κή Επαγ­γελ­μα­τι­κή Εκπαί­δευ­ση (Enseñanza Técnica Profesional ETP).

Την τελευ­ταία διε­τία, από την τεχνι­κή-επαγ­γελ­μα­τι­κή εκπαί­δευ­ση απο­φοί­τη­σαν λίγο περισ­σό­τε­ρα από 140 χιλιά­δες και από αυτούς μόνο 18.000 είναι εργά­τες, μικρο­σκο­πι­κά νού­με­ρα σε σχέ­ση με την υψη­λή ανι­κα­νο­ποί­η­τη ζήτη­ση κτι­στών, υδραυ­λι­κών και ξυλουρ­γών. Για το λόγο αυτό, οι κου­βα­νι­κές αρχές δίνουν στο ETP μεγα­λύ­τε­ρη προ­βο­λή και πόρους στους 47.000 μαθη­τές στις διά­φο­ρες ειδι­κό­τη­τες των ειδι­κευ­μέ­νων εργα­ζο­μέ­νων, κάτι πρω­το­φα­νές στην κου­βα­νι­κή εκπαίδευση.

Η πλειοψηφία προετοιμάζεται για αγροτικές και κατασκευαστικές ειδικότητες, παρά το κύριο αίτημα _προτεραιότητα της χώρας. Η κουβανική εκπαίδευση 
τελειοποιείται μπροστά στη νέα σχολική χρονιά

\\ Granma
Με στό­χο ο μαθη­τής να έχει καλύ­τε­ρη ακα­δη­μαϊ­κή προ­ε­τοι­μα­σία στις διά­φο­ρες διδα­σκα­λί­ες, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Αβά­να η εθνι­κή συνά­ντη­ση για το σχο­λι­κό έτος 2024–2025.

Τα εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα συν-κατευ­θύ­νουν την εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία των παι­διών, των εφή­βων και των νέων μαζί με την οικο­γέ­νεια. Η Naima Trujillo Barreto, Υπουρ­γός Παι­δεί­ας, εξή­γη­σε ότι η συνά­ντη­ση απο­τε­λεί μια σχε­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα ανταλ­λα­γής γνώ­σε­ων που επι­βε­βαιώ­νει τον σκο­πό του Υπουρ­γεί­ου (Mined) να συμ­μορ­φω­θεί, μέσω αυτής και άλλων μέσων, με τις κατευ­θυ­ντή­ριες γραμ­μές και τους στό­χους που θέτει το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Κού­βα (PCC).
Εξή­γη­σε ότι έχουν επι­κε­ντρω­θεί στον εντο­πι­σμό, έργων στρα­τη­γι­κής ανά­πτυ­ξης, λύσε­ων για τις πιο σύν­θε­τες παραλ­λα­γές στα σχο­λεία _συζητήθηκε η πλατ­φόρ­μα εκπαι­δευ­τι­κής βελ­τί­ω­σης, ως μέρος της οποί­ας υπάρ­χουν ήδη τα πρώ­τα κεί­με­να για τη διδα­κτέα ύλη. Επι­πλέ­ον, άνοι­ξε μια πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νη πρό­τα­ση για την προ­σο­χή που πρέ­πει να δίνε­ται στο εκπαι­δευ­τι­κό εργα­τι­κό δυνα­μι­κό, ένα από τα πιο περί­πλο­κα προ­βλή­μα­τα που έχει το εκπαι­δευ­τι­κό σύστη­μα, διευ­κρί­νι­σε η Barreto, που υπο­στή­ρι­ξε ότι έχουν καθο­ρι­στεί πλέ­ον δια­δι­κα­σί­ες για να μπο­ρούν να προ­σλαμ­βά­νουν επαγ­γελ­μα­τί­ες “απε­λευ­θέ­ρω­ση” από το υπε­ρά­ριθ­μο προσωπικό.

Η υπουρ­γός δια­βε­βαί­ω­σε ότι συν-διευ­θύ­νει την εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία παι­διών, εφή­βων και νέων, μαζί με την οικο­γέ­νεια, «ακού­γο­ντας έγκαι­ρες ειδο­ποι­ή­σεις, προ­τά­σεις ή παραλ­λα­γές για βελ­τί­ω­ση». Η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα στα σχο­λεία εξαρ­τά­ται ουσια­στι­κά από την επι­τυ­χία στην καθη­με­ρι­νή τους εργα­σία δάσκα­λων, καθη­γη­τών, ειδι­κών, βοη­θών _ όλων των στε­λε­χών καθώς και του διοι­κη­τι­κού προ­σω­πι­κού: όσων δλδ παρεμ­βαί­νουν με τον ένα ή τον άλλο τρό­πο στην ανά­πτυ­ξη της διδα­κτι­κής-εκπαι­δευ­τι­κής διαδικασίας_ επισήμανε.

ℹ️   Στη φωτο κεφα­λί­δας το Δημο­τι­κό Σχολείο
Rafael María de Mendive στο Paseo del Prado _Αβάνα
(πρώ­ην San Pablo), όπου φοί­τη­σε ο José Martí

Έργο συνεργασίας μεταξύ Κούβας και Unicef 
​​με εμβέλεια σε περισσότερα από 9.000 παιδιά

\\ Granma

Η πρω­το­βου­λία περι­λαμ­βά­νει την ενί­σχυ­ση των εκπαι­δευ­τι­κών στρα­τη­γι­κών, την απο­κα­τά­στα­ση 21 βρε­φο­νη­πια­κών σταθ­μών, καθώς και το άνοιγ­μα και τη βελ­τί­ω­ση άλλων 80 εγκα­τα­στά­σε­ων για ανη­λί­κους (στοι­χεία από το Ταμείο χρη­μα­το­δό­τη­σης των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τα παι­διά _UNICEF)
Αβάνα-
Περισ­σό­τε­ρα από 9.000 παι­διά στην Κού­βα θα είναι οι κύριοι ωφε­λού­με­νοι ενός νέου προ­γράμ­μα­τος εθνι­κής συνερ­γα­σί­ας με τη Unicef, οι στό­χοι του οποί­ου σήμε­ρα συν­δυά­ζουν πολι­τι­στι­κούς σκο­πούς και επεν­δύ­σεις σε υπο­δο­μές. Επι­πλέ­ον, θα βοη­θή­σει περί­που 9.000 γυναί­κες να εισέλ­θουν στο εργα­τι­κό δυνα­μι­κό, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων εκεί­νων που ζουν σε ευά­λω­τες κατα­στά­σεις, ανέ­φε­ρε ο διε­θνής οργανισμός.

Εν τω μετα­ξύ, περισ­σό­τε­ρες από 2.500 οικο­γέ­νειες θα ενι­σχύ­σουν τις ικα­νό­τη­τές τους για θετι­κή, συνυ­πεύ­θυ­νη και χωρίς βία γονι­κή μέρι­μνα, ανα­φέ­ρει η πρό­τα­ση, οι στό­χοι της οποί­ας περι­λαμ­βά­νουν επί­σης την προ­ώ­θη­ση συμ­μα­χιών με εθνι­κά και τοπι­κά δίκτυα για τη φρο­ντί­δα, τη γυναι­κεία επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα και την εται­ρι­κή κοι­νω­νι­κή ευθύνη.

Όπως υπεν­θυ­μί­ζε­ται από τη Unicef, στην Κού­βα η προ­σχο­λι­κή εκπαί­δευ­ση είναι δημό­σια, εξυ­πη­ρε­τεί ανη­λί­κους από τη γέν­νη­ση μέχρι να μπουν στο δημο­τι­κό σχο­λείο και έχει δύο θεμε­λιώ­δεις τρό­πους: θεσμι­κή (παι­δι­κοί κύκλοι και σπί­τια) και μη θεσμι­κή (Educa a tu hijo).

σσ. Επι­διώ­κει να δια­σφα­λί­σει την ολο­κλη­ρω­μέ­νη ανά­πτυ­ξη των παι­διών ενι­σχύ­ο­ντας τις ικα­νό­τη­τες της οικο­γέ­νειας για ανα­τρο­φή τους στην προ­σχο­λι­κή εκπαί­δευ­ση. Απο­σκο­πεί στην προ­ε­τοι­μα­σία των οικο­γε­νειών ώστε, με βάση τις δικές τους εμπει­ρί­ες και γνώ­σεις, να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν εκπαι­δευ­τι­κές δρά­σεις με τις κόρες και τους γιους τους από το σπί­τι. Προ­σφέ­ρει ιατρι­κή φρο­ντί­δα σε παι­διά και έγκυ­ες γυναί­κες. κατάρ­τι­ση για οικο­γέ­νειες και εκτε­λε­στές προ­γραμ­μά­των· εκπαι­δευ­τι­κά εργα­στή­ρια, μπρο­σού­ρες κ.λπ.

Για περισ­σό­τε­ρα από 15 χρό­νια, το ίδρυ­μα (σσ. η Unicef) συνερ­γά­ζε­ται για την προ­ώ­θη­ση του κοι­νο­τι­κού κοι­νω­νι­κού προ­γράμ­μα­τος Το “Educa a tu hijo” (=εκπαι­δεύ­στε το παι­δί σας), έχει να κάνει και με την ίδρυ­ση παι­δι­κών σταθ­μών, την υπο­στή­ρι­ξη μετά από φυσι­κές κατα­στρο­φές κά. Υπό αυτή την προ­ϋ­πό­θε­ση, η Unicef προ­ω­θεί τώρα το έργο «Αύξη­ση της εκπαι­δευ­τι­κής κάλυ­ψης για την πρώ­ι­μη παι­δι­κή ηλι­κία, μέσω του θεσμι­κού τρό­που. Ενί­σχυ­ση ολο­κλη­ρω­μέ­νης εκπαί­δευ­σης και εφαρ­μο­γή προ­γραμ­μά­των γονι­κής μέρι­μνας με επί­κε­ντρο το φύλο στην Κού­βα (2024–2027)».

Το έργο θα έχει εθνι­κή εμβέ­λεια, αν και θα εστιά­σει ορι­σμέ­νες παρεμ­βά­σεις σε κοι­νό­τη­τες ή δήμους σε ευά­λω­τες κατα­στά­σεις στις επαρ­χί­ες Matanzas, Ciego de Ávila, Αβά­να και Holguín, ανέ­φε­ρε ο οργα­νι­σμός. Πρό­κει­ται για μια εργα­σία σε συντο­νι­σμό με τα χαρ­το­φυ­λά­κια Εξω­τε­ρι­κού Εμπο­ρί­ου και Ξένων Επεν­δύ­σε­ων, Εκπαί­δευ­σης και Εργα­σί­ας επί­σης Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, και την Federación de Mujeres Cubanas _Ομοσπονδία Κου­βα­νών Γυναι­κών, με την οικο­νο­μι­κή υπο­στή­ρι­ξη της Generalitat Valenciana (Ισπα­νία).

Μια κρι­τι­κή από την εφη­με­ρί­δα Juventud Rebelde τόνι­σε ότι η προσ­δο­κία όσον αφο­ρά την κατα­σκευή είναι να επι­σκευα­στούν 21 παι­δι­κοί σταθ­μοί σε αυτήν την πρω­τεύ­ου­σα, εκ των οποί­ων οι 11 θα έχουν έξυ­πνες αίθου­σες διδα­σκα­λί­ας και θα υπο­στη­ρί­ζουν 80 βρε­φι­κούς, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 36 νεοδημιουργηθέντων.

(οψό­με­θα)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο