Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και η Κρήτη τμήμα της Τουρκίας!!! — Επιθετική και προκλητική η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας

Η εθνι­κι­στι­κή οργά­νω­ση «Γκρί­ζοι Λύκοι» δώρι­σε πίνα­κα με χάρ­τη που παρου­σιά­ζει τα νησιά του Αιγαί­ου και η Κρή­τη, ως τμή­μα της … Τουρ­κί­ας, στον επι­κε­φα­λής του ακρο­δε­ξιού κόμ­μα­τος Εθνι­κι­στι­κής Δρά­σης (ΜΗΡ) Ντε­βλέτ Μπα­χτσε­λί, ο οποί­ος είναι κυβερ­νη­τι­κός εταί­ρος του Τούρ­κου προ­έ­δρου Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Μπα­χτσε­λί επι­σκέ­φθη­κε την έδρα της εθνι­κι­στι­κής οργά­νω­σης «Γκρί­ζοι Λύκοι», της οποί­ας ο ίδιος είναι ουσια­στι­κά επι­κε­φα­λής, και είχε συνά­ντη­ση στε­λέ­χη της.

Μετά το τέλος της συνά­ντη­σης ο ‑τυπι­κός- αρχη­γός των «Γκρί­ζων Λύκων» Αχμέτ Γιγίτ Γιλ­ντι­ρίμ, επί­σης ανώ­τα­το στέ­λε­χος του ακρο­δε­ξιού συγκυ­βερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος ΜΗΡ, δώρι­σε στον Μπα­χτσε­λί ένα πίνα­κα που έχει χάρ­τη της Τουρ­κί­ας και στον οποίο υπάρ­χουν μέσα πολ­λά νησιά του Αιγαί­ου, τα Δωδε­κά­νη­σα και η Κρή­τη. Τα παρου­σιά­ζει δηλα­δή ως τουρ­κι­κά και μάλι­στα τα έχουν με κόκ­κι­νο χρώ­μα όπως είναι και τα υπό­λοι­πα εδά­φη της Τουρ­κί­ας για να ξεχωρίζουν.

Η δημό­σια ανάρ­τη­ση χάρ­τη από ανώ­τα­τα στε­λέ­χη του κόμ­μα­τος που απο­τε­λεί κυβερ­νη­τι­κό εταί­ρο στην Τουρ­κία, ο οποί­ος απει­κο­νί­ζει ελλη­νι­κό έδα­φος ως τουρ­κι­κό απο­τε­λεί ιδιαί­τε­ρα επι­θε­τι­κή και προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια και είναι από­λυ­τα κατα­δι­κα­στέα, τονί­ζουν διπλω­μα­τι­κές πηγές.

Δυστυ­χώς, απο­τε­λεί μέρος της κλι­μά­κω­σης της ακραί­ας ρητο­ρι­κής απο την Τουρ­κια της οποί­ας είμα­στε μάρ­τυ­ρες σε καθη­με­ρι­νή βάση, επισημαίνουν.

Ανα­μέ­νου­με την άμε­ση κατη­γο­ρη­μα­τι­κή και δημό­σια απο­δο­κι­μα­σία της απα­ρά­δε­κτης αυτής πρά­ξης αμφι­σβή­τη­σης της εδα­φι­κής κυριαρ­χί­ας της χώρας μας, υπογραμμίζουν.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο