Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και η Λέσβος στις περιοχές με σκληρό lockdown

Πρό­σθε­τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα ισχύ­ουν από αύριο, Τετάρ­τη, στις 6 το πρωί στην Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Λέσβου μέχρι και τη Δευ­τέ­ρα 18 Ιανουα­ρί­ου λόγω των επι­δη­μιο­λο­γι­κών δεδο­μέ­νων που έχουν προ­κύ­ψει στην περιοχή.

Συγκε­κρι­μέ­να, μετά από έκτα­κτη σύσκε­ψη στο Κέντρο Επι­χει­ρή­σε­ων της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να που έχουν προ­κύ­ψει στην Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Λέσβου της Περι­φέ­ρειας Βορεί­ου Αιγαί­ου, με εντο­λή του υφυ­πουρ­γού Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκου Χαρ­δα­λιά, κατό­πιν έκτα­κτης συνε­δρί­α­σης, εισή­γη­σης και σύμ­φω­νης γνώ­μης της Εθνι­κής Επι­τρο­πής Προ­στα­σί­ας Δημό­σιας Υγεί­ας Ένα­ντι Κορο­νοϊ­ού Covid-19, έχο­ντας υπό­ψη τα ευρή­μα­τα, την ηλι­κια­κή δια­στρω­μά­τω­ση των κατοί­κων της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Λέσβου, τα απο­τε­λέ­σμα­τα των μαζι­κών τεστ και των δεδο­μέ­νων της ιχνη­λά­τη­σης, καθώς και τη ραγδαία αύξη­ση στους επι­δη­μιο­λο­γι­κούς δεί­κτες των τελευ­ταί­ων επτά ημε­ρών και με από­φα­ση του γενι­κού γραμ­μα­τέα Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Βασί­λειου Παπα­γε­ωρ­γί­ου, για επι­τα­κτι­κούς λόγους αντι­με­τώ­πι­σης σοβα­ρού κιν­δύ­νου δημό­σιας υγεί­ας και ειδι­κό­τε­ρα για τον περιο­ρι­σμό της δια­σπο­ράς των επι­πτώ­σε­ων της νόσου COVID-19, λαμ­βά­νο­νται τα κάτω­θι περιο­ρι­στι­κά μέτρα:

- Απα­γό­ρευ­ση μετα­κί­νη­σης εκτός των ορί­ων της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Λέσβου, εξαι­ρου­μέ­νης της μετα­κί­νη­σης για λόγους υγείας.

- Από τις 18:00 έως τις 05:00 απα­γό­ρευ­ση οποιασ­δή­πο­τε μετα­κί­νη­σης πολι­τών εντός της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Λέσβου, εξαι­ρου­μέ­νων των εργα­ζο­μέ­νων και οι οποί­οι θα μπο­ρούν μόνο να μετα­κι­νού­νται από την οικία τους προς την εργα­σία τους και αντι­στρό­φως με απο­κλει­στι­κή άδεια του εργο­δό­τη τους.

- Ανα­στο­λή πραγ­μα­το­ποί­η­σης θρη­σκευ­τι­κών τελετών.

- Ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας κατα­στη­μά­των (λια­νε­μπο­ρί­ου κ.λπ.).

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο