Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και μισθοφόροι ανάμεσα στους αιχμάλωτους από το Azovstal

Ανά­με­σα στους αιχ­μα­λώ­τους που παρα­δό­θη­καν στις ρωσι­κές ένο­πλες δυνά­μεις στη χαλυ­βουρ­γία Αζοφ­στάλ στο λιμά­νι της Μαριού­πο­λης είναι 78 γυναί­κες, δήλω­σε φιλο­ρώ­σος αυτο­νο­μι­στής ηγέ­της της αυτο­α­να­κη­ρυγ­μέ­νης Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντανιέτσκ.

Μετα­ξύ των αιχ­μα­λώ­των υπάρ­χουν επί­σης αλλο­δα­ποί, σύμ­φω­να με τον Ντέ­νις Που­σί­λιν, που μίλη­σε στο ρωσι­κό κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS. Δεν διευ­κρί­νι­σε πόσοι, ούτε τις εθνι­κό­τη­τές τους.

«Είχαν αρκε­τά τρό­φι­μα και νερό, είχαν επί­σης αρκε­τά όπλα. Το πρό­βλη­μα ήταν η έλλει­ψη φαρ­μά­κων», σύμ­φω­να με τον κ. Που­σί­λιν. Ο ίδιος είπε ότι έξι ουκρα­νοί στρα­τιω­τι­κοί σκο­τώ­θη­καν προ­σπα­θώ­ντας να ανα­τι­νά­ξουν απο­θη­κευ­μέ­να πυρο­μα­χι­κά προ­τού αιχμαλωτιστούν.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο