Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και οι πέντε κομμουνιστές δήμαρχοι στο δεύτερο γύρο

Και οι πέντε κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι στο δεύ­τε­ρο γύρο, με τον Κώστα Πελε­τί­δη μάλι­στα να συγκε­ντρώ­νει πού υψη­λό ποσοστό

Μέχρι την ώρα που γρά­φο­νταν αυτές οι γραμ­μές τα απο­τε­λέ­σμα­τα έχουν ως εξής:

Στην Πάτρα με την ενσω­μά­τω­ση στο 96,39% η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» με τον Κώστα Πελε­τί­δη λαμ­βά­νει 40,60% και η «Πρω­τεύ­ου­σα Ξανά» με τον Γρη­γό­ρη Αλε­ξό­που­λο λαμ­βά­νει 15,95%.

Στην Και­σα­ρια­νή με την ενσω­μά­τω­ση στο 98,04% η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» με τον Ηλία Στα­μέ­λο λαμ­βά­νει 29,87% και η «Και­σα­ρια­νή τώρα — Ανε­ξάρ­τη­τη Δημο­τι­κή Παρά­τα­ξη» με τον Χρή­στο Βοσκό­που­λο λαμ­βά­νει 28,62%.

Στην Πετρού­πο­λη με την ενσω­μά­τω­ση στο 97,78% η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» με τον Βαγ­γέ­λη Σίμο λαμ­βά­νει 23,70% και η «Ανε­ξάρ­τη­τη Δημο­τι­κή Ενω­τι­κή Κίνη­ση Πετρού­πο­λης» με τον Στέ­φα­νο Βλά­χο λαμ­βά­νει 17,36%.

Στο Χαϊ­δά­ρι με την ενσω­μά­τω­ση στο 95,95% η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» με τον Μιχά­λη Σελέ­κο λαμ­βά­νει 25,55% και το «Χαϊ­δά­ρι Ξανά» με τον Βαγ­γέ­λη Ντη­νια­κό λαμ­βά­νει 41,09%.

Στην Ικα­ρία με την ενσω­μά­τω­ση στο 62,96% η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» με τον Νίκο Λαρ­δά λαμ­βά­νει 33,55% και η «Πανι­κα­ρια­κή Ενό­τη­τα Αλλα­γής» με τον Νίκο Καλα­μπό­για λαμ­βά­νει 41,66%.

Το θέμα ανα­νε­ώ­νε­ται ανά τακτά χρο­νι­κά διαστήματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο