Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και ο Δήμος Χαϊδαρίου σήκωσε τη σημαία της αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

Μετά το Δήμο Και­σα­ρια­νής, σήμε­ρα, Τρί­τη 5 Ιου­νί­ου 2018 ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου σε μια συμ­βο­λι­κή κίνη­ση ύψω­σε στο Δημαρ­χείο της πόλης την παλαι­στι­νια­κή σημαία, δίπλα από την ελληνική.

Όπως επι­ση­μαί­νει στην ανα­κοί­νω­σή του ο Δήμος Χαϊδαρίου:

«Με αφορ­μή την επέ­τειο της Κατα­στρο­φής το 1948, της «Νάκ­μπα», εκφρά­ζου­με με αυτόν τον τρό­πο την αλλη­λεγ­γύη μας στον παλαι­στι­νια­κό λαό που εδώ και δεκα­ε­τί­ες διεκ­δι­κεί το δικό του ελεύ­θε­ρο κρά­τος, απαι­τώ­ντας τον τερ­μα­τι­σμό της ισραη­λι­νής κατο­χής και την ίδρυ­ση παλαι­στι­νια­κού κράτους.

Ιδιαί­τε­ρα μετά από το νέο απο­τρό­παιο έγκλη­μα του κρά­τους-δολο­φό­νου του Ισρα­ήλ με θύμα­τα δεκά­δες νεκρούς και χιλιά­δες τραυ­μα­τί­ες, ο ελλη­νι­κός λαός χρειά­ζε­ται να δυνα­μώ­σει την πάλη και την αλλη­λεγ­γύη του στον παλαι­στι­νια­κό λαό.

xaidari3

Τερά­στιες ευθύ­νες φέρει η κυβέρ­νη­ση που από τη μια μεριά με περίσ­σεια υπο­κρι­σία εκφρά­ζει τον «απο­τρο­πια­σμό» της και από την άλλη συνερ­γά­ζε­ται πολι­τι­κά, οικο­νο­μι­κά και στρα­τιω­τι­κά με κοι­νές ασκή­σεις όλο και πιο στε­νά με το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, ενώ δε στα­μα­τά στιγ­μή να αθω­ώ­νει τον αμε­ρι­κα­νι­κό ιμπεριαλισμό.

Απαι­τού­με εδώ και τώρα να εφαρ­μο­στεί η από­φα­ση της Βου­λής του Δεκέμ­βρη 2015, την οποία αρνεί­ται να εφαρ­μό­σει η κυβέρ­νη­ση, και να ανα­γνω­ρί­σει άμε­σα το παλαι­στι­νια­κό κρά­τος. Καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια ενα­ντί­ον των λαών.

Αυτός που θα νική­σει είναι ο δίκαιος αγώ­νας του παλαι­στι­νια­κού λαού και όχι οι ιμπεριαλιστές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο