Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και ο χρυσαυγίτης πρώην βουλευτής Αντώνης Γρέγος εκτός φυλακής

Ακό­μη ένας χρυ­σαυ­γί­της εκτός φυλα­κής με ομό­φω­νη από­φα­ση του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Ανα­στο­λών, ενώ­πιον του οποί­ου ο Αντώ­νης Γρέ­γος αιτή­θη­κε την ανα­στο­λή της ποι­νής του μέχρι την εκδί­κα­ση σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό της υπό­θε­σης της Χρυ­σής Αυγής.

Η από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου είναι σε αντί­θε­ση με την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση, κατά την οποία το αίτη­μα του πρώ­ην βου­λευ­τή της Χρυ­σής Αυγής έπρε­πε να απορ­ρι­φθεί, καθώς δεν προ­κύ­πτει βλά­βη. Νωρί­τε­ρα, η πλευ­ρά του κατα­δι­κα­σμέ­νου σε έξι έτη κάθειρ­ξης για εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση Αντώ­νη Γρέ­γου είχε υπο­στη­ρί­ξει ότι αντι­με­τω­πί­ζει προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, τόσο ο ίδιος όσο και το παι­δί του, ενώ στο παρελ­θόν είχαν απορ­ρι­φθεί δύο αντί­στοι­χες αιτή­σεις του.

Του επι­βλή­θη­καν οι όροι της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα, της εμφά­νι­σης στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα της περιο­χής του μια φορά το μήνα, αλλά και εγγύ­η­ση 5.000 ευρώ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο