Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και ποδηλατόδρομος και κοινόχρηστα ποδήλατα στην Πάτρα

Μπο­ρεί η Πάτρα να ετοι­μά­ζε­ται να απο­κτή­σει έναν μεγά­λο ποδη­λα­τό­δρο­μο, μήκους περί­που πέντε χιλιό­με­τρων και μάλι­στα δίπλα στη θάλασ­σα, όμως κάποιοι άγνω­στοι επι­μέ­νουν να κατα­στρέ­φουν τα κοι­νό­χρη­στα ποδή­λα­τα, που ο δήμος θέτει δωρε­άν σε λει­τουρ­γία. Οι πρώ­τες κατα­στρο­φές στο σύστη­μα κοι­νό­χρη­στων ποδη­λά­των έγι­ναν τον Σεπτέμ­βριο του 2016, όταν άγνω­στοι δρά­στες προ­κά­λε­σαν ζημιές σε τρεις σταθ­μούς και έκλε­ψαν ποδή­λα­τα, μερι­κά εκ των οποί­ων βρέ­θη­καν λίγες ημέ­ρες αργό­τε­ρα πετα­μέ­να μέσα στη θάλασ­σα. Πριν από λίγο και­ρό, ο δήμος ξεκί­νη­σε και πάλι τη λει­τουρ­γία του συστή­μα­τος κοι­νό­χρη­στων ποδη­λά­των, όμως και πάλι άγνω­στοι δρά­στες προ­κά­λε­σαν ζημιές. Παρά λοι­πόν τις νέες ζημιές, ο δήμος είναι απο­φα­σι­σμέ­νος να συνε­χί­σει τη λει­τουρ­γία της συγκε­κρι­μέ­νης δωρε­άν υπη­ρε­σί­ας προς τους δημότες.

Παράλ­λη­λα με το σύστη­μα κοι­νό­χρη­στων ποδη­λά­των, ο δήμος προ­χω­ρεί άμε­σα στην κατα­σκευή του μεγά­λου παρα­λια­κού ποδη­λα­το­δρό­μου και όπως λέει στην «Κ» ο αρμό­διος αντι­δή­μαρ­χος, Χρή­στος Κορ­δάς, πρό­κει­ται για μια δια­δρο­μή που θα καλύ­πτει μεγά­λο μέρος της παρα­λια­κής ζώνης της Πάτρας, συν­δέ­ο­ντας ταυ­τό­χρο­να δύο μεγά­λους χώρους ανα­ψυ­χής, δηλα­δή την πλαζ της Αγυιάς με το νότιο πάρ­κο. Σύμ­φω­να με τον αντι­δή­μαρ­χο, το συγκε­κρι­μέ­νο έργο δημο­πρα­τή­θη­κε και ήδη υπάρ­χει ανά­δο­χος, ενώ το κόστος φθά­νει περί­που τα 300 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ και χρη­μα­το­δο­τεί­ται από το περι­φε­ρεια­κό επι­χει­ρη­σια­κό πρόγραμμα.

Ο παρα­λια­κός ποδη­λα­το­δρό­μος θα ξεκι­νά­ει από την οδό Κανελ­λο­πού­λου, δίπλα στην πλαζ της Αγυιάς, και μέσω των παρα­λια­κών οδών Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου, Οθω­νος — Αμα­λί­ας και Ακτής Δυμαί­ων θα κατα­λή­γει στο νότιο πάρ­κο. Επί­σης, έχει προ­βλε­φθεί να είναι διπλής κυκλο­φο­ρί­ας, θα έχουν ληφθεί όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα ασφα­λεί­ας, αφού θα δια­θέ­τει κρά­σπε­δο ώστε να δια­χω­ρί­ζε­ται από τον δρό­μο, καθώς και την απα­ραί­τη­τη σήμαν­ση, ενώ δεν θα δια­κό­πτε­ται από κάθε­τη κυκλο­φο­ρία. Η λει­τουρ­γία του συγκε­κρι­μέ­νου ποδη­λα­το­δρό­μου ανα­μέ­νε­ται να συμ­βά­λει στην ανά­δει­ξη της παρα­λια­κής ζώνης της Πάτρας, ενώ όπως επι­ση­μαί­νει ο αντι­δή­μαρ­χος, στις αρχές του νέου έτους ανα­μέ­νε­ται να προ­κη­ρυ­χθεί και ο αρχι­τε­κτο­νι­κός δια­γω­νι­σμός για την ανά­πλα­ση του παρα­λια­κού μετώ­που της πόλης, που έχει παρα­χω­ρη­θεί στον δήμο.

Επί­σης, στο πλαί­σιο των έργων για την ανά­πλα­ση του ιστο­ρι­κού κέντρου εντάσ­σε­ται και η λει­τουρ­γία ποδη­λα­το­δρό­μων στις κεντρι­κές οδούς Αγί­ου Νικο­λά­ου, Αλ. Υψη­λά­ντου, Κανά­ρη και Σισί­νη, ενώ οι δρό­μοι του κέντρου, όπου θα υπάρ­χουν οι προ­α­να­φε­ρό­με­νοι ποδη­λα­το­δρό­μοι, θα χαρα­κτη­ρί­ζο­νται δρό­μοι ήπιας κυκλοφορίας.

Οπως εκτι­μά­ται από τον δήμο, η λει­τουρ­γία του δικτύ­ου των ποδη­λα­το­δρό­μων θα απο­τε­λέ­σει ένα ισχυ­ρό κίνη­τρο για την αύξη­ση της χρή­σης του ποδη­λά­του, σε συν­δυα­σμό πάντα και με τα κοι­νό­χρη­στα ποδή­λα­τα. Και τού­το διό­τι οι ποδη­λα­τό­δρο­μοι δεν θα χρη­σι­μο­ποιού­νται μόνο για λόγους ανα­ψυ­χής, αλλά θα μπο­ρούν να εξυ­πη­ρε­τούν και καθη­με­ρι­νές μετα­κι­νή­σεις δημο­τών, με δεδο­μέ­νο ότι θα καλύ­πτουν ένα σημα­ντι­κό τμή­μα της πόλης και ταυ­τό­χρο­να θα το συν­δέ­ουν με περιο­χές εκτός κέντρου. Αλλω­στε, όταν εφαρ­μό­στη­κε για πρώ­τη φορά το σύστη­μα κοι­νό­χρη­στων ποδη­λά­των, τα μηνύ­μα­τα αντα­πό­κρι­σης των δημο­τών ήταν θετι­κά αφού λει­τουρ­γού­σαν, σε συνερ­γα­σία με την περι­φέ­ρεια, 11 σταθ­μοί με 70 ποδή­λα­τα. Μάλι­στα, στις 120 ημέ­ρες που λει­τούρ­γη­σε τότε το σύστη­μα, οι κάτο­χοι καρ­τών δωρε­άν χρή­σης ξεπέ­ρα­σαν τους 1.300, ενώ ο αριθ­μός των χρή­σε­ων έφθα­σε περί­που τις 8.400.

Τέλος, να σημειω­θεί ότι το σύστη­μα κοι­νό­χρη­στων ποδη­λά­των θα εξυ­πη­ρε­τεί ατο­μι­κές μετα­κι­νή­σεις από ένα σημείο — αφε­τη­ρία προς άλλο σημείο — προ­ο­ρι­σμό, χωρίς την υπο­χρέ­ω­ση επι­στρο­φής του ποδη­λά­του στην αφε­τη­ρία. Ομως, προ­ϋ­πό­θε­ση για τη χρή­ση του κοι­νό­χρη­στου ποδη­λά­του θα είναι η εγγρα­φή στην υπη­ρε­σία και η από­κτη­ση της προ­σω­πι­κής ηλε­κτρο­νι­κής κάρ­τας χρήστη.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο