Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και σήμερα αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων — Μικρή μείωση στις εισαγωγές

Σε 1.607 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού στη χώρα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση του ΕΟΔΥ.

Κατά το ίδιο διά­στη­μα, κατε­γρά­φη­σαν 78 θάνα­τοι, με τον αριθ­μό των νεκρών από την εμφά­νι­ση της παν­δη­μί­ας να φτά­νει τους 9.540.

Παράλ­λη­λα, σε ανέρ­χο­νται οι 847 δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς στις Μονά­δες Εντα­τι­κής Θεραπείας.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 468 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή ‑5.45%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 509 ασθενείς.

Διε­ξή­χθη­σαν 20.848 τεστ και η θετι­κό­τη­τα ανήλ­θε στο 7,7%. [ 131 από 6050 rapid tests του ΕΟΔΥ (θετι­κό­τη­τα 2.17%) και τα 1467 από τα 6597 μορια­κά τεστ (θετι­κό­τη­τα 22.3%)]

Από τα σημε­ρι­νά κρούσματα:

675 στην Αττι­κή (917 χθες).
216 στην Θεσ­σα­λο­νί­κη (225 χθες).

Οι νέες λοι­μώ­ξεις στο Λεκα­νο­πέ­διο και στην ΠΕ Νήσων, προ­έρ­χο­νται ανά Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα ως ακολούθως:

67 από την Ανα­το­λι­κή Αττι­κή (96 χθες).
80 από τον Βόρειο Τομέα Αθή­νας (88 χθες).
47 από τη Δυτι­κή Αττι­κή (78 χθες).
99 από τον Δυτι­κό Τομέα Αθή­νας (118 χθες).
203 από τον Κεντρι­κό Τομέα Αθή­νας (296 χθες).
83 από τον Νότιο Τομέα Αθή­νας (124 χθες).
94 από τον Πει­ραιά (113 χθες).
2 από τις Νήσους Αργο­σα­ρω­νι­κού (4 χθες).

Η γεωγραφική κατανομή

krousmata 19 4

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο