Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Και στα δικά μας!” _διόδια-φωτιά στο κέντρο των πόλεων

Δεν είναι πρώ­τη φορά που κάνου­με ανα­φο­ρά στο χορό τρι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων της πρά­σι­νης (υπ)ανάπτυξης και τις μάχες μετα­ξύ μονο­πω­λια­κών ομί­λων Αμε­ρι­κής (ΗΠΑ), Ευρώ­πης (ΕΕ) και Κίνας, με παί­κτες “μπα­λα­ντέρ” Ινδία κλπ. με δημιουρ­γία «ζώνης» στα κέντρα των μεγά­λων πόλε­ων στην οποία θα κινού­νται κατά απο­κλει­στι­κό­τη­τα “«προ­τά­σεις» (;;) μηδε­νι­κών ή χαμη­λών ρύπων”.

Στην Ισπα­νία ήδη εφαρ­μό­ζε­ται σχε­τι­κό μέτρο προ 2ετίας ενώ ανα­μέ­νε­ται να έρθει και στην Ελλά­δα αντι­κα­θι­στώ­ντας τον «πρά­σι­νο δακτύ­λιο», ενώ είναι ήδη στο τρα­πέ­ζι και ένα ακό­μη «ο “ρυπαί­νων” πλη­ρώ­νει» εκεί­νοι οι οδη­γοί που δεν έχουν «φρο­ντί­σει» _βάζοντας βαθιά το χέρι στην τρύ­πια τσέ­πη, να απο­κτή­σουν ένα «χαμη­λών ρύπων» όχημα.

Ακρι­βά θα πλη­ρώ­νουν από τις 30 Ιανουα­ρί­ου την είσο­δό τους στο κέντρο του Newcastle οι οδη­γοί που δεν έχουν φρο­ντί­σει να απο­κτή­σουν ένα χαμη­λών ρύπων όχη­μα _ 17–57 ευρώ η ημε­ρή­σια επι­βά­ρυν­ση.

Στό­χος με πρό­σχη­μα τη μεί­ω­ση των ατμο­σφαι­ρι­κών ρύπων να οδη­γή­σουν τους κατό­χους συμ­βα­τι­κών αυτο­κι­νή­των –τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια δηλα­δή στην απο­μά­κρυν­σή τους από το κέντρο (που συχνά ζουν και δου­λεύ­ουν) και τον παρο­πλι­σμό για τρεις κι εξή­ντα οχη­μά­των συχνά σε άρι­στη κατά­στα­ση, αγο­ρα­σμέ­νων με αιμα­τη­ρές οικο­νο­μί­ες κατά προ­τρο­πή (σχε­τι­κά με το είδος καυ­σί­μου) του ίδιου –ανε­ξαρ­τή­τως δια­χεί­ρι­σης, αστι­κού κράτους

Ισπανία – Ιταλία
Φορτώνουν την κρίση στους εργαζόμενους
Δισεκατομμύρια στους ομίλους, ψίχουλα στο λαό

Γερμανία – ηλεκτροκίνηση
Απειλούνται πάνω από 400.000 θέσεις εργασίας έως το 2030

Οι ζώνες των προ­νο­μιού­χων θα σημα­το­δο­τού­νται στο οδι­κό δίκτυο από ειδι­κά σήμα­τα, ενώ αυτο­κόλ­λη­τα με ειδι­κό τσιπ θα τοπο­θε­τού­νται στο παρ­μπρίζ απα­γο­ρεύ­ο­ντας στα συμ­βα­τι­κά οχή­μα­τα την είσο­δο, ρίχνο­ντας ακό­μα και –αυτό­μα­τα, πρό­στι­μα στους ιδιο­κτή­τες: Εκεί­νοι, λοι­πόν, που εξα­κο­λου­θούν να κινού­νται με αυτο­κί­νη­τα παλαιάς τεχνο­λο­γί­ας θα κλη­θούν να κατα­βάλ­λουν «διό­δια» για να απο­κτούν ένα ημε­ρή­σιο «πάσο» εισό­δου στις ζώνες μηδε­νι­κών ρύπων.

Το ημε­ρή­σιο πάσο αυτό θα κοστί­ζει 12,5 βρε­τα­νι­κής λίρες για τα ιδιω­τι­κής χρή­σης οχή­μα­τα και τα ταξί, ωστό­σο, θα φτά­νει έως και τις 50 βρε­τα­νι­κές λίρες για τα λεω­φο­ρεία και τα φορτηγά.

Το κόστος εισό­δου στις ζώνες χαμη­λών ρύπων θα μειώ­νε­ται στις 50 λίρες ανά εβδο­μά­δα για εκεί­να τα οχή­μα­τα που έχουν ταξι­νο­μη­θεί στην πόλη του Newcastle, ακό­μα και σε αυτήν την περί­πτω­ση ωστό­σο, το ετή­σιο κόστος θα υπερ­βαί­νει τις 2.500 βρε­τα­νι­κές λίρες (2.840€).
Σε ό,τι αφο­ρά στα ταξί, η ελεύ­θε­ρη είσο­δος θα επι­τρέ­πε­ται σε εκεί­να που είναι πετρε­λαιο­κί­νη­τα και πλη­ρούν τις προ­δια­γρα­φές Euro 6 ή είναι βεν­ζι­νο­κί­νη­τα και ανή­κουν στην κατη­γο­ρία Euro 4.

Σάπιες ζωές, του Ανδρέα Ονουφρίου

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι το σύστη­μα ελέγ­χου και κατα­γρα­φής των οχη­μά­των που θα εισέρ­χο­νται στις περί­φη­μες «Clean Air Zone» είναι ήδη εγκα­τε­στη­μέ­νο.
Μάλι­στα οι τοπι­κές αρχές έχουν ήδη στεί­λει επι­στο­λές σε περισ­σό­τε­ρους από 3.500 ιδιο­κτή­τες οχη­μά­των
που δεν πλη­ρούν τις ελά­χι­στες προ­δια­γρα­φές εκπο­μπής ρύπων, ενη­με­ρώ­νο­ντάς τους για τις επι­κεί­με­νες χρε­ώ­σεις που θα προ­κύ­ψουν από αύριο.
Ήδη μεγά­λα αστι­κά κέντρα στην Αγγλία προ­χω­ρούν στην εφαρ­μο­γή αντί­στοι­χου μέτρου, δημιουρ­γώ­ντας αντι­κί­νη­τρα για την κίνη­ση των “ρυπο­γό­νων”: Το Λον­δί­νου, επε­κτεί­νει καθη­με­ρι­νά τις “ζώνες χαμη­λών ρύπων”, αγκα­λιά­ζο­ντας το κέντρο και τμή­μα της ευρύ­τε­ρης (μητρο­πο­λι­τι­κής) περιο­χής (~1.500km2 με πάνω από 10.000.000 κατοί­κους). Βέβαια κυριαρ­χούν τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς, αλλά με αλμυ­ρό εισι­τή­ριο (7,70£ η ημε­ρή­σια διαδρομή)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο