Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και συ τσούλα των δολοφόνων …Δικαιοσύνη

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Εμβρό­ντη­το και οργι­σμέ­νο το πανελ­λή­νιο από την αγό­ρευ­ση της εισαγ­γε­λέ­ως στη Δίκη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή. Σύμ­φω­να με την εισαγ­γε­λέα ο Ρου­πα­κιάς έδρα­σε μόνος του — θεω­ρώ­ντας ότι δεν είχε από την αρχή ανθρω­πο­κτό­νο σκο­πό — και δεν υπήρ­χε σχέ­διο δολο­φο­νί­ας ούτε στο­χο­ποί­η­σή του από τη Χρυ­σή Αυγή.

Για τους αλιερ­γά­τες και το ΠΑΜΕ πρό­τει­νε τη μετα­τρο­πή του κατη­γο­ρη­τή­ριου (από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας) σε ελα­φρό­τε­ρα αδι­κή­μα­τα (βαριά σκο­πού­με­νη βλά­βη από κοι­νού και επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη, αντίστοιχα).

Δηλα­δή

  1. Ο Ρου­πα­κιάς δεν είναι φορέ­ας μια εγκλη­μα­τι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας που στο­χο­ποιεί και εξα­πο­λύ­ει δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις σε αντι­φα­σί­στες, συν­δι­κα­λι­στές, μετα­νά­στες και άλλες μειονότητες
  2. Η Χρυ­σή Αυγή, μέλος της οποί­ας ήταν ο Ρου­πα­κιάς, δεν ευθύ­νε­ται για άλλες δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις, οι οποί­ες τις ημέ­ρες της «ακμής» της ακο­λου­θού­σε η μία μετά την άλλη
  3. Η δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα, γνω­στού αντι­φα­σί­στα, ήταν μια στιγ­μιαία αντί­δρα­ση του Ρου­πα­κιά και όχι για­τί αυτοί οι φασί­στες, είναι έτοι­μοι να δια­πρά­ξουν κάθε έγκλημα
  4. (Ο Ρου­πα­κιάς πώς και για­τί βρέ­θη­κε στο χώρο που ήταν ο Παύ­λος και η παρέα του)
  5. Τόσοι ακό­μη χρυ­σαυ­γί­τες βρέ­θη­καν τυχαία στο τόπο της δολοφονίας;
  6.  Τα τηλέ­φω­να των εμπλε­κο­μέ­νων που πήραν φωτιά τα λεπτά πριν και μετά τη δολο­φο­νία ήταν για λόγους κοι­νω­νι­κού ενδιαφέροντος…
  7. Άκου­σε άρα­γε η κ. εισαγ­γε­λέ­ας τις κατα­θέ­σεις κατη­γο­ρου­μέ­νων και μαρ­τύ­ρων, τι παρα­δέ­χτη­καν οι πρώ­τοι και τι κατέ­θε­σαν οι δεύτεροι;

Η τοπο­θέ­τη­ση της εισαγ­γε­λέ­ως βιά­ζει τη λογι­κή, έρχε­ται σε αντί­θε­ση με την κοι­νή εμπει­ρία και αδια­φο­ρεί για την ιστο­ρι­κή διδα­χή. Αυτό­βου­λη ή όχι η τοπο­θέ­τη­σή της, γεγο­νός είναι ότι δίνει αέρα στα πανιά των φασι­στών. Είναι υπεύ­θυ­νη, όχι παθη­τι­κά αλλά ενερ­γη­τι­κά, για όλα τα φασι­στι­κά εγκλή­μα­τα, δίνο­ντας το μήνυ­μα χτυ­πή­στε ελεύ­θε­ρα, κάψ­τε, βασα­νί­στε δολο­φο­νή­στε βιο­πα­λαι­στές μετα­νά­στες, συν­δι­κα­λι­στι­κές, κομ­μου­νι­στές, αντιφασίστες…

Τέλος, δολο­φο­νεί για μία ακό­μη φορά τον αδι­κο­χα­μέ­νο Παύ­λο Φύσ­σα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο