Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και το παθητικό κάπνισμα συνδέεται με την κολπική μαρμαρυγή

Πολυ­πλη­θής και πολυ­ε­τής έρευ­να που έγι­νε στην Μεγά­λη Βρε­τα­νία και στην οποία συμ­με­τεί­χαν περισ­σό­τε­ροι από 400 χιλιά­δες ενή­λι­κες, δια­πί­στω­σε ότι η έκθε­ση στο παθη­τι­κό κάπνι­σμα, ακό­μη και σε περιο­ρι­σμέ­νο βαθ­μό, συν­δέ­ε­ται με μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο εμφά­νι­σης κολ­πι­κής μαρ­μα­ρυ­γής.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, στην μελέ­τη συμπε­ρι­λή­φθη­καν συνο­λι­κά 400.493 ενή­λι­κες ηλι­κί­ας 40–69 ετών, οι οποί­οι είχαν κάνει χρή­ση του Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγεί­ας της Βρε­τα­νί­ας για οποιον­δή­πο­τε λόγο και είχαν εγγρα­φεί στη βρε­τα­νι­κή τρά­πε­ζα βιοϊ­α­τρι­κών δεδο­μέ­νων «UK Biobank». Από τη μελέ­τη απο­κλεί­στη­καν οι καπνι­στές και όσοι είχαν ήδη κολ­πι­κή μαρ­μα­ρυ­γή. Μέρος της μελέ­της ήταν και η ερώ­τη­ση στους συμ­με­τέ­χο­ντες για τον αριθ­μό των ωρών που είχαν εκτε­θεί σε καπνό άλλων ανθρώ­πων σε μια τυπι­κή εβδο­μά­δα κατά το τελευ­ταίο έτος, είτε στο σπί­τι, είτε σε άλλα περιβάλλοντα.

Από αυτούς το 21% των συμ­με­τε­χό­ντων είχε εκτε­θεί σε παθη­τι­κό κάπνι­σμα το προη­γού­με­νο έτος με μέση έκθε­ση 2,2 ώρες την εβδο­μά­δα. Κατά τη διάρ­κεια μιας μέσης παρα­κο­λού­θη­σης 12,5 ετών, κολ­πι­κή μαρ­μα­ρυ­γή ανα­πτύ­χθη­κε στο 6% των συμμετεχόντων.
Οι επι­στή­μο­νες ανέ­λυ­σαν τη συσχέ­τι­ση μετα­ξύ της έκθε­σης στο παθη­τι­κό κάπνι­σμα και της εμφά­νι­σης κολ­πι­κής μαρ­μα­ρυ­γής μετά την προ­σαρ­μο­γή σε παρά­γο­ντες που θα μπο­ρού­σαν ενδε­χο­μέ­νως να επη­ρε­ά­σουν αυτή τη συσχέ­τι­ση, όπως η ηλι­κία, το φύλο, η εθνι­κό­τη­τα, ο δεί­κτης μάζας σώμα­τος, η καθη­με­ρι­νή κατα­νά­λω­ση αλκο­όλ, η σωμα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, ο δια­βή­της, η υψη­λή αρτη­ρια­κή πίε­ση, τα υψη­λά λιπί­δια αίμα­τος και η κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κή κατάσταση.

Όπως δια­πι­στώ­θη­κε, η ομά­δα που εκτέ­θη­κε στο παθη­τι­κό κάπνι­σμα είχε 6% υψη­λό­τε­ρο κίν­δυ­νο εμφά­νι­σης περι­στα­τι­κού κολ­πι­κής μαρ­μα­ρυ­γής σε σύγκρι­ση με την ομά­δα που δεν εκτέ­θη­κε. Ο κίν­δυ­νος αυξή­θη­κε στα σπί­τια, τους χώρους εργα­σί­ας και τους εξω­τε­ρι­κούς χώρους.

Επί­σης, κάθε αύξη­ση της διάρ­κειας του εβδο­μα­διαί­ου παθη­τι­κού καπνί­σμα­τος συν­δε­ό­ταν με ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο κολ­πι­κής μαρ­μα­ρυ­γής. Για παρά­δειγ­μα 7,8 _μόνο, ώρες παθη­τι­κού καπνί­σμα­τος την εβδο­μά­δα σχε­τί­ζο­νταν με 11% μεγα­λύ­τε­ρη πιθα­νό­τη­τα εμφά­νι­σης δια­τα­ρα­χής του καρ­δια­κού ρυθ­μού σε σύγκρι­ση με το μηδε­νι­κό παθη­τι­κό κάπνισμα.

«Σύμ­φω­να με τη μελέ­τη, μόλις εκτε­θείς σε παθη­τι­κό κάπνι­σμα, η πιθα­νό­τη­τα εμφά­νι­σης κολ­πι­κής μαρ­μα­ρυ­γής αρχί­ζει να αυξά­νε­ται με τον κίν­δυ­νο να κλι­μα­κώ­νε­ται σημα­ντι­κά όσο παρα­τεί­νε­ται ο χρό­νος έκθε­σης. Η δια­πί­στω­ση ότι το παθη­τι­κό κάπνι­σμα είναι επι­βλα­βές όχι μόνο σε κλει­στούς εσω­τε­ρι­κούς χώρους, αλλά και σε εξω­τε­ρι­κά περι­βάλ­λο­ντα υπο­γραμ­μί­ζει τη σημα­σία της απα­γό­ρευ­σης του καπνί­σμα­τος για την προ­στα­σία της δημό­σιας υγεί­ας», σημειώ­νει ο συγ­γρα­φέ­ας, Κιούνγκ-Γέον Λι από το Εθνι­κό Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο της Σεούλ.

Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι η κολ­πι­κή μαρ­μα­ρυ­γή είναι μια σοβα­ρή δια­τα­ρα­χή του καρ­δια­κού ρυθ­μού, σύμ­φω­να με έρευ­να που παρου­σιά­στη­κε και στο επι­στη­μο­νι­κό συνέ­δριο της Ευρω­παϊ­κής Καρ­διο­λο­γι­κής Εται­ρεί­ας. Πρό­κει­ται για την πιο συχνή δια­τα­ρα­χή του καρ­δια­κού ρυθ­μού παγκο­σμί­ως και υπο­λο­γί­ζε­ται ότι ένας στους τρεις Ευρω­παί­ους θα εμφα­νί­σει την πάθη­ση κατά τη διάρ­κεια της ζωής του. Τα άτο­μα με κολ­πι­κή μαρ­μα­ρυ­γή έχουν πέντε φορές περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να πάθουν εγκε­φα­λι­κό επει­σό­διο σε σχέ­ση με τους υγιείς συνο­μη­λί­κους τους. Νέα στοι­χεία συν­δέ­ουν το παθη­τι­κό κάπνι­σμα με την επι­κίν­δυ­νη δια­τα­ρα­χή του καρ­δια­κού ρυθμού

Παράγοντες Κινδύνου _Πρόληψη

Η έκθε­ση στο παθη­τι­κό κάπνι­σμα –ακό­μη και σε μικρές ποσό­τη­τες– συν­δέ­ε­ται με μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο σοβα­ρής δια­τα­ρα­χής του καρ­δια­κού ρυθ­μού, σύμ­φω­να με έρευ­να που παρου­σιά­στη­κε στο επι­στη­μο­νι­κό συνέ­δριο της Ευρω­παϊ­κής Εται­ρεί­ας Καρ­διο­λο­γί­ας (ESC) EHRA 2024

⚠️🆘 1.

  • Η πιθα­νό­τη­τα κολ­πι­κής μαρ­μα­ρυ­γής αυξή­θη­κε καθώς επι­μη­κύ­νο­νταν η διάρ­κεια του παθη­τι­κού καπνίσματος. 
    • «Οι κίν­δυ­νοι από το παθη­τι­κό κάπνι­σμα ήταν σημα­ντι­κοί ανε­ξάρ­τη­τα από το αν τα άτο­μα ήταν στο σπί­τι, σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους ή στη δου­λειά, υπο­δει­κνύ­ο­ντας ότι η έκθε­ση αυξά­νει παγκο­σμί­ως τον κίν­δυ­νο κολ­πι­κής μαρ­μα­ρυ­γής», δήλω­σε ο συγ­γρα­φέ­ας Δρ. Kyung-Yeon Lee από το Εθνι­κό Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο της Σεούλ.. «Θα πρέ­πει όλοι να κατα­βά­λου­με κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια για να απο­φύ­γου­με να περ­νά­με χρό­νο σε περι­βάλ­λο­ντα με καπνό. Τα ευρή­μα­τα θα πρέ­πει επί­σης να οδη­γή­σουν τους υπεύ­θυ­νους χάρα­ξης πολι­τι­κής να περιο­ρί­σουν περαι­τέ­ρω το κάπνι­σμα σε δημό­σιους χώρους και να υπο­στη­ρί­ξουν προ­γράμ­μα­τα δια­κο­πής του καπνί­σμα­τος για τη βελ­τί­ω­ση της δημό­σιας υγεί­ας».
    • Η κολ­πι­κή μαρ­μα­ρυ­γή είναι η πιο κοι­νή δια­τα­ρα­χή του καρ­δια­κού ρυθ­μού παγκοσμίως.

⚠️🆘 2.

  • Τα συμ­πτώ­μα­τα περι­λαμ­βά­νουν αίσθη­μα παλ­μών, δύσπνοια, κόπω­ση και δυσκο­λία στον ύπνο. Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι ένας στους τρεις Ευρω­παί­ους θα εμφα­νί­σει την πάθη­ση κατά τη διάρ­κεια της ζωής του. Τα άτο­μα με κολ­πι­κή μαρ­μα­ρυ­γή έχουν πέντε φορές περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να πάθουν εγκε­φα­λι­κό από τους υγιείς συνο­μη­λί­κους τους. 
    • Είναι καλά τεκ­μη­ριω­μέ­νο ότι το παθη­τι­κό κάπνι­σμα συν­δέ­ε­ται με τη στε­φα­νιαία νόσο και τον πρό­ω­ρο θάνα­το. Ωστό­σο, οι σχέ­σεις μετα­ξύ του παθη­τι­κού καπνί­σμα­τος και της κολ­πι­κής μαρ­μα­ρυ­γής ήταν λίγο ασα­φείς. Αυτή η μελέ­τη εξέ­τα­σε τη σχέ­ση μετα­ξύ της έκθε­σης στο παθη­τι­κό κάπνι­σμα και του μακρο­πρό­θε­σμου κιν­δύ­νου εμφά­νι­σης κολ­πι­κής μαρ­μα­ρυ­γής. Η μελέ­τη περιε­λάμ­βα­νε ενή­λι­κες ηλι­κί­ας 40 έως 69 ετών που είχαν χρη­σι­μο­ποι­ή­σει την Εθνι­κή Υπη­ρε­σία Υγεί­ας του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου (NHS) για οποιον­δή­πο­τε λόγο που ήταν εγγε­γραμ­μέ­νοι στη εκεί Βιο­τρά­πε­ζα. Οι τωρι­νοί καπνι­στές και εκεί­νοι με κολ­πι­κή μαρ­μα­ρυ­γή _όπως ανα­φέρ­θη­κε ήδη, απο­κλεί­στη­καν από τη μελέτη.

Η μέση ηλι­κία των συμ­με­τε­χό­ντων ήταν 56,5 έτη και το 55,2% ήταν γυναί­κες. Ένα ερω­τη­μα­το­λό­γιο με οθό­νη αφής χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για να ρωτή­σει τους συμ­με­τέ­χο­ντες τον αριθ­μό των ωρών που είχαν εκτε­θεί στον καπνό άλλων ανθρώ­πων σε μια τυπι­κή εβδο­μά­δα κατά τη διάρ­κεια του περα­σμέ­νου έτους στο σπί­τι και σε άλλα περι­βάλ­λο­ντα. Οι συμ­με­τέ­χο­ντες κατη­γο­ριο­ποι­ή­θη­καν στην «εκτε­θει­μέ­νη ομά­δα» εάν είχαν οποια­δή­πο­τε επα­φή με το παθη­τι­κό κάπνι­σμα και στην «μη εκτε­θει­μέ­νη ομά­δα» εάν δεν είχαν επα­φή με το παθη­τι­κό κάπνι­σμα. Περί­που 85.984 (21%) συμ­με­τέ­χο­ντες είχαν εκτε­θεί σε παθη­τι­κό κάπνι­σμα το προη­γού­με­νο έτος, με μέση έκθε­ση 2,2 ώρες την εβδο­μά­δα. Κατά τη διάρ­κεια μιας μέσης παρα­κο­λού­θη­σης 12,5 ετών, ανα­πτύ­χθη­κε κολ­πι­κή μαρ­μα­ρυ­γή σε 23.471 (6%) συμμετέχοντες.

Οι ερευ­νη­τές ανέ­λυ­σαν τη σχέ­ση μετα­ξύ της έκθε­σης στο παθη­τι­κό κάπνι­σμα και της κολ­πι­κής μαρ­μα­ρυ­γής μετά από προ­σαρ­μο­γή για παρά­γο­ντες που θα μπο­ρού­σαν να επη­ρε­ά­σουν τη σχέ­ση, όπως ηλι­κία, φύλο, εθνι­κό­τη­τα, δεί­κτης μάζας σώμα­τος, καθη­με­ρι­νή κατα­νά­λω­ση αλκο­όλ, μέτρια έως έντο­νη σωμα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, δια­βή­της. υψη­λή αρτη­ρια­κή πίε­ση, υψη­λά λιπί­δια αίμα­τος, κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κή κατά­στα­ση και κέντρο εγγρα­φής. Η ομά­δα που εκτέ­θη­κε στο παθη­τι­κό κάπνι­σμα είχε 6% υψη­λό­τε­ρο κίν­δυ­νο εμφά­νι­σης κολ­πι­κής μαρ­μα­ρυ­γής κατά τη διάρ­κεια της παρα­κο­λού­θη­σης σε σύγκρι­ση με την ομά­δα που δεν εκτέ­θη­κε μετά από προ­σαρ­μο­γή για τους προ­α­να­φερ­θέ­ντες παράγοντες

Παρα­τη­ρή­θη­κε μια δοσο­ε­ξαρ­τώ­με­νη σχέ­ση, όπου κάθε αύξη­ση στη διάρ­κεια του εβδο­μα­διαί­ου παθη­τι­κού καπνί­σμα­τος συν­δέ­θη­κε με ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο κολ­πι­κής μαρμαρυγής.
Ο Δρ Λι είπε: «Σύμ­φω­να με τη μελέ­τη μας, όταν εκτε­θεί στο παθη­τι­κό κάπνι­σμα, η πιθα­νό­τη­τα εμφά­νι­σης κολ­πι­κής μαρ­μα­ρυ­γής αρχί­ζει να αυξά­νε­ται, με τον κίν­δυ­νο να κλι­μα­κώ­νε­ται σημα­ντι­κά όσο επι­μη­κύ­νε­ται ο χρό­νος έκθε­σης. Η δια­πί­στω­ση ότι το παθη­τι­κό κάπνι­σμα είναι επι­βλα­βές όχι μόνο σε κλει­στούς εσω­τε­ρι­κούς χώρους αλλά και σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους υπο­γραμ­μί­ζει τη σημα­σία της απα­γό­ρευ­σης του καπνί­σμα­τος για την προ­στα­σία της δημό­σιας υγείας».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο