Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και τρίτος νεκρός από τις ένοπλες συμπλοκές σε Κάτω Πατήσια και Αγίους Αναργύρους

Ένας ακό­μη άνθρω­πος έχα­σε τη ζωή του από τις δύο ένο­πλες συμπλο­κές που σημειώ­θη­καν αργά χθες το βρά­δυ σε δια­δο­χι­κά περι­στα­τι­κά, στα Κάτω Πατή­σια και τους Αγί­ους Αναρ­γύ­ρους. Οι νεκροί από τις συγκε­κρι­μέ­νες συμπλο­κές ανέρ­χο­νται σε τρεις, ενώ ισά­ριθ­μοι είναι και οι τραυ­μα­τί­ες, μετα­ξύ των οποί­ων δύο αστυνομικοί.

Σύμ­φω­να με πηγές της ΕΛΑΣ, ο τρί­τος νεκρός είναι ο άνδρας που είχε τραυ­μα­τι­στεί σοβα­ρά όταν παρα­σύρ­θη­κε από διερ­χό­με­νο αυτο­κί­νη­το, ενώ προ­σπα­θού­σε να απο­μα­κρυν­θεί από το σημείο των πυρο­βο­λι­σμών, στη συμ­βο­λή των οδών Γεωρ­γί­ου Νάζου και Κουρ­τί­δου, στα Κάτω Πατήσια.

Πηγές της ΕΛΑΣ ανέ­φε­ραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι λίγο μετά τις 21:30, στη συμ­βο­λή των οδών Γεωρ­γί­ου Νάζου και Κουρ­τί­δου, στα Κάτω Πατή­σια, έγι­νε συμπλο­κή επτά ανθρώ­πων, χωρίς να είναι γνω­στοί ακό­μη οι λόγοι.

Οδη­γός ΙΧ αυτο­κι­νή­του Mercedes πυρο­βό­λη­σε νεα­ρό οδη­γό μοτο­σι­κλέ­τας, τραυ­μα­τί­ζο­ντάς τον πολύ σοβαρά.

Την μοτο­σι­κλέ­τα ακο­λου­θού­σε ο πατέ­ρας του θύμα­τος, με αυτο­κί­νη­το Audi, στο οποίο επέ­βαι­ναν ακό­μη δύο πρόσωπα.

Ο πατέ­ρας, πάντα σύμ­φω­να με τις πηγές της ΕΛΑΣ, πυρο­βό­λη­σε τον δρά­στη του τραυ­μα­τι­σμού του γιού του και τον τραυ­μά­τι­σε θανάσιμα.

Ο συνο­δη­γός του Audi, που προ­σπά­θη­σε να τρέ­ξει για να καλυ­φθεί, χτυ­πή­θη­κε και τραυ­μα­τί­στη­κε από διερ­χό­με­νο αυτοκίνητο.

Ταυ­τό­χρο­να, άλλο πρό­σω­πο που επέ­βαι­νε στη Mercedes εγκα­τέ­λει­ψε το αυτο­κί­νη­το. Αμέ­σως μετά, στα­μά­τη­σε διερ­χό­με­νο οδη­γό και υπό την απει­λή όπλου του πήρε το όχη­μα και διέφυγε.

Η Άμε­ση Δρά­ση άρχι­σε αμέ­σως έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό του άνδρα που διέ­φυ­γε από τα Πατή­σια. Τον εντό­πι­σε στη λεω­φό­ρο Δημο­κρα­τί­ας 124, στους Αγί­ους Αναρ­γύ­ρους, όπου πιθα­νο­λο­γεί­ται ότι είχε σκο­πό να δια­πρά­ξει ληστεία σε μπαρ.

Ο ύπο­πτος επι­χεί­ρη­σε να δια­φύ­γει πεζός. Το περι­πο­λι­κό τον ακο­λού­θη­σε. Τότε ο άνδρας πυρο­βό­λη­σε ενα­ντί­ον των αστυ­νο­μι­κών, με απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τί­σει τον ένα στο πόδι, ενώ ο δεύ­τε­ρος δέχθη­κε σφαί­ρα ψηλά στην ωμο­πλά­τη, η οποία εξο­στρα­κί­στη­κε από το αλε­ξί­σφαι­ρο γιλέ­κο και τον τραυ­μά­τι­σε στον μηρό. Οι αστυ­νο­μι­κοί αντα­πέ­δω­σαν τους πυρο­βο­λι­σμούς, με απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τί­σουν θανά­σι­μα τον ένοπλο.

Οι δύο αστυ­νο­μι­κοί που τραυ­μα­τί­στη­καν δια­κο­μί­στη­καν στο 401 Γενι­κό Στρα­τιω­τι­κό Νοσο­κο­μείο Αθηνών.

Τους επι­σκέ­φθη­καν στο νοσο­κο­μείο ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Τάκης Θεο­δω­ρι­κά­κος και ο αρχη­γός της  Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας Κων­στα­ντί­νος Σκούμας.
Ο νεα­ρός που τραυ­μα­τί­στη­κε στα Πατή­σια από τις σφαί­ρες του κακο­ποιού δια­κο­μί­στη­κε σε νοσο­κο­μείο σε πολύ σοβα­ρή κατά­στα­ση και έχει δια­σω­λη­νω­θεί. Στο ίδιο νοσο­κο­μείο δια­κο­μί­στη­κε ο συνο­δη­γός που τραυματίστηκε.

Την υπό­θε­ση έχει ανα­λά­βει το Τμή­μα Ανθρω­πο­κτο­νιών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττικής.

Οι ψυχές στο καθαρ­τή­ριο, του Προ­σπέρ Μεριμέ

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο