Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς Survivor;

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Το σχε­τι­κό ρεπορ­τάζ ανα­φέ­ρει : «Έπει­τα από έναν τελι­κό… μαρα­θώ­νιο, με πολ­λά βίντεο και πολ­λές δια­φη­μί­σεις, ολο­κλη­ρώ­θη­κε το φετι­νό Survivor, με τον Σάκη Τανι­μα­νί­δη να ανα­κοι­νώ­νει τον νικη­τή, βάζο­ντας τέλος στην»αγωνία» τόσων εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων φανα­τι­κών τηλε­θε­α­τών που το παρα­κο­λου­θού­σαν μήνες τώρα κάνο­ντας ρεκόρ τηλε­θέ­α­σης.. Μεγά­λος νικη­τής του Survivor ο Γιώρ­γος Αγγε­λό­που­λος, ο Ντά­νος όλης της Ελλά­δας, το λαϊ­κό παι­δί από τη Σκιά­θο, που κέρ­δι­σε φανα­τι­κό κοι­νό, και μαζί τα 100.000 που ήταν το έπαθλο.»

Το φινά­λε ήταν θεα­μα­τι­κό και στην τηλε­θέ­α­ση που έφε­ρε στον σταθ­μό τερά­στια ποσο­στά για ακό­μη μια φορά.   Σύμ­φω­να με τις μετρή­σεις της Nielsen που μετα­δί­δει το zappit, η τηλε­θέ­α­ση του Survivor κινή­θη­κε στο 58,3% (γενι­κό) και στο 67,8% (δυνα­μι­κό).   Για περισ­σό­τε­ρο από μία ώρα τα ποσο­στά σκαρ­φά­λω­σαν πάνω από το 70%, με απο­κο­ρύ­φω­μα την ώρα της ανα­κοί­νω­σης του απο­τε­λέ­σμα­τος, όταν τα μηχα­νά­κια έγρα­ψαν το εντυ­πω­σια­κό 78,2%.

Ανα­ζη­τώ­ντας στην  Google το σχε­τι­κό θέμα για το φινά­λε του τηλε­παι­χνι­διού έδω­σε (προς το παρόν) 73.800 αποτελέσματα!

Και το ερώ­τη­μα –μετά την ολο­κλή­ρω­σή του-που έθε­σε ο Αλε­ξαν­δρι­νός ποι­η­τής επίκαιρο:

«Και τώρα τι θα γένου­με χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρω­ποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.»

Το ζήτη­μα της «ταύ­τι­σης» των εξα­θλιω­μέ­νων λαϊ­κών στρω­μά­των με τους πρω­τα­γω­νι­στές του, «Μαχη­τές» και «Διά­ση­μους»  έχει σίγου­ρα κοι­νω­νι­κές ρίζες. Ο «καλ­λιερ­γού­με­νος «κοι­νω­νι­κός δαρ­βι­νι­σμός» (ο θάνα­τος σου η ζωή μου) απο­ζη­τά τον «τηλε­ο­πτι­κό κανι­βα­λι­σμό» αλλά και ταυ­τό­χρο­να δεί­χνει με τον τρό­πο του το επί­πε­δο της «κοι­νω­νι­κής συνεί­δη­σης» σε περιό­δους κρί­σης που συν­δυά­ζε­ται με την υπο­χώ­ρη­ση του λαϊ­κού κινή­μα­τος, την διά­ψευ­ση προσ­δο­κιών την έλλει­ψη ελπί­δας για το μέλ­λον και ταυ­τό­χρο­να το πόσο δου­λειά πρέ­πει να γίνει για την αλλα­γή της…

Για να μην υπάρ­χει όμως στε­να­χώ­ρια ήδη έχει ανα­κοι­νω­θεί ότι θα υπάρ­χει Survivor 2..

Πάντως μέχρι τότε ας ασχο­λη­θού­με επι­τέ­λους και με τη ζωή μας που εξαι­τί­ας της ακο­λου­θού­με­νης πολι­τι­κής είναι πολύ χει­ρό­τε­ρη από το Survivor..

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο