Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και τώρα… 50 χρόνια Φεστιβάλ ΚΝΕ _“ΟΔΗΓΗΤΗ”! _φωτο+video

Εκατοντάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας
ζουν την ιστορία και “δένονται” με το μέλλον του.

από τον \\ Οδη­γη­τή” — odigitis.gr

Το έχουμε ξαναπεί: Κάτι γίνεται… 
Κάτι όμορφο υπάρχει και ας είναι το σκοτάδι πυκνό.

Το 49ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του «Οδηγητή»
είναι η εικόνα αυτής της πραγματικότητας.

Ναι, τα βάσα­να και τα προ­βλή­μα­τα είναι μεγά­λα, τα δύσκο­λα είναι μπρο­στά. Ομως, εδώ υπάρ­χει μια «έκρη­ξη» χαράς και αισιο­δο­ξί­ας. Υπάρ­χει η σιγου­ριά πως έχου­με τη δύνα­μη να «πάμε αλλιώς».

Αυτό που έζη­σαν οι εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες που βρέ­θη­καν στο πάρ­κο Τρί­τση, αλλά και στις εκδη­λώ­σεις του Φεστι­βάλ σε όλη την Ελλά­δα, είναι συγκλονιστικό.

Είναι η περη­φά­νια που αισθά­νο­νται τα χιλιά­δες μέλη του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ που βλέ­πουν κάθε χρό­νο, και ειδι­κά φέτος, το Φεστι­βάλ να «δένε­ται» με αμέ­τρη­τους νέους ανθρώ­πους που έρχο­νται για πρώ­τη φορά στις εκδη­λώ­σεις του. Να έχουν περά­σει 49 χρό­νια και να έχου­με κατα­φέ­ρει να «ανα­νε­ώ­νε­ται» συνε­χώς το κοι­νό του. Ειδι­κά φέτος η συμ­με­το­χή της νέας γενιάς είναι τεράστια.

Είναι το «πώς το κατα­φέρ­νε­τε αυτό ρε παι­διά», που λένε όσοι έρχο­νται. Για­τί δεν είναι μόνο το χαμό­γε­λο, ο χορός, οι κάθε φορά «ξεχω­ρι­στές» συναυ­λί­ες που τους προ­σφέ­ρουν αγα­πη­μέ­νοι τους καλ­λι­τέ­χνες μόνο όταν παί­ζουν στο Φεστιβάλ.

Είναι οι αμέτρητες μοναδικές στιγμές.

  • Άνθρω­ποι που συμ­βο­λί­ζουν τη δύνα­μη και την υψω­μέ­νη γρο­θιά απέ­να­ντι στον φασι­σμό, να λένε πως ο πόνος απα­λύ­νε­ται όταν οργα­νώ­νο­νται γιορ­τές για να τιμά­ται η μνή­μη των θυμά­των και να μην ξεχνά­με ποτέ.
  • Καλ­λι­τέ­χνες που από το μικρό­φω­νο λένε πως αυτό που ζουν είναι ξεχω­ρι­στό για­τί στο Φεστι­βάλ «συνο­μι­λούν» με μια γενιά που ξέρει να αγω­νί­ζε­ται και να μην υποχωρεί.
  • Το χέρι που απλώ­νε­ται για να πια­στούν όσοι θέλουν να παλέ­ψουν. Να μάθουν, ίσως για πρώ­τη φορά στον χώρο του Φεστι­βάλ, ότι δεν είναι μόνοι τους στον χώρο δου­λειάς τους, στο σχο­λείο και τη σχο­λή. Πως παντού υπάρ­χει ένα σχέ­διο για σύγκρου­ση με ό,τι μας «πνί­γει», για να πάρου­με «ανά­σες» ανακούφισης.
  • Που βλέ­πουν ανθρώ­πους σαν και αυτούς αλλά ταυ­τό­χρο­να και λίγο «δια­φο­ρε­τι­κούς». Που δου­λεύ­ουν εθε­λο­ντι­κά για να φιλο­ξε­νούν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ανθρώ­πους. Που φωνά­ζουν με όλη τους τη δύνα­μη, για­τί ελπί­ζουν όντας σίγου­ροι ότι τις σελί­δες του φωτει­νού μέλ­λο­ντος της ανθρω­πό­τη­τας, του σοσια­λι­σμού θα τις γρά­ψου­με εμείς. Και αυτές οι εικό­νες γρά­φο­νται στη μνή­μη. Γίνο­νται διά­θε­ση για να «γνω­ρι­στού­με» καλύ­τε­ρα. Να αγω­νι­στού­με μαζί.
  • Είναι όλα αυτά και ακό­μα τόσα περισ­σό­τε­ρα. Αυτά που ενώ οι εκδη­λώ­σεις του Φεστι­βάλ «θάβο­νται» από κάθε συστη­μι­κό μέσο, κάνουν χιλιά­δες νέους ανθρώ­πους να μετα­φέ­ρουν το μήνυ­μά του.
  • Ετσι το Φεστι­βάλ άντε­ξε, εξε­λί­χθη­κε και κατα­φέρ­νει κάθε χρό­νο να μεγαλώνει.

Και τώρα 50 χρόνια Φεστιβάλ. 
“Το παιχνίδι” όχι μόνο παίζεται ακόμα, 
αλλά να δείτε τι σας έχουμε για μετά…

49ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ – «Οδη­γη­τή»: Η ΚΝΕ παρέ­δω­σε πεντα­κά­θα­ρο το Πάρ­κο «Αντ. Τρί­τσης» (ΦΩΤΟ)

Μοναδικές στιγμές για παιδιά που … δεν κάθονται καλά!

Μια σκη­νή που άλλα­ζε πρό­σω­πα και ύφος, ένα γεμά­το πρό­γραμ­μα, ένα κοι­νό έτοι­μο για όλα, έκα­ναν το βρά­δυ του Σαβ­βά­του αξέ­χα­στο για όσους βρέ­θη­καν στο Μαθη­τι­κό Στέκι.

Οι «Ρεμπε­τω­ραί­οι»

Η αυλαία άνοι­ξε με νεα­νι­κά συγκρο­τή­μα­τα. Οι αγα­πη­μέ­νοι Before Twenty με ανα­νε­ω­μέ­νη διά­θε­ση παρου­σί­α­σαν ένα ροκ ρεπερ­τό­ριο με γνω­στά τρα­γού­δια αλλά και δικές τους δου­λειές, όπως το τελευ­ταίο τους τρα­γού­δι «I’m gone». Ακο­λού­θη­σαν οι Drowing Twins από το Μενί­δι, με σοφτ ροκ μελω­δί­ες, δίνο­ντας το «παρών» για πρώ­τη φορά στη Μαθη­τι­κή Σκη­νή του Φεστιβάλ.

Στη σκη­νή ανέ­βη­κε στη συνέ­χεια η μπά­ντα του «ΚΕΘΕΑ Στρο­φή», με πρό­γραμ­μα που περι­λάμ­βα­νε μια ευρεία γκά­μα τρα­γου­διών, από αγγλό­φω­νο ροκ μέχρι παρα­δο­σια­κό και λαϊ­κό τρα­γού­δι, με εξαι­ρε­τι­κές ερμη­νεί­ες που κέρ­δι­σαν το κοι­νό και με μια όμορ­φη, ζεστή σκη­νι­κή παρου­σία. Τα παρα­πά­νω απο­κτούν ξεχω­ρι­στή σημα­σία αφού, όπως είπαν τα παι­διά που συγκρο­τούν την μπά­ντα, δεν γνώ­ρι­ζαν καν από μου­σι­κή όταν ξεκι­νού­σαν το θερα­πευ­τι­κό πρό­γραμ­μα. Από σκη­νής ευχα­ρί­στη­σαν την ΚΝΕ για την πρό­σκλη­ση για μια ακό­μα φορά στο Φεστι­βάλ, που δίνει την ευκαι­ρία να δεί­ξουν ότι «μπο­ρείς, αλλά όχι μόνος», ενώ το κοι­νό που από­λαυ­σε τη συναυ­λία τούς καταχειροκρότησε.

Stand up comedy με Κώστα Μαλιά­τση — Σάλας

«49ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — “Οδη­γη­τή”, πάλι εδώ στη Μαθη­τι­κή Σκη­νή, αμέ­σως μετά τη μπά­ντα του “ΚΕΘΕΑ Στρο­φή”, που τα έχει δώσει όλα και ο κόσμος έχει ζεστα­θεί. Είναι η τρί­τη φορά που έρχο­μαι εδώ και δεν έχω περά­σει ποτέ καλύ­τε­ρα, είναι ό,τι καλύ­τε­ρο μου έχει συμ­βεί, για­τί ερχό­μουν εδώ από πιτσι­ρι­κάς να φάω τα σου­βλά­κια μου, να δω τις ομι­λί­ες και τις εκδη­λώ­σεις, και τώρα παί­ζω εγώ σε αυτές τις εκδη­λώ­σεις». Χρειά­ζε­ται πολύ πλού­σιο λεξι­λό­γιο για να περι­γρά­ψει κανείς την ατμό­σφαι­ρα που δημιουρ­γεί ο Κώστας Μαλιά­τσης — Σάλας και τη σύν­δε­ση που έχει με το κοι­νό όλων των ηλι­κιών, που πλημ­μύ­ρι­σε το Μαθη­τι­κό Στέκι.

Το κοι­νό δεν στα­μά­τη­σε να γελά­ει και να χει­ρο­κρο­τεί, είτε μιλού­σε για την ελλη­νι­κή οικο­γέ­νεια, είτε για τις προ­σω­πι­κές σχέ­σεις, είτε για το σεξ και τις διά­φο­ρες των φύλων, είτε για τον στρα­τό και το σχολείο.

«Με το σχο­λείο είχα πάντα άγχος. Μέχρι και στην προ­σευ­χή άγχος είχα. Κρυ­βό­μουν πίσω από τους ψηλό­τε­ρους. Ο διευ­θυ­ντής ήταν ακά­θε­κτος. Τι, δεν ξέρεις το “Πάτερ ημών”; Κάτι ψέλ­λι­ζα, “τον άρτον τον επιού­σιον”. Για να δω ποιο παι­δά­κι θα κάνει ψυχο­θε­ρα­πεία στα 30», είπε, ενώ δεν παρέ­λει­ψε να ανα­νε­ώ­σει το ραντε­βού του για το 50ό Φεστιβάλ…

Με δυο μπου­ζού­κια, μια κιθά­ρα και πολύ κέφι για την πρώ­τη τους εμφά­νι­ση στο Φεστι­βάλ, οι «Ρεμπε­τε­ω­ραί­οι» άρχι­σαν δηλώ­νο­ντας — τρα­γου­δώ­ντας «Είμα­στε αλά­νια, δια­λε­χτά παι­διά μέσα στην πιά­τσα…» και κάποιοι ανα­ρω­τιού­νταν αν έχουν μπερ­δέ­ψει τη σκη­νή, αν θα έπρε­πε να βρί­σκο­νται στη Λαϊ­κή. Ομως όχι, πρό­κει­ται για ένα μαθη­τι­κό συγκρό­τη­μα, τρία παι­διά της Γ’ Λυκεί­ου, που με τις πενιές τους, τη δεξιο­τε­χνία και το μερά­κι τους ξεσή­κω­σαν το κοι­νό, που από­λαυ­σε το σύντο­μο, γνή­σια λαϊ­κό πρό­γραμ­μά τους και τους επι­βρά­βευ­σε κατάλ­λη­λα, τρα­γου­δώ­ντας αλλά και χορεύοντας.

Σε πλήρη σύνθεση ξεσήκωσαν οι «Κοινοί Θνητοί»

Δεν χρειά­στη­κε να ολο­κλη­ρω­θεί η πρό­τα­ση που ανήγ­γει­λε στη σκη­νή τούς «Κοι­νούς Θνη­τούς» για να πάρει «φωτιά» το Μαθη­τι­κό Στέ­κι! Για πρώ­τη φορά σε πλή­ρη σύν­θε­ση — και με τον Βασί­λη Φωτιά, που ήρθε από την Αυστρα­λία — οι «Κοι­νοί Θνη­τοί» ανέ­βη­καν στη σκηνή.

«Το αλά­νι» το πρώ­το τρα­γού­δι, που ερμή­νευ­σε για πρώ­τη φορά ζωντα­νά ο Β. Φωτιάς, ο οποί­ος είπε: «Σας ευχα­ρι­στώ πάρα πολύ! Είναι πολύ συγκι­νη­τι­κό, δεν έχω παί­ξει ποτέ ζωντα­νά σε τόσο πολύ κόσμο στη ζωή μου».

Aκο­λού­θη­σε μια συναυ­λία όπου κανείς δεν «κάθι­σε καλά»! Με ψηλά τα χέρια, μικροί και μεγά­λοι συνό­δευαν τους «Κοι­νούς Θνη­τούς» στα τρα­γού­δια τους. Στο ενδιά­με­σο ακού­γο­νταν συν­θή­μα­τα όπως «Ο Παύ­λος ζει, τσα­κί­στε τους ναζί» και «Το μέλ­λον μας δεν είναι ο καπι­τα­λι­σμός, είναι ο νέος κόσμος ο σοσιαλισμός».

Κορύ­φω­ση η στιγ­μή που άρχι­σε να παί­ζει το τρα­γού­δι «Είμαι από τα παι­διά που δεν κάθο­νται καλά». Τη σκη­νή πλημ­μύ­ρι­σαν οι φίλοι του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του», που νωρί­τε­ρα έδω­σαν δώρο στο συγκρό­τη­μα την μπλού­ζα τους για το 49ο Φεστιβάλ.

Οι «Κοι­νοί Θνη­τοί» κάλε­σαν στη σκη­νή τον Ερνέ­στο, μαθη­τή από την Πάτρα. Ο Ερνέ­στο είχε συστη­θεί νωρί­τε­ρα στο κοι­νό του Φεστι­βάλ από τη σκη­νή του Μαθη­τι­κού Στε­κιού, παρου­σιά­ζο­ντας τις ρίμες του σε ήχους hip hop που μιλούν για την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα των νέων. «Στην Πάτρα ψηφί­ζου­με “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” — Κώστα Πελε­τί­δη», δήλω­σε από σκη­νής και ευχή­θη­κε καλούς αγώ­νες στο κοι­νό, που τον υπο­δέ­χτη­κε με ένα ζεστό χειροκρότημα.

Αναφορές στην ξενιτιά και τον ξεριζωμό
με τραγούδια από κάθε γωνιά της χώρας

Από το αφιέ­ρω­μα «Καλό ταξί­δι μάτια μου»
«Ελλά­δα σταυ­ρο­δρό­μι προ­σφυ­γιάς»

Από το ηπει­ρώ­τι­κο γλέ­ντι με το συγκρό­τη­μα του Νίκου Φιλιππίδη

Περικυκλωμένο συνεχώς από κόσμο
το βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής»

Απίθανες μείξεις μουσικών στιλ και μελωδιών

Με ένα τζαζ δρο­μο­λό­γιο από την Terry και την εξαι­ρε­τι­κή μπά­ντα της ξεκί­νη­σε το πρό­γραμ­μα του Σαβ­βά­του στη Φοι­τη­τι­κή Σκη­νή του Φεστι­βάλ. Η Terry παρέ­συ­ρε το κοι­νό που από­λαυ­σε τόσο τις πρω­τό­τυ­πες μελω­δί­ες, όσο και τη σαγη­νευ­τι­κή φωνή της, ενώ η ίδια έστει­λε «αγω­νι­στι­κούς χαι­ρε­τι­σμούς σε όλους», ευχα­ρί­στη­σε την ΚΝΕ για την πρό­σκλη­ση και δήλω­σε πολύ συγκι­νη­μέ­νη, καθώς, όπως είπε, μια από τις πρώ­τες συναυ­λί­ες της ήταν σε προ­φε­στι­βα­λι­κή εκδήλωση.

Terry

Με μια ενδια­φέ­ρου­σα μεί­ξη ροκ, έντε­χνου με ακου­στι­κά όργα­να, χιπ χοπ στοι­χεί­ων, δυνα­τό beat και πανκ επιρ­ρο­ές οι «Φέρ’ το Φόκο» «σαλ­πά­ρι­σαν» στη συνέ­χεια μαζί με το κοι­νό, παί­ζο­ντας τόσο δικά τους κομ­μά­τια, όπως το «Σαλ­πά­ρι­σμα» και ο «Αρχο­ντας», αλλά και δια­σκευ­ές, όπως το «Συχνά­ζεις στο μικρό καφέ». «Ηρθα­με με τη βαπό­ρα από την Κρή­τη», είπαν, ευχα­ρι­στώ­ντας τους διορ­γα­νω­τές και ιδιαί­τε­ρα τα παι­διά που στή­νουν το Φεστι­βάλ και τρέ­χουν τρεις μέρες για να είναι όλα τέλεια, ενώ ευχή­θη­καν «άντε στα 50, άντε και στα 100 Φεστιβάλ».

«Μπά­σταρ­δος γιος», «Μπό­σα νόβα του Ησα­ΐα», «Μόνο ψέμα­τα», «Κάποια παι­δά­κια», το ένα τρα­γού­δι δια­δέ­χε­ται το άλλο. Οι χιλιά­δες κόσμου τρα­γου­δούν μαζί του… «Ελε­φα­ντά­κι», «Χάλια», «Το περί­πτε­ρο»… Οι μονα­δι­κές στιγ­μές που ο Φοί­βος προ­σφέ­ρει στις συναυ­λί­ες του συνε­χί­στη­καν με «Υβρε­ο­πο­μπή», «Αγρια ορχι­δέα», «Καθρέ­φτης», «Αυτή που περ­νά­ει», «Θέλω να σε ξεπε­ρά­σω», «Εκεί­νη», «Κική»… και χιλιά­δες χόρε­ψαν, τρα­γού­δη­σαν και συγκι­νή­θη­καν με τα τρα­γού­δια του.

«Φέρ’ το Φόκο»

Η αυλαία στη Φοι­τη­τι­κή Σκη­νή έπε­σε με ατό­φιο χιπ χοπ με γρή­γο­ρο και καυ­στι­κό στί­χο από τον Εισβο­λέα, που έκα­νε χαμό μαζί με την Ανδριά­να Αχι­τζά­νο­βα με την εξαι­ρε­τι­κή φωνή της και τη δυνα­μι­κή παρου­σία της. Το κοι­νό σε κάθε ευκαι­ρία συμ­με­τεί­χε τρα­γου­δώ­ντας τις ρίμες του Λιά­κου, που ζητού­σε συνε­χώς… τη συνει­σφο­ρά των από κάτω. Στί­χοι καταγ­γε­λί­ας της κρα­τι­κής κατα­στο­λής και της κοι­νω­νι­κής αδι­κί­ας και δια­σκευ­ές από δια­χρο­νι­κά ρεμπέ­τι­κα σε σύγ­χρο­νη μορ­φή, συνέ­θε­ταν μια μονα­δι­κή παρά­στα­ση με το κοι­νό να «ανοί­γει φτε­ρά». Ειδι­κά με αγα­πη­μέ­να κομ­μά­τια όπως «Εχω το θέμα μου», «Οπα λαλα», «Δικτύ­ω­ση» και «Μπα­νι­στηρ­τζού», η Σκη­νή κόντε­ψε να ισοπεδωθεί!

Εισβο­λέ­ας

Η δεύ­τε­ρη εμφά­νι­ση του Εισβο­λέα και της μπά­ντας του στις κεντρι­κές εκδη­λώ­σεις του Φεστι­βάλ ξεπέ­ρα­σε ακό­μα και το περ­σι­νό ντε­μπού­το, δεί­χνο­ντας ότι ο χώρος τού πάει γάντι! Η συναυ­λία έκλει­σε με αφιέ­ρω­ση του «Πέφτω και σηκώ­νο­μαι» στον λαό που μετρά­ει συνε­χώς τελευ­ταία «εθνι­κά πένθη».

Φοί­βος Δεληβοριάς

Μια βρα­διά με δυνα­τές παρου­σί­ες και ενθου­σιώ­δες κοινό
Αφιέ­ρω­μα στους Παύ­λο Σιδη­ρό­που­λο, Νικό­λα Ασι­μο και Κατε­ρί­να Γώγου |
Οι Nightstalker πρώ­τη φορά στη σκη­νή του Φεστιβάλ

Από το αφιέ­ρω­μα στους «Ποι­η­τές των δρόμων»

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο