Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και φέτος πανάκριβο το πετρέλαιο θέρμανσης — Πάνω από το ευρώ η τιμή του

Για ακό­μη μια χρο­νιά το πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης θα είναι απλη­σί­α­στο για τις εργα­τι­κές και λαϊ­κές οικο­γέ­νειες, που ξεπα­γιά­ζουν το χει­μώ­να και κοι­τά­νε να ζεστα­θούν όπως όπως, ακό­μα και με μέσα προη­γού­με­νων αιώνων.

Στο 1,05 ευρώ το λίτρο προ­βλέ­πε­ται — με τα σημε­ρι­νά δεδο­μέ­να των διε­θνών τιμών και της ισο­τι­μί­ας του δολα­ρί­ου — να δια­μορ­φω­θεί η τιμή του πετρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης που θα δια­τί­θε­ται στην αγο­ρά από τις 15 Οκτωβρίου.

Αυτό ανέ­φε­ρε σήμε­ρα ο πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Πρα­τη­ριού­χων — Εμπό­ρων Καυ­σί­μων Γιώρ­γος Ασμά­το­γλου στο πλαί­σιο πανελ­λή­νιας συγκέ­ντρω­σης του κλά­δου που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Εμπο­ρι­κό και Βιο­μη­χα­νι­κό Επι­με­λη­τή­ριο της Αθή­νας, προ­σθέ­το­ντας ότι η τιμή είναι υψη­λό­τε­ρη κατά 8 λεπτά περί­που το λίτρο σε σχέ­ση με πέρυ­σι. Ο κ. Ασμά­το­γλου τόνι­σε ότι η φορο­λο­γία στο πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης είναι δυσβά­στα­κτη και επε­σή­μα­νε την ανά­γκη να μειω­θεί ο Ειδι­κός Φόρος Κατα­νά­λω­σης ώστε αφε­νός τα νοι­κο­κυ­ριά να μπο­ρέ­σουν να καλύ­ψουν τις ανά­γκες τους και αφε­τέ­ρου να αυξη­θούν (λόγω υψη­λό­τε­ρης ζήτη­σης) τα έσο­δα του Δημοσίου.

Μια τοπο­θέ­τη­ση βέβαια που απέ­χει από το αίτη­μα που απέ­χει από το αίτη­μα για κατάρ­γη­ση όλων των φόρων (ΕΦΚ και ΦΠΑ) από το πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης και το φυσι­κό αέριο για οικια­κή χρήση.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο