Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Και όμως, ο μόνος που είχε ΔΙΚΙΟ ήταν ο Χρυσόγονος

Δεν θα μακρυγορήσουμε.
Θα είμα­στε σύντομοι.
Έτσι κι αλλιώς, οι επι­λο­γές είναι δεδομένες.

Επι­λο­γή Ι: To Kρά­τος δεν πλη­ρώ­νει τις εξω­τε­ρι­κές του υπο­χρε­ώ­σεις. Χρεωκοπία.

Επι­λο­γή ΙΙ: Το Κρά­τος πλη­ρώ­νει τις εξω­τε­ρι­κές του υπο­χρε­ώ­σεις, αλλά δεν πλη­ρώ­νει τις εσω­τε­ρι­κές. Εσω­τε­ρι­κή μερι­κή ή ολι­κή στά­ση πληρωμών.

Επι­λο­γή ΙΙΙ: Το Κρά­τος υπο­γρά­φει Τρί­το Μνη­μό­νιο με ό,τι αυτό συνε­πά­γε­ται για τον Λαό.

Στην πρώ­τη επι­λο­γή, ο Λαός θα υπο­στεί μία Κρα­τι­κή Χρεωκοπία.
Στην δεύ­τε­ρη, θα υπο­στεί μη πλη­ρω­μή μερι­κή ή ολι­κή μισθών/συντάξεων/υγείας/παιδείας κτλ.
Στην τρί­τη ο Λαός, θα συνε­χί­σει να βασα­νί­ζε­ται στον ατέρ­μο­νο κύκλο της φτώ­χειας και της μιζέ­ριας των Μνημονίων.

Πού βρί­σκε­ται, όμως το κλειδί;

Και στις ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ο Λαός είναι ο ΧΑΜΕΝΟΣ.

Ο Χρυ­σό­γο­νος είχε πει, πριν κάποιες μέρες “Εάν ο Λαός ήθε­λε ρήξη, ας ψήφι­ζε ΚΚΕ”

Το μόνο Κόμ­μα που μπο­ρεί να ανα­στρέ­ψει αυτή την κατά­στα­ση προς όφε­λος του Λαού, για­τί έχει συγκε­κρι­μέ­νο πρό­γραμ­μα (για­τί δεν αρκεί ΑΠΛΩΣ η “ρήξη”, διό­τι μια ρήξη στα συγκε­κρι­μέ­να πλαί­σια της Ε.Ε και του παρό­ντος οικο­νο­μι­κού μοντέ­λου της κυριαρ­χί­ας των μονο­πω­λί­ων είναι-και ας μην κοροι­δευό­μα­στε- η ασύ­ντα­κτη χρε­ω­κο­πία του Κρά­τους) για την πραγ­μα­τι­κή ανά­πτυ­ξη της οικο­νο­μί­ας προς κάλυ­ψη των ανα­γκών του Λαού, είναι το ΚΚΕ.

Κανέ­νας άλλος.

Ο Χρυ­σό­γο­νος, χωρίς πιθα­νόν και ο ίδιος να το κατα­λά­βει, είχε ΔΙΚΙΟ.

Δον Τομα­σί­νο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο