Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακαρίσματα

Την ετοι­μό­τη­τα της Ελλά­δας «να συμ­βά­λει στην εξεύ­ρε­ση λύσης» για τη μετα­φο­ρά σιτη­ρών από την Ουκρα­νία, με τη διά­θε­ση λιμα­νιών της Βόρειας Ελλά­δας και ειδι­κά της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, μετέ­φε­ρε ο ΥΠΕΞ Γ. Γερα­πε­τρί­της, στο προ­χτε­σι­νό άτυ­πο Συμ­βού­λιο Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΕ, που για «συμ­βο­λι­κούς λόγους» συνε­δρί­α­σε στο Κίε­βο. Το συμ­βού­λιο δια­κή­ρυ­ξε για άλλη μια φορά «την αμέ­ρι­στη στή­ρι­ξη στην Ουκρα­νία και την αλλη­λεγ­γύη στον αγώ­να του ουκρα­νι­κού λαού», προϊ­δε­ά­ζο­ντας για νέες παρ­τί­δες οπλι­κών και άλλων συστη­μά­των, με στό­χο να στη­ρι­χτεί το Κίε­βο στη σύγκρου­ση ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας. Η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και συνο­λι­κό­τε­ρα η Β. Ελλά­δα μπαί­νουν ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο στο κάδρο αυτής της σύγκρου­σης, είτε ως κόμ­βος στη μετα­φο­ρά ΝΑΤΟι­κού στρα­τιω­τι­κού υλι­κού, είτε ως πύλη εισό­δου του αμε­ρι­κα­νι­κού LNG, που αντι­κα­θι­στά το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο στις ευρω­παϊ­κές αγο­ρές και τώρα ως «εναλ­λα­κτι­κός» δρό­μος για τις εξα­γω­γές ουκρα­νι­κών σιτη­ρών, στις οποί­ες η Ρωσία απέ­συ­ρε τη συναί­νε­σή της και απο­χώ­ρη­σε από τη συμ­φω­νία με την Ουκρα­νία και την Τουρ­κία. Για τους κιν­δύ­νους αυτής της βαθιάς εμπλο­κής, δεν θα ακού­σει κανείς τίπο­τα από τους εκπρο­σώ­πους όλων των αστι­κών κομ­μά­των, ειδι­κά σε δήμους και Περι­φέ­ρειες που «φιλο­ξε­νούν» ΝΑΤΟι­κές υπο­δο­μές. Αντί­θε­τα, πλειο­δο­τούν κι από πάνω, δια­φη­μί­ζο­ντας «οφέ­λη» όπως η αύξη­ση στην παρα­γω­γή και πώλη­ση …αυγών! Ομως «αλλού τα κακα­ρί­σμα­τα κι αλλού γεν­νάν οι κότες» των μεγά­λων κιν­δύ­νων για τον λαό, που μόνο το ΚΚΕ ανα­δει­κνύ­ει και καλεί να απο­τε­λέ­σουν κρι­τή­ριο ψήφου την Κυριακή.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο