Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία Γηρυόνης: Ανοχύρωτη χώρα — Πολλά προβλήματα — Δύο νεκροί

Κακο­και­ρία Γηρυό­νης: Μεγά­λα προ­βλή­μα­τα έχει προ­κα­λέ­σει το κύμα κακο­και­ρί­ας που πλήτ­τει από τα ξημε­ρώ­μα­τα την Αττι­κή εξαι­τί­ας της έλλει­ψης υπο­δο­μών. Προ­βλή­μα­τα στους δρό­μους της Αττι­κής και σε άλλες περιο­χές της χώρας, και ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός ανα­λώ­νε­ται σε συστά­σεις για περιο­ρι­σμό της κυκλο­φο­ρί­ας παρό­τι ήταν γνω­στό εδώ και μέρες πως έρχε­ται κύμα κακοκαιρίας.

Στο Αντίρ­ριο δύο άνθρω­ποι ανα­σύρ­θη­καν από το Λιμε­νι­κό νεκροί από την θάλασ­σα ύστε­ρα από ανα­τρο­πή μικρού σκά­φους στην ανα­το­λι­κή προβλήτα.

Χωρίς τις αισθή­σεις του, σύμ­φω­να με το γρα­φείο τύπου του ΥΕΝ εντο­πί­στη­κε ο αγνο­ού­με­νος άνδρας από την ανα­τρο­πή ιστιο­πλοϊ­κού στο Αντίρ­ριο. Σύμ­φω­να με το ΥΕΝ ο άνδρας ανα­σύρ­θη­κε χωρίς τις αισθή­σεις του, ενώ εντο­πί­στη­κε στην περιο­χή των ερευ­νών από πεζή περι­πο­λία μικτού κλι­μα­κί­ου Λιμε­νι­κού και Πυροσβεστικής.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το βρά­δυ της Κυρια­κής εντο­πί­στη­κε στη θαλάσ­σια περιο­χή Αντιρ­ρί­ου, κοντά στο λιμά­νι, νεκρός ο άλλος επι­βά­της του ιστιο­πλοϊ­κού που έπε­σε στο νερό.

Σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση από τη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας κλει­στή είναι λόγω συσ­σώ­ρευ­σης υδά­των και φερ­τών υλι­κών η Νέα Εθνι­κή Οδός Αθη­νών-Κορίν­θου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας από τα διό­δια της Ελευ­σί­νας έως τα διό­δια Καλα­μα­κί­ου καθώς και η Παλαιά Εθνι­κή Οδός σε διά­φο­ρα σημεία από την Κινέτ­τα έως τους Αγί­ους Θεοδώρους.

Σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις των αρμό­διων υπη­ρε­σιών της Εθνι­κής Οδού το ρεύ­μα προς Αθή­να ανα­μέ­νε­ται να ανοί­ξει γύρω στις 09:00–10:00 και το ρεύ­μα προς Κόριν­θο γύρω στις 12:00–13:00.

Ποτά­μια οι δρό­μοι στο Αιγά­λεω, προ­βλή­μα­τα και στην παρα­λια­κή στο ρεύ­μα από Βού­λα προς Γλυ­φά­δα από τη συσ­σώ­ρευ­ση υδά­των στον δρόμο.

Η Πυρο­σβε­στι­κή έχει δεχθεί του­λά­χι­στον 40 κλή­σεις από την περιο­χή της Κινέτ­τας και αφο­ρούν μετα­φο­ρές ατό­μων, αντλή­σεις υδά­των και απο­μα­κρύν­σεις αντικειμένων.

Τα δρο­μο­λό­για του προ­α­στια­κού σιδη­ρο­δρό­μου που είχαν δια­κο­πεί από το Κιά­το προς Πει­ραιά και αντί­στρο­φα εκτε­λού­νται πλέ­ον κανονικά.

Με από­φα­ση του Περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής Γ. Πατού­λη, τα σχο­λεία και οι παι­δι­κοί σταθ­μοί σε όλο το Λεκα­νο­πέ­διο θα παρα­μεί­νουν κλει­στά μέχρι τις 10 το πρωί και στη συνέ­χεια το θέμα θα επανεξεταστεί.

Παράλ­λη­λα η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας απευ­θύ­νει σύστα­ση — έκκλη­ση προς τους πολί­τες της Αττι­κής να απο­φεύ­γουν τις μετα­κι­νή­σεις έως τις 10:00 το πρωί, για προ­λη­πτι­κούς λόγους, όσο και για να μην προ­κλη­θεί κυκλο­φο­ρια­κή συμ­φό­ρη­ση λόγω της συσ­σώ­ρευ­σης υδάτων.

KATERINI1

Έκλεισαν δρόμοι λόγω συσσώρευσης υδάτων στον Πειραιά, αλλά και τμήμα της Πειραιώς

Κλει­στή για την κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των, λόγω μεγά­λης συσ­σώ­ρευ­σης υδά­των, είναι σύμ­φω­να με την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία η Οδός Πει­ραιώς από το ύψος της οδού Χαμο­στέρ­νας έως την Ηρακλειδών.

Παράλ­λη­λα στην Ακτή Βασι­λειά­δη στο λιμά­νι του Πει­ραιά από την πύλη Ε‑3 στο ρεύ­μα προς Κερα­τσί­νι ο δρό­μος είναι επί­σης κλει­στός, όπως και στη Λεω­φό­ρο Σαλα­μί­νος από την Ζωο­δό­χο Πηγή έως την Λεω­φό­ρο Φανερωμένης.

Δεν εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για των υδρο­πτέ­ρυ­γων για τον Αργο­σα­ρω­νι­κό λόγω των ισχυ­ρών ανέ­μων που επι­κρα­τούν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές. Τα δρο­μο­λό­για εκτε­λού­νται μόνο με πλοία συμ­βα­τι­κού τύπου.

Επί­σης, σε ισχύ είναι απα­γό­ρευ­ση από­πλου από το λιμά­νι της Ραφή­νας για το Μαρ­μά­ρι και τις Κυκλά­δες, λόγω των ισχυ­ρών ανέ­μων που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές και φθά­νουν κατα τόπους τα 8 μποφόρ.

Επί­σης από το Λαύ­ριο δεν εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για των πλοί­ων για τη Τζιά.

Κατερίνη: Προβλήματα στην Πιερία από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Όπως ανέ­φε­ρε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπο­διοι­κη­τής της Πυρο­σβε­στι­κης Υπη­ρε­σί­ας Κατε­ρί­νης Πανα­γιώ­της Πατσια­λής πυρο­σβέ­στες χρειά­στη­κε να επέμ­βουν για να απε­γκλω­βί­σουν και να μετα­φέ­ρουν σε ασφα­λές σημείο Ισπα­νό ποδη­λά­τη και τον σκύ­λο του, που δια­νυ­κτέ­ρευαν στα Λεί­βη­θρα Ολύ­μπου και δεν μπο­ρού­σαν να φύγουν από το σημείο, λόγω της καται­γί­δας που έπλη­ξε την περιοχή.

Επι­πρό­σθε­τα, εξαι­τί­ας της ισχυ­ρής βρο­χό­πτω­σης και των ανέ­μων που έπνε­αν, δημιουρ­γή­θη­καν προ­βλή­μα­τα και στο παρα­λια­κό μέτω­πο της Κατερίνης.

«Η Πυρο­σβε­στι­κή υπη­ρε­σία δέχθη­κε 8 κλή­σεις από Κατε­ρί­νη και Λιτό­χω­ρο και προ­χώ­ρη­σε σε 4 αντλή­σεις υδά­των. Το μεγα­λύ­τε­ρο πρό­βλη­μα εστιά­στη­κε στο οδι­κό δίκτυο της παρα­λί­ας, καθώς σε κάποια σημεία, λόγω συγκέ­ντρω­σης υδά­των, δεν μπο­ρεί να γίνει η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των», δήλω­σε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο κ. Πατσιαλής.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο