Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία Ζηνοβία: Δύσκολη ημέρα η Δευτέρα — Χιόνια, κρύο και προβλήματα στις συγκοινωνίες (ΦΩΤΟ)

Κακο­και­ρία: Mε ολο­νύ­χτια προ­σπά­θεια άνθρω­ποι και μηχα­νές κρά­τη­σαν ανοι­χτό το εθνι­κό δίκτυο από την Αθή­να μέχρι τη Λαμία, παρά το γεγο­νός ότι το δεύ­τε­ρο κύμα της «Ζηνο­βί­ας» είχε μεγά­λη έντα­ση και τοπι­κά χαρακτηριστικά.

Σε όλη τη διάρ­κεια της νύχτας η εθνι­κή οδός παρέ­μει­νε ανοι­χτή και μόνο σε ορι­σμέ­νες περιο­χές παρου­σιά­στη­καν μεμο­νω­μέ­να προ­βλή­μα­τα, τα οποία και αντιμετωπίστηκαν.

XIONIA1

Τα βλέμ­μα­τα όλων των αρμο­δί­ων επι­κε­ντρώ­θη­καν στην περιο­χή του Μαρ­τί­νου και ιδιαί­τε­ρα στο τμή­μα από τη Θήβα μέχρι τα διό­δια της Τρα­γά­νας από το 90ο μέχρι το 135ο χλμ. Εκεί χρειά­στη­καν αρκε­τές παρεμ­βά­σεις των μηχα­νη­μά­των, ωστό­σο όμως από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες το κύμα της κακο­και­ρί­ας περιο­ρί­στη­κε από το 160ο έως το 180ο χλμ της εθνι­κής οδού δηλα­δή στο ύψος του Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου και των Καμέ­νων Βούρ­λων έως τον Μώλο.

Περισ­σό­τε­ρες από 3 ώρες χρειά­στη­καν τα εκχιο­νι­στι­κά μηχα­νή­μα­τα να απο­μα­κρύ­νουν το χιό­νι που έπε­φτε πυκνό και να ρίχνουν συνε­χώς αλά­τι για να κρα­τή­σουν ανοι­χτό το εθνι­κό δίκτυο, καθώς η χιο­νό­πτω­ση είχε ιδιαί­τε­ρα μεγά­λη έντα­ση και σχη­μα­τι­ζό­ταν παγε­τός σχε­δόν αμέ­σως, αφού η θερ­μο­κρα­σία έφτα­σε τους 3 βαθ­μούς κάτω από το μηδέν.

Από τις 5 το πρωί και μετά υπάρ­χει μία ύφε­ση των και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων στην περιο­χή της Φθιώ­τι­δας και το εθνι­κό δίκτυο είναι από­λυ­τα καθαρό.

XIONIA2

Χιο­νο­πτώ­σεις σημειώ­θη­καν και στα όρια της Φθιώ­τι­δος με τη Μαγνη­σία, ωστό­σο δεν υπήρ­ξε κάποιο ιδιαί­τε­ρο πρό­βλη­μα στην κίνη­ση στον εθνι­κό δρό­μο έως το 255ο χλμ. Εξάλ­λου, όλη τη νύχτα κρά­τη­σαν και οι μάχες για να μεί­νουν ανοι­χτοί οι δρό­μοι από Λαμία προς Δομο­κό, από Λαμία προς Καρ­πε­νή­σι και από Λαμία προς Άμφισ­σα ιδιαί­τε­ρα στο 51ο χιλιό­με­τρο και στην περιο­χή του Μπρά­λου, όπου σημειώ­νο­νταν σχυ­ρές χιονοπτώσεις.

Σε ό,τι αφο­ρά το επαρ­χια­κό δίκτυο εντός του νομού Φθιώ­τι­δας υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα πρό­σβα­σης στην ορει­νή Δυτι­κή Φθιώ­τι­δα και ήδη πριν τις 5 το πρωί τα εκχιο­νι­στι­κά μηχα­νή­μα­τα ξεκί­νη­σαν για να ανοί­ξουν τους δρό­μους εκμε­ταλ­λευό­με­να την ύφε­ση της κακο­και­ρί­ας. Σύμ­φω­να με τους υπεύ­θυ­νους Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας της Στε­ρε­άς Ελλά­δας «είναι θέμα λίγων ωρών η απο­κα­τά­στα­ση της κυκλο­φο­ρί­ας αν συνε­χί­σει η ύφε­ση». Ωστό­σο όλες οι δυνά­μεις παρα­μέ­νουν σε κόκ­κι­νο συνα­γερ­μό μέχρι το βρά­δυ της σημε­ρι­νής μέρας, καΘώς «όλα συγκλί­νουν ότι θα υπάρ­χει και νέο κύμα της κακο­και­ρί­ας τις επό­με­νες ώρες».

XIONIA3

Πυκνή χιονόπτωση στη Θήβα

Πυκνή χιο­νό­πτω­ση ξεκί­νη­σε λίγο πριν τις 6 το πρωί στην περιο­χή της Θήβας, χωρίς μέχρι στιγ­μής να έχει προ­κα­λέ­σει κάποια προ­βλή­μα­τα. Ήδη εκχιο­νι­στι­κά μηχα­νή­μα­τα έχουν παρα­τα­χθεί σε κρί­σι­μα σημεία κατά μήκος της εθνι­κής οδού Αθη­νών Λαμί­ας από τα Οινό­φυ­τα και το Σχη­μα­τά­ρι μέχρι και το Κάστρο, καθώς το κύμα της κακο­και­ρί­ας πλήτ­τει τη συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή και σύμ­φω­να με τους μετε­ω­ρο­λό­γους ανα­μέ­νε­ται να εντα­θεί μέχρι το μεσημέρι.

Σύμ­φω­να με νεό­τε­ρα στοι­χεία της αστυ­νο­μί­ας, στην Βοιω­τία οι οδη­γοί θα χρεια­στούν αλυ­σί­δες για να κινη­θούν από την Αρά­χο­βα έως το χιο­νο­δρο­μι­κό κέντρο Παρ­νασ­σού και το χωριό Επτά­λο­φος, όπως επί­σης και στο επαρ­χια­κό δίκτυο του νομού.

Χωρίς ρεύ­μα αυτή τη στιγ­μή είναι οι κοι­νό­τη­τες στην περιο­χή της Θίσβης ήτοι Ξηρο­νο­μή, Δομ­βραί­να, Ελλο­πία, Χώστια και οι παρα­λια­κοί οικι­σμοί όπως και η Κοι­νό­τη­τα Αμπε­λο­χω­ρί­ου. Ήδη συνερ­γεία της ΔΕΗ κινού­νται για να απο­κα­τα­στή­σουν τις βλάβες.

XIONIA4

Σε ό,τι αφο­ρά την Εύβοια χρειά­ζο­νται αλυ­σί­δες για όσους κινού­νται από Χαλ­κί­δα προς Αιδη­ψό και ιδιαί­τε­ρα από το 16ο έως το 47ο χιλιό­με­τρο, αλλά και στους δρό­μους της κεντρι­κής Εύβοιας δηλα­δή προς Κερα­σιά, Σέτα και Στρό­πω­νες, καθώς η χιο­νό­πτω­ση εκεί και κυρί­ως ο παγε­τός έχουν προ­κα­λέ­σει προβλήματα.

Στο νόμο Φωκί­δας είναι απα­ραί­τη­τες οι αλυ­σί­δες για την πρό­σβα­ση στο χιο­νο­δρο­μι­κό κέντρο Παρ­νασ­σού, αλλά και στα χωριά της Δυτι­κής Φωκί­δας δηλα­δή προς Καστριώ­τισ­σα, Στρώ­μη, Αρτο­τί­να και Διχώρι.

Στη Φθιώ­τι­δα μέχρι στιγ­μής δεν υπάρ­χουν σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα στους δρό­μους. Απα­ραί­τη­τες είναι οι αλυ­σί­δες για τον δρό­μο Λαμί­ας Καρ­πε­νη­σί­ου ιδιαί­τε­ρα στη Ράχη Τυμ­φρη­στού, όπου τα φαι­νό­με­να μεταβάλλονται.

Στην Ευρυ­τα­νία θα χρεια­στούν αλυ­σί­δες στο δρό­μο από Φουρ­νά προς Καρ­δί­τσα, στο δρό­μο προς Κρί­κελ­λο και Δομνί­στα, αλλά και στο δρό­μο Καρ­πε­νή­σι Αγρί­νιο μέσω Πρου­σού, καθώς και για την πρό­σβα­ση στο Χιο­νο­δρο­μι­κό Κέντρο Καρπενησίου.

ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

XIONIA5

Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε τμήμα της Αθηνών-Λαμίας

Λόγω της χιο­νό­πτω­σης, δεν επι­τρέ­πε­ται η κυκλο­φο­ρία των φορ­τη­γών άνω των 3,5 τόνων στη νέα εθνι­κή οδό Αθη­νών — Λαμί­ας, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Λαμία, από το ύψος των διο­δί­ων Αφι­δνών, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση της αστυνομίας.

XIONIA7

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου σε πολλές περιοχές

Σε ισχύ παρα­μέ­νει και σήμε­ρα το απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου από τα λιμά­νια του Πει­ραιά, της Ραφή­νας και του Λαυ­ρί­ου, λόγω των ισχυ­ρών βόρειων ανέ­μων που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές στο Αιγαίο και φθά­νουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ.

Για τον Αργο­σα­ρω­νι­κό τα δρο­μο­λό­για εκτε­λού­νται μόνο με πλοία κλει­στού τύπου.

Κλει­στές είναι οι γραμ­μές Αγ .Μαρί­να-Νέα Στύ­ρα, Γλύ­φα ‑Αγιό­κα­μπος, Καβά­λα Πρί­νου-Θάσου, και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Όσοι πρό­κει­ται σήμε­ρα να ταξι­δέ­ψουν καλό είναι πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία για τυχόν αλλα­γές και τρο­πο­ποι­ή­σεις των δρο­μο­λο­γί­ων, λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συνθηκών.

XIONIA12

Δύσκολη Δευτέρα — Αναλυτική πρόβλεψη

Η πιο δύσκο­λη μέρα είναι η σημε­ρι­νή (Δευ­τέ­ρα 30/12), καθώς η επέ­λα­ση της «Ζηνο­βί­ας» θα δια­τη­ρή­σει σε χαμη­λά επί­πε­δα και τις θερ­μο­κρα­σί­ες «του­λά­χι­στον για το επό­με­νο διή­με­ρο», όπως τονί­ζει η ΕΜΥ, που προει­δο­ποιεί ότι «τοπι­κά στα βόρεια ο παγε­τός θα είναι ισχυρός».

Σύμ­φω­να με την ΕΜΥ, τα φαι­νό­με­να της κακο­και­ρί­ας ‑που θα εντα­θούν από το βρά­δυ της Κυρια­κής προς τη Δευ­τέ­ρα- θα συνε­χι­στούν όλη τη μέρα σήμε­ρα (Δευ­τέ­ρα 30/12), κυρί­ως στην ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, την Εύβοια, την ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, την ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο, τα νησιά του βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου, τις Κυκλά­δες, την Κρή­τη και τα Δωδεκάνησα.

Ανα­λυ­τι­κή πρό­γνω­ση της ΕΜΥ για σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 30/12
Και­ρός: Στην ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, την Εύβοια, την ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, την ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο, τα νησιά του βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου, τις Κυκλά­δες, την Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο και στα νότια θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια, σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, κατά δια­στή­μα­τα ισχυ­ρές στην Κρή­τη και τα Δωδεκάνησα.

Χιο­νο­πτώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα πυκνές θα εκδη­λω­θούν σε ορει­νές και ημιο­ρει­νές περιο­χές καθώς και σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο (200–400 μέτρα) στη Θεσ­σα­λία, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Εύβοια αλλά και στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της βόρειας και ανα­το­λι­κής Πελο­πον­νή­σου, των Σπο­ρά­δων, των νησιών του βόρειου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και της Κρή­της. Βαθ­μιαία από τη νύχτα εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα βόρεια.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα δυτι­κά βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 και στα ανα­το­λι­κά βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 7 με 8, στο Αιγαίο 9 και στα βόρεια τοπι­κά 10 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα δια­τη­ρη­θεί σε χαμη­λά επί­πε­δα. Παγε­τός θα σημειω­θεί κατά τόπους στα ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες, τοπι­κά ισχυ­ρός στα βόρεια.

Δια­βά­στε ακό­μα: Ποιοι δρό­μοι είναι κλει­στοί δρό­μοι και ποιοι χρειά­ζο­νται αλυσίδες

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με χιο­νό­νε­ρο. Χιο­νο­πτώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα πυκνές, στα ορει­νά, καθώς και σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο στα δυτι­κά και τα βόρεια (ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο 300–400 μέτρα).

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 7 με 8 και στα ανα­το­λι­κά 9 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 08 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και στα βόρεια 2 μς 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με πιθα­νό­τη­τα για ασθε­νείς χιο­νοτ­πώ­σεις στα γύρω ορει­νά. Βελ­τί­ω­ση από το απόγευμα.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 07 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις, οι οποί­ες θα είναι κατά δια­στή­μα­τα αυξη­μέ­νες. Θα σημειω­θούν ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά και στη Θρά­κη και σε πεδι­νές περιο­χές. Βελ­τί­ω­ση από το απόγευμα.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 7 με 9 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑02 (μεί­ον 2) έως 09 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές στα νότια και χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά της δυτι­κής Πελοποννήσου.

Ανε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ηπει­ρο 3 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο. Στη Θεσ­σα­λία, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Εύβοια θα σημειω­θούν χιο­νο­πτώ­σεις κατά περιό­δους πυκνές σε ορει­νές και ημιο­ρει­νές περιο­χές καθώς και σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο (200–400 μέτρα). Επί­σης χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της βορειο­α­να­το­λι­κής Πελο­πον­νή­σου καθώς και στις Σπο­ρά­δες σε χαμη­λό­τε­ρο υψόμετρο.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 7 με 9, στα ανα­το­λι­κά και νότια τοπι­κά 10 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 09 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες τοπι­κά ισχυ­ρές. Χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά της Κρή­της και των βόρειων Κυκλά­δων. Bαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων από το βράδυ.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 7 με 9 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 14 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και στα νότια σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες τοπι­κά ισχυ­ρές. Εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων από το βρά­δυ. Πρό­σκαι­ρες χιο­νο­πτώ­σεις στα νησιά του βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαίου.

Ανε­μοι: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου βορειο­α­να­το­λι­κοί 8 με 9 και τοπι­κά 10 μπο­φόρ. Στα Δωδε­κά­νη­σα από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο