Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία Ζηνοβία: Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας (www.civilprotection.gr) του Υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, έχει ενη­με­ρώ­σει τις αρμό­διες υπη­ρε­σια­κά εμπλε­κό­με­νες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, καθώς και τις περι­φέ­ρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρί­σκο­νται σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σουν άμε­σα τις επι­πτώ­σεις από την εκδή­λω­ση των έντο­νων και­ρι­κών φαινομένων.

Παράλ­λη­λα, η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας συνι­στά στους πολί­τες να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί, μερι­μνώ­ντας για τη λήψη μέτρων αυτο­προ­στα­σί­ας από κιν­δύ­νους που προ­έρ­χο­νται από την εκδή­λω­ση των έντο­νων και­ρι­κών φαινομένων.

Ειδι­κό­τε­ρα, σε περιο­χές όπου προ­βλέ­πε­ται η εκδή­λω­ση έντο­νων βρο­χο­πτώ­σε­ων, καται­γί­δων ή θυελ­λω­δών ανέμων:

· Να ασφα­λί­σουν αντι­κεί­με­να τα οποία αν παρα­συρ­θούν από τα έντο­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να ενδέ­χε­ται να προ­κα­λέ­σουν κατα­στρο­φές ή τραυματισμούς.

· Να βεβαιω­θούν ότι τα λού­κια και οι υδρορ­ρο­ές των κατοι­κιών δεν είναι φραγ­μέ­να και λει­τουρ­γούν κανονικά.

· Να απο­φεύ­γουν να δια­σχί­ζουν χει­μάρ­ρους και ρέμα­τα, πεζή ή με όχη­μα, κατά τη διάρ­κεια καται­γί­δων και βρο­χο­πτώ­σε­ων, αλλά και για αρκε­τές ώρες μετά το τέλος της εκδή­λω­σής τους

· Να απο­φεύ­γουν τις εργα­σί­ες υπαί­θρου και δρα­στη­ριό­τη­τες σε θαλάσ­σιες και παρά­κτιες περιο­χές κατά τη διάρ­κεια εκδή­λω­σης των έντο­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων (κίν­δυ­νος από πτώ­σεις κεραυνών).

· Να προ­φυ­λα­χτούν αμέ­σως κατά τη διάρ­κεια μιας χαλα­ζό­πτω­σης. Να κατα­φύ­γουν σε κτί­ριο ή σε αυτο­κί­νη­το και να μην εγκα­τα­λεί­πουν τον ασφα­λή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιω­θούν ότι η καται­γί­δα πέρα­σε. Η χαλα­ζό­πτω­ση μπο­ρεί να είναι πολύ επι­κίν­δυ­νη και για τα ζώα.

· Να απο­φύ­γουν τη διέ­λευ­ση κάτω από μεγά­λα δέντρα, κάτω από αναρ­τη­μέ­νες πινα­κί­δες και γενι­κά από περιο­χές, όπου ελα­φρά αντι­κεί­με­να (π.χ. γλά­στρες, σπα­σμέ­να τζά­μια κλπ.) μπο­ρεί να απο­κολ­λη­θούν και να πέσουν στο έδα­φος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

· Να ακο­λου­θούν πιστά τις οδη­γί­ες των κατά τόπους αρμο­δί­ων φορέ­ων, όπως Τρο­χαία κλπ.

Επί­σης, σε περιο­χές όπου προ­βλέ­πε­ται η εκδή­λω­ση χιο­νο­πτώ­σε­ων και παγετού:

Αν πρό­κει­ται να μετα­κι­νη­θούν με το αυτοκίνητο:

· Να ενη­με­ρω­θούν για τον και­ρό και για την κατά­στα­ση του οδι­κού δικτύου

· Να έχουν στο όχη­μά τους αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυ­σί­δες και το ρεζερ­βουάρ γεμά­το καύσιμα

· Να ταξι­δεύ­ουν, εφό­σον είναι ανα­γκαίο, κατά προ­τί­μη­ση στη διάρ­κεια της ημέ­ρας προ­τι­μώ­ντας τους κεντρι­κούς δρόμους

· Να ενη­με­ρώ­νουν τους οικεί­ους τους για τη δια­δρο­μή που πρό­κει­ται να ακολουθήσουν

· Να μετα­βάλ­λουν το πρό­γραμ­μα των μετα­κι­νή­σε­ών τους ώστε να απο­φεύ­γουν την αιχ­μή των και­ρι­κών φαινομένων

· Να ακο­λου­θούν πιστά τις οδη­γί­ες των κατά τόπους αρμο­δί­ων φορέ­ων, όπως Τρο­χαία κλπ.

Αν μετα­κι­νού­νται πεζή :

· Να ντύ­νο­νται με πολ­λά στρώ­μα­τα από ελα­φριά ρού­χα αντί για ένα βαρύ ρού­χο και να φορούν κατάλ­λη­λα παπού­τσια ώστε να απο­φύ­γουν τραυ­μα­τι­σμούς λόγω της ολισθηρότητας

· Να απο­φεύ­γουν τις άσκο­πες μετα­κι­νή­σεις κατά την διάρ­κεια αιχ­μής των φαι­νο­μέ­νων (έντο­νη χιο­νό­πτω­ση, συν­θή­κες παγετού)

Για πλη­ρο­φο­ρί­ες και ανα­κοι­νώ­σεις σχε­τι­κά με την επι­κρα­τού­σα κατά­στα­ση και την βατό­τη­τα του οδι­κού δικτύ­ου λόγω εισ­ρο­ής πλημ­μυ­ρι­κών υδά­των σε αυτό ή λόγω χιο­νο­πτώ­σε­ων και παγε­τού, οι πολί­τες μπο­ρούν να επι­σκε­φθούν την ιστο­σε­λί­δα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και οδη­γί­ες αυτο­προ­στα­σί­ας από τα έντο­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να, οι πολί­τες μπο­ρούν να επι­σκε­φθούν την ιστο­σε­λί­δα της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση www.civilprotection.gr.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο