Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία Ιανός: Σε ποιες περιοχές δε θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο Παρασκευή

Κλει­στά θα είναι  αύριο Παρα­σκευή 18 Σεπτεμ­βρί­ου σε περιο­χές της Δυτι­κής Ελλά­δας λόγω ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων. Μέχρι τώρα έγι­νε γνω­στό ότι δε θα λει­τουρ­γή­σουν τα σχο­λεία σε Ζάκυν­θο, Κεφα­λο­νιά, Ιθά­κη, Χαλκίδα. 

Κλει­στά θα παρα­μεί­νουν αύριο όλα τα σχο­λεία και στις τρεις περι­φε­ρεια­κές ενό­τη­τες της Δυτι­κής Ελλά­δας, δηλα­δή σε Αχα­ΐα, Αιτω­λο­α­καρ­να­νία και Ηλεία, σύμ­φω­να με από­φα­ση του περι­φε­ρειάρ­χη, Νεκτά­ριου Φαρμάκη.

Ζάκυνθος: Κλειστά αύριο Παρασκευή όλα τα σχολεία

Κλει­στά θα παρα­μεί­νουν αύριο, Παρα­σκευή 18/9, τα σχο­λεία της Ζακύν­θου όλων των βαθ­μί­δων εκπαί­δευ­σης, εξαι­τί­ας των ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων που ανα­μέ­νε­ται να πλή­ξουν το νησί.

Την από­φα­ση έλα­βε ο δήμαρ­χος Ζακύν­θου Νική­τας Αρε­τά­κης, ενό­ψει του μεσο­γεια­κού κυκλώ­να “Ιανός”.

Εκτός της  Ζακύν­θου, κλει­στά θα μεί­νουν τα σχο­λεία σε Κεφα­λο­νιά, Ιθάκη.

Ευβοια: Κλειστά σχολεία

Κλει­στά θα παρα­μεί­νουν αύριο τα σχο­λεία και στην Χαλ­κί­δα εξαι­τί­ας των έντο­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων που θα πλή­ξουν τη χώρα μας.

Με από­φα­ση της Δημάρ­χου Χαλ­κι­δέ­ων Έλε­νας Βάκα και έχο­ντας υπό­ψιν το Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­κίν­δυ­νων Και­ρι­κών Φαι­νο­μέ­νων της Ε.Μ.Υ., δια­κό­πτε­ται προ­σω­ρι­νά η λει­τουρ­γία όλων των σχο­λι­κών μονά­δων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί­δευ­σης και των Δημο­τι­κών Παι­δι­κών Σταθ­μών του Δήμου Χαλ­κι­δέ­ων, καθώς και των Δομών των Κ.Δ.Α.Π και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ για αύριο, Παρα­σκευή 18 Σεπτεμ­βρί­ου 2020.

Η δια­κο­πή λει­τουρ­γί­ας θα γίνει για προ­λη­πτι­κούς λόγους ασφα­λεί­ας λόγω των επι­κεί­με­νων έντο­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων, που θα επη­ρε­ά­σουν τον Δήμο Χαλ­κι­δέ­ων αλλά και υγιει­νής, καθώς θα είναι δυσχε­ρής η εφαρ­μο­γή των υγειο­νο­μι­κών κανό­νων πρό­λη­ψης από την μετά­δο­ση του κορο­νοϊ­ού Covid-19 (π.χ. δια­λείμ­μα­τα μάσκας στο προ­αύ­λιο, εξα­ε­ρι­σμός αιθουσών).

Με από­φα­ση του δημάρ­χου Γιώρ­γου Ψαθά, κλει­στά θα είναι και τα σχο­λεία στο Δήμο Διρ­φύ­ων ‑Μεσ­σα­πί­ων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο