Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία Μήδεια: Κλειστή για όλα τα οχήματα η Εθνική Οδός Αθηνών — Λαμίας — Στο μάτι του κυκλώνα η Αττική

Έκλει­σε για όλα τα οχή­μα­τα, από τις 19.45, η Εθνι­κή Οδός Αθη­νών — Λαμί­ας, από τη γέφυ­ρα Καλυ­φτά­κη έως και τη Λαμία, και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας. Θα παρα­μεί­νει κλει­στή για 24 ώρες.

Νωρί­τε­ρα, είχε κλεί­σει μόνο για τα φορ­τη­γά άνω των 3,5 τόνων. «Πολύ ισχυ­ρά και ακραία φαι­νό­με­να» που προ­βλέ­πο­νται επι­κα­λέ­στη­κε για να δικαιο­λο­γή­σει την από­φα­ση ο υπουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Μ. Χρυσοχοΐδης. 

Πιο ισχυ­ρό ανα­μέ­νε­ται να είναι τις επό­με­νες ώρες το δεύ­τε­ρο κύμα της κακο­και­ρί­ας «Μήδεια» που «σαρώ­νει» από χθες τη χώρα μας.

Η 2η φάση της κακο­και­ρί­ας «Μήδεια» θα δώσει χιο­νο­πτώ­σεις ακό­μη και στο κέντρο της Αθή­νας από της νύχτα της Δευ­τέ­ρας 15/2 προς Τρί­τη 16/2 έως το από­γευ­μα της Τρί­της 16/2.
Βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο ανα­μέ­νο­νται στις Σπο­ρά­δες, στα νησιά του Κεντρι­κού και Νοτί­ου Αιγαί­ου καθώς και στις παρά­κτιες περιο­χές της Κρήτης.
Στους χάρ­τες που ακο­λου­θούν παρου­σιά­ζε­ται ο ολι­κός υετός (βροχή/χιονόνερο/χιόνι) που ανα­μέ­νε­ται από τις πρώ­τες ώρες έως το μεση­μέ­ρι της Τρί­της 16/2 σύμ­φω­να με το μοντέ­λο πρό­γνω­σης υψη­λής ανά­λυ­σης του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr.
Με μπλε απο­χρώ­σεις φαί­νε­ται η βροχή/χιονόνερο και με μωβ απο­χρώ­σεις η έντα­ση των χιονοπτώσεων.Medea 16 Feb

🆘  Λόγω των δυσμε­νών συν­θη­κών που θα επι­κρα­τή­σουν στο οδι­κό δίκτυο της Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και της Κρή­της κατά τη διάρ­κεια της νύχτας της Δευ­τέ­ρας 15/2 προς Τρί­τη 16/2 σας προ­τρέ­που­με να χρη­σι­μο­ποιεί­τε την υπη­ρε­σία «Συν­θή­κες οδι­κού δικτύ­ου» του meteo.gr ή εδώ |> Ανα­λυ­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, ανά Περι­φέ­ρεια σχε­τι­κά με δια­κο­πές ‑απα­γο­ρεύ­σεις κυκλο­φο­ρί­ας, χρή­ση αντιο­λι­σθη­τι­κών αλυ­σί­δων, για τον προ­γραμ­μα­τι­σμό των οδι­κών σας μετακινήσεων.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο