Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία Μήδεια: Το έστρωσε και στην Αθήνα — Κλειστή η Εθνική από Λυκόβρυση μέχρι Λαμία

Από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες έχει κάνει την εμφά­νι­σή της η κακο­και­ρία «Μήδεια» στην Αττι­κή, κινού­με­νη από αργά το βρά­δυ από τα βόρεια προς τα νότια. 

Σε πολ­λές περιο­χές των βορεί­ων προ­α­στί­ων το τοπίο ήταν λευ­κό το ξημέ­ρω­μα, ενώ χιό­νια πέφτουν και στο κέντρο της Αθή­νας, αλλά και στα νότια προάστια.

Σύμ­φω­να με τις προ­βλέ­ψεις των μετε­ω­ρο­λό­γων, είναι πιθα­νό από το βρά­δυ τα φαι­νό­με­να να εντα­θούν, και η Τρί­τη να είναι η ημέ­ρα που θα πλη­γεί περισ­σό­τε­ρο εδώ.

Κλει­στή είναι από τις 05.30 το πρωί η εθνι­κή οδός Αθη­νών- Λαμί­ας για όλα τα οχή­μα­τα, λόγω της πυκνής χιο­νό­πτω­σης που καθι­στά πολύ επι­κίν­δυ­νη την κυκλοφορία.

Σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε η ΓΑΔΑ αναφέρει:

Λόγω της σφο­δρό­τη­τας του και­ρι­κού φαι­νο­μέ­νου και για λόγους ασφα­λεί­ας οδη­γών και οχη­μά­των, η εθνι­κή οδός από τον κόμ­βο Καλυ­φτά­κη (Κηφι­σιά) έως τη Λαμία θα παρα­μεί­νει κλει­στή. Οι οδη­γοί ήδη με ανα­στρο­φή επι­στρέ­φουν από τα σημεία εισό­δου στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο. Στο επό­με­νο τρί­ω­ρο θα επα­να­ξιο­λο­γη­θεί η κατά­στα­ση (από ώρα 05:30).

Σε αυτή την από­φα­ση ανα­γκά­στη­κε να φτά­σει η αστυ­νο­μία καθώς υπήρ­χε αδυ­να­μία να ανοί­ξει η εθνι­κή οδός σε διά­φο­ρα σημεία από το μεγά­λο όγκο του χιο­νιού που έπε­φτε και την ίδια στιγ­μή οι κίν­δυ­νοι για εγκλω­βι­σμό των αυτο­κι­νή­των και των ανθρώ­πων ήταν μεγάλοι.

Επί­σης δια­κό­πη­κε, σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, λόγω της χιο­νό­πτω­σης, η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στη λεω­φό­ρο Φυλής, από το ύψος της Μονής Κλει­στών, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς τα Δερ­βε­νο­χώ­ρια, καθώς και στη λεω­φό­ρο Πάρ­νη­θος, από το ύψος του τελε­φε­ρίκ στο ρεύ­μα προς καζί­νο, και στη λεω­φό­ρο Διο­νύ­σου από το 414 ΣΝΕΝ μέχρι τη θέση Άγ. Πέτρος, στην Πεντέ­λη, και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας.

Χθες είχα­με και ευρεία σύσκε­ψη στην Πολι­τι­κή Προ­στα­σία υπό τον υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Μιχά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη κα τον υφυ­πουρ­γό Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Νίκο Χαρ­δα­λιά όπου απο­φα­σί­στη­κε η απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας των φορ­τη­γών από τη Λάρι­σα μέχρι την Αθή­να, ενώ η κίνη­ση στην Εθνι­κή οδό­Α­θη­νών — Λαμί­ας από το ύψος των Αφι­δνών προς Λαμία γίνε­ται μόνο με αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυ­σί­δες. Το ίδιο και στην παλαιά εθνι­κή οδό Αθή­νας — Θήβας από τον κόμ­βο των Βιλί­ων μέχρι τα Βίλια.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο