Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία Μήδεια: Τρεις μέρες χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά! — Το μεγαλείο της «απελευθέρωσης»

Χωρίς ρεύ­μα για τρεις μέρες παρα­μέ­νουν δεκά­δες χιλιά­δες σπί­τια, ως απο­τέ­λε­σμα όχι των «ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων», αλλά λόγω της κατάρ­ρευ­σης του δικτύ­ου, που συντε­λέ­στη­κε πάνω στο έδα­φος που έχει δια­μορ­φώ­σει η απε­λευ­θέ­ρω­ση της αγο­ράς ηλε­κτρι­κής ενέργειας.

Η τρα­γι­κή υπο­στε­λέ­χω­ση του ΔΕΔΔΗΕ, οι εργο­λα­βί­ες ως κεντρι­κός μηχα­νι­σμός για την αντι­με­τώ­πι­ση των βλα­βών, οι περι­κο­πές στη συντή­ρη­ση, που οδη­γούν σε εκρή­ξεις στα σημεία δια­νο­μής, είναι συνει­δη­τά εγκλή­μα­τα κατά του λαού, έχουν φέρει σε τρα­γι­κή κατά­στα­ση χιλιά­δες νοι­κο­κυ­ριά, τα οποία στον 21ο αιώνα,καλούνται να ζήσουν χωρίς ρεύ­μα για δεκά­δες ώρες και σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις και για μέρες! Και την ίδια ώρα οι εργα­ζό­με­νοι στην Ενέρ­γεια, στους εργο­λά­βους, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και αλλού σε αντί­ξο­ες συν­θή­κες, με κίν­δυ­νο πολ­λές φορές της υγεί­ας τους, καλού­νται να λύσουν τα προ­βλή­μα­τα που η κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή δημιούργησε!

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του ΔΕΔΔΗΕ το από­γευ­μα της Τετάρ­της, 25 χιλιά­δες νοι­κο­κυ­ριά και επι­χει­ρή­σεις δεν έχουν ρεύ­μα στην Αττι­κή, ενώ συνε­χί­ζο­νται οι εργα­σί­ες επα­νη­λε­κτρο­δό­τη­σης 10 γραμ­μών Μέσης Τάσης σε τμή­μα­τα των περιο­χών Διό­νυ­σος, Αγ. Στέ­φα­νος, Πετρού­πο­λη, Κεφα­λά­ρι, Πολι­τεία, Βρι­λήσ­σια, Γλυ­κά Νερά, Κάτω Κηφι­σιά, Εκά­λη και Νέα Ερυθραία.

Μετά από ακό­μα μια σύσκε­ψη ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας ενη­μέ­ρω­σε ότι χωρίς ρεύ­μα στην Αττι­κή είναι περί­που 13 χιλιά­δες νοι­κο­κυ­ριά και στην Εύβοια περί­που 3.000 νοικοκυριά.

Ωστό­σο η Σκιά­θος κηρύ­χθη­κε σε κατά­στα­ση Έκτα­κτης Ανά­γκης για 15 ημέ­ρες καθώς είχε μεί­νει χωρίς ρεύ­μα για περισ­σό­τε­ρες από 30 ώρες συνο­λι­κά, ενώ και όλη η Σητεία έμει­νε εκτός ηλε­κτρο­δό­τη­σης για κάποιες ώρες.

Με το τέλος της απο­γευ­μα­τι­νής τεχνι­κής σύσκε­ψης, ο Νίκος Χαρ­δα­λιάς επι­κα­λέ­στη­κε την ανα­κοί­νω­ση της ΕΜΥ «για τη μεγα­λύ­τε­ρη κακο­και­ρία των 40 τελευ­ταί­ων ετών» για να κρύ­ψει τις ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης για την κατά­στα­ση και να τα απο­δώ­σει όλα στα και­ρι­κά φαι­νό­με­να, παρά το γεγο­νός ότι η επι­δεί­νω­ση του και­ρού είχε προ­βλε­φθεί εδώ και μέρες, αλλά δεν πάρ­θη­κε κανέ­να μέτρο, καθώς ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός είναι προ­σα­να­το­λι­σμέ­νος στη λογι­κή «κόστους — οφέ­λους» δια­θέ­το­ντας χρή­μα­τα μόνο για το κεφά­λαιο, όπως επι­τάσ­σει η «απε­λευ­θέ­ρω­ση» της ηλε­κτρι­κής ενέργειας.

Από την πλευ­ρά του, ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος του ΔΕΔΔΗΕ έκα­νε λόγο για την ανά­γκη να υπάρ­ξει… «αμφί­δρο­μη πλη­ρο­φό­ρη­ση» ανά­με­σα στον ΔΕΔΔΗΕ και στους πολί­τες που δεν έχουν ρεύ­μα! Κου­νώ­ντας το δάχτυ­λο και μετα­κυ­λώ­ντας τις ευθύ­νες, δήλω­σε πως «όταν κάποιο νοι­κο­κυ­ριό, καθώς ηλε­κτρο­δο­τού­νται οι περιο­χές μέσης τάσης, δεν έχει ρεύ­μα, θα πρέ­πει οπωσ­δή­πο­τε να μερι­μνή­σει και από πλευ­ράς του να το δηλώ­σει αρμο­δί­ως, δηλα­δή είτε στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο, το γνω­στό τηλέ­φω­νο του ΔΕΔΔΗΕ, είτε στο internet, είτε στο application. Ο λόγος είναι να κατα­γρα­φεί το σημείο στο οποίο δεν υπάρ­χει ρεύ­μα. Για­τί περ­νά­ει η μέση τάση, αλλά μπο­ρεί κάποιο καλώ­διο πραγ­μα­τι­κά του τελευ­ταί­ου ασύν­δε­του σπι­τιού να έχει σπά­σει από ένα μόνο κλα­δί. Αυτό δεν μπο­ρεί να φανεί εύκο­λα. Είναι σημα­ντι­κό λοι­πόν να είναι αμφί­δρο­μη αυτή η πληροφόρηση».

Θυμί­ζου­με ακό­μα ότι από χθες έχει ενερ­γο­ποι­η­θεί η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία και ο Στρα­τός για την παρο­χή κάθε δυνα­τής βοή­θειας για τη διευ­κό­λυν­ση των εργα­σιών απο­κα­τά­στα­σης του δικτύ­ου ηλεκτροδότησης.

Πηγή: 902.gr

Σκέ­ψεις γυναι­κών, της Μαρί­ας Παπαϊωαννίδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο