Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία — Νέα Οδός: όποιος φυλάει τα ρούχα του …

Νέα Οδός: «Όχι» περιττές μετακινήσεις —  έτοιμες οι αλυσίδες

Μετά τα τρα­γι­κά γεγο­νό­τα στην Αττι­κή οδό και το σημε­ρι­νό Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­κίν­δυ­νων Και­ρι­κών Φαι­νο­μέ­νων της ΕΜΥ, σύμ­φω­να με το οποίο κύμα έντο­νης κακο­και­ρί­ας προ­βλέ­πε­ται να επη­ρε­ά­σει την Κεντρι­κή και Νότια Ελλά­δα, με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, τις κατά τόπους πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις και τους θυελ­λώ­δεις ανέ­μους, “οδη­γί­ες προς τους ναυ­τιλ­λο­μέ­νους” οδη­γούς που σχε­διά­ζουν να μετα­κι­νη­θούν το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο εν μέσω της νέας κακο­και­ρί­ας, εξέ­δω­σαν η Νέα Οδός και η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ.

Μετα­ξύ άλλων συνι­στά στους οδη­γούς να έχουν μέσα στο αυτο­κί­νη­τό τους αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυ­σί­δες και μεγά­λη ποσό­τη­τα καυ­σί­μου (σσ. ώστε αν εγκλω­βι­στούν στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο να μην παγώ­σουν και ζητά­νε τα ρέστα, από την εται­ρεία) ενώ όσοι μπο­ρούν να απο­φύ­γουν τις περιτ­τές μετακινήσεις.

Παράλ­λη­λα η Νέα Οδός, ενη­με­ρώ­νει τους οδη­γούς ότι “σύμ­φω­να με Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­δεί­νω­σης Και­ρού της Εθνι­κής Μετε­ω­ρο­λο­γι­κής Υπη­ρε­σί­ας, με ισχύ από το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής 28/1 και έως την Κυρια­κή 30/1 προ­βλέ­πε­ται επι­δεί­νω­ση του και­ρού με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες στην κεντρι­κή και νότια Ελλά­δα, τις κατά τόπους πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις σε ορει­νά — ημιο­ρει­νά και τους θυελ­λώ­δεις βόρειους ανέ­μους εντά­σε­ως 8 και τοπι­κά 9 μπο­φόρ. Τα φαι­νό­με­να θα επη­ρε­ά­σουν στα­δια­κά, την ανα­το­λι­κή και δυτι­κή Στε­ρεά, τη Θεσ­σα­λία, και την Εύβοια και τα ορει­νά της Ηπείρου”.

Ώστε αν την πατή­σε­τε, να μη λέτε πως δεν σας ενημερώσαμε…

Και ανα­ζη­τή­στε ευθύ­νες στο κακό το ριζι­κό σας, στο θεό που σας μισεί …-παντού εκτός από  την πολι­τι­κή που έχει παρα­δώ­σει κρί­σι­μους τομείς για την προ­στα­σία και τις ανά­γκες του λαού στα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμφέροντα.

Ακρι­βώς πάντως όπως και η Αττι­κή οδός δηλώ­νει “(παν)έτοιμη”: η Νέα Οδός, έχει λάβει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για τη δια­χεί­ρι­ση των φαι­νο­μέ­νων και το σύνο­λο των ανθρώ­πων και του μηχα­νι­σμού μας, βρί­σκε­ται σε από­λυ­τη ετοι­μό­τη­τα”.

Θυμί­ζου­με πως με την κακο­και­ρία «Ελπί­δα», έκλει­σε νωρίς-νωρίς η εθνι­κή οδός Αθη­νών-Λαμί­ας, από το ύψος της Λεω­φό­ρου Αθη­νών και στη συνέ­χεια, με απα­νω­τές ανα­κοι­νώ­σεις της Γενι­κής Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Στε­ρε­άς Ελλά­δας απα­γο­ρεύ­τη­κε αρχι­κά η κυκλο­φο­ρία παντός είδους οχή­μα­τος, άνω των 3,5 τόνων σε συγκε­κρι­μέ­να τμή­μα­τα και στη συνέ­χεια για όλα τα αυτο­κί­νη­τα και για τα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας με συνέ­πεια να μην εξυ­πη­ρε­τεί­ται ούτε η εσω­τε­ρι­κή συγκοι­νω­νία, ενώ την ίδια στιγ­μή εκα­το­ντά­δες αυτο­κί­νη­τα παρέ­με­ναν εγκλω­βι­σμέ­να στο εθνι­κό δίκτυο σε διά­φο­ρα σημεία από τα διό­δια της Τρα­γά­νας και προς την Αθήνα…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο