Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία Elias: Πλημμύρισαν σπίτια στη Βόρεια Εύβοια που είναι κομμένη στα δύο – Στο Προκόπι ο Γ. Μαρίνος (ΦΩΤΟ)

Αντι­μέ­τω­πη με σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα εξα­κο­λου­θεί να βρί­σκε­ται για μια ακό­μη φορά η Βόρεια Εύβοια και ο πολύ­πα­θος λαός της περιο­χής που βρί­σκε­ται στο έλε­ος της κακο­και­ρί­ας και της έλλει­ψης αντι­πλημ­μυ­ρι­κού σχεδιασμού.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, στις Ροβιές κόπη­καν δρό­μοι και πλημ­μύ­ρι­σαν σπί­τια. Κλει­στός είναι ο δρό­μος ανά­με­σα σε Μαντού­δι και Προ­κό­πι, κόβο­ντας την Εύβοια στα δύο.

Στα Ψαχνά Ευβοί­ας μέσα σε μόλις λίγα λεπτά ο ποτα­μός Μεσ­σά­πιος γέμι­σε, με το νερό να απει­λεί να ξεχει­λί­σει και να πλημ­μυ­ρί­σει η περιοχή.

Και στο Πευ­κί της Βόρειας Εύβοιας κατα­γρά­φο­νται σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα. Σύμ­φω­να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χεί­μαρ­ροι έχουν ξεχει­λί­σει, έχουν περά­σει μέσα από τον οικι­σμό με συνέ­πεια να παρα­μέ­νουν εγκλω­βι­σμέ­νοι αρκε­τοί άνθρω­ποι. Ήδη οι πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις προ­σπα­θούν να απο­μα­κρύ­νουν ανθρώ­πους και να τους μετα­φέ­ρουν σε ασφα­λή σημεία, δεκά­δες είναι τα σπί­τια που έχουν πλημ­μυ­ρί­σει, όπως επί­σης και τα δέντρα που έχουν πέσει από τους ισχυ­ρούς ανέμους.

Από τα ξημε­ρώ­μα­τα δοκι­μά­ζε­ται και η Χαλ­κί­δα όπου και εκεί έπε­σε μεγά­λος όγκος νερού, με την Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία να παρεμ­βαί­νει σε περι­πτώ­σεις για άντλη­ση υδά­των στα πλημ­μυ­ρι­σμέ­να υπό­γεια, ενώ πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να παρα­τη­ρή­θη­καν σε Ερέ­τρια και Αλιβέρι.

Κλει­στά είναι τα σχο­λεία στη Βόρεια Εύβοια και στην Κεντρι­κή στους Δήμους Ερέ­τριας, Χαλ­κι­δέ­ων και Διρ­φύ­ων — Μεσσαπίων.

Στο Προκόπι κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Γ. Μαρίνο

Στο Προ­κό­πι Βόρειας Εύβοιας έφτα­σε κλι­μά­κιο του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον Γιώρ­γο Μαρί­νο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τή Εύβοιας. Σημειώ­νε­ται ότι η Πυρο­σβε­στι­κή και η ΓΓ Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας έχουν δια­κό­ψει την κυκλο­φο­ρία στο δρό­μο Μαντού­δι — Προ­κό­πι λόγω υπερ­χεί­λι­σης του ποτα­μού Κηρέα και λόγω φερ­τών υλικών.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο