Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία «EVA»: Ισκυρές καταιγίδες μέχρι το βράδυ της Κυριακής — Δύσκολη η αποψινή νύχτα για την Αττική

Κακο­και­ρία «EVA»: Από το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του ένα μέτω­πο ισχυ­ρών καται­γί­δων μήκους 900 χλμ βρί­σκε­ται στα ανοι­κτά του Ιονί­ου και προ­σεγ­γί­ζει γρή­γο­ρα τα Ιόνια νησιά και τις ακτές της Δυτι­κής Ελλάδας.

Σύμ­φω­να με τα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/Meteo.gr, σήμε­ρα έντο­νες βρο­χο­πτώ­σεις και τοπι­κά ισχυ­ρές καται­γί­δες θα επη­ρε­ά­σουν το σύνο­λο της Δυτι­κής Ελλά­δας. Μέχρι το βρά­δυ τα φαι­νό­με­να θα επε­κτα­θούν στα υπό­λοι­πα κεντρι­κά και νότια ηπει­ρω­τι­κά και ενδε­χο­μέ­νως στα δυτι­κά τμή­μα­τα της Κρή­της. Κατά τη διάρ­κεια της νύχτας και μέχρι το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής θα επη­ρε­α­στούν πολ­λές περιο­χές της υπό­λοι­πης χώρας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων της Θεσ­σα­λο­νί­κης και της Αθήνας.

Κατά το δεύ­τε­ρο 12ωρο της Κυρια­κής τα έντο­να φαι­νό­με­να θα επι­μεί­νουν στα ανα­το­λι­κά και νότια ηπει­ρω­τι­κά, στη Μακε­δο­νία, στα νησιά του Κεντρι­κού, Ανα­το­λι­κού και Νότιου Αιγαί­ου και στην Κρήτη.

Όσον αφο­ρά στον πεντα­βάθ­μιο Δεί­κτη Επι­κιν­δυ­νό­τη­τας Επει­σο­δί­ου Βρο­χό­πτω­σης (Regional Precipitation Index — RPI) του meteo, το επει­σό­διο βρο­χό­πτω­σης ανα­μέ­νε­ται να είναι Κατη­γο­ρί­ας 3 το Σάβ­βα­το και Κατη­γο­ρί­ας 4 την Κυριακή.

Ειδι­κό­τε­ρα στο νομό Αττι­κής και στην πόλη της Αθή­νας, ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, που θα συνο­δεύ­ο­νται από αυξη­μέ­νη ηλε­κτρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, ενι­σχυ­μέ­νους ριπαί­ους ανέ­μους και ενδε­χο­μέ­νως τοπι­κές χαλα­ζο­πτώ­σεις, θα εκδη­λω­θούν τη νύχτα προς Κυρια­κή. Έντο­να κατά περιό­δους φαι­νό­με­να ανα­μέ­νε­ται να εκδη­λώ­νο­νται μέχρι το βρά­δυ της Κυριακής.

Την Κυρια­κή βρο­χές και καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της χώρας, φαι­νό­με­να που τοπι­κά θα είναι έντο­να έως πολύ έντο­να και τα οποία το βρά­δυ θα αρχί­σουν να περιο­ρί­ζο­νται στα ανα­το­λι­κά, στα κεντρι­κά, στα νότια και στο Αιγαίο. Κατά τόπους θα εκδη­λω­θούν και χαλαζοπτώσεις.

Από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες αύριο πολύ έντο­να φαι­νό­με­να θα εκδη­λω­θούν στις Κυκλά­δες, στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, στα Δωδε­κά­νη­σα και σε περιο­χές της Κρή­της. Οι ατμο­σφαι­ρι­κές συν­θή­κες ευνο­ούν τη μετα­φο­ρά σκό­νης από την Αφρική.

Η θερ­μο­κρα­σία, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από 5 έως 15 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα από 5 έως 21, στην Ήπει­ρο από 8 έως 19 βαθ­μούς, στη Θεσ­σα­λία από 8 έως 20, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 8 έως 21 βαθ­μούς, στα νησιά του Ιονί­ου από 13 έως 18 και στα νησιά του Αιγαί­ου και την Κρή­τη από 12 έως 22–23 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί με εντά­σεις 5–6 Μπο­φόρ και τοπι­κά 7 Μπο­φόρ, στρε­φό­με­νοι το βρά­δυ σε ανα­το­λι­κούς έως βορειο­α­να­το­λι­κούς με εντά­σεις 5–6 Μπο­φόρ. Στο Ιόνιο θα πνέ­ουν άνε­μοι νοτί­ων διευ­θύν­σε­ων με εντά­σεις 6–7 Μπο­φόρ και από το βρά­δυ άνε­μοι βορεί­ων διευ­θύν­σε­ων με μικρή εξα­σθέ­νη­ση. Επι­ση­μαί­νε­ται ότι κατά τη διάρ­κεια εκδή­λω­σης καται­γί­δων οι άνε­μοι θα είναι τοπι­κά θυελλώδεις.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες κατά περιό­δους. Αυξη­μέ­νη είναι η πιθα­νό­τη­τα εκδή­λω­σης χαλα­ζο­πτώ­σε­ων. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί με εντά­σεις 5–6 Μπο­φόρ και από αργά το βρά­δυ ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί με εντά­σεις έως 5 Μπο­φόρ, όμως κατά τη διάρ­κεια εκδή­λω­σης καται­γί­δων οι άνε­μοι θα ενι­σχύ­ο­νται τοπι­κά σε θυελ­λώ­δεις. Αυξη­μέ­νες θα είναι οι συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης στην ατμό­σφαι­ρα. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 16 έως 20 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες κατά περιό­δους. Αυξη­μέ­νη είναι η πιθα­νό­τη­τα εκδή­λω­σης χαλα­ζο­πτώ­σε­ων. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί με εντά­σεις 4–5 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 14 έως 19 βαθμούς.

Κλειστά αύριο τα εμπορικά καταστήματα λόγω κακοκαιρίας

Κλει­στά θα είναι αύριο τα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα λόγω της κακο­και­ρί­ας, ανα­κοί­νω­σε η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Εμπο­ρί­ου & Προ­στα­σί­ας του Κατα­να­λω­τή του Υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης & Επεν­δύ­σε­ων. Όπως ανακοινώθηκε:

«Τα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα θα παρα­μεί­νουν κλει­στά σε ολό­κλη­ρη την Επι­κρά­τεια αύριο, Κυρια­κή 6 Νοεμ­βρί­ου, λόγω των ισχυ­ρών και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων που ανα­μέ­νε­ται να πλή­ξουν πολ­λές περιο­χές της χώρας. Για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του κατα­να­λω­τι­κού κοι­νού τα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα θα είναι ανοι­χτά σε ολό­κλη­ρη την επι­κρά­τεια την επό­με­νη Κυρια­κή 13 Νοεμ­βρί­ου, με προ­αι­ρε­τι­κό ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο