Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία GAIA: Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια — Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες

Προ­βλή­μα­τα στα ακτο­πλοϊ­κά δρο­μο­λό­για έχουν προ­κα­λέ­σει οι ισχυ­ροί νότιοι άνε­μοι που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές και φθά­νουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ.

Από το λιμά­νι του Πει­ραιά δεν εκτε­λέ­στη­καν τα πρω­ι­νά δρο­μο­λό­για για τις Κυκλά­δες, ενώ έως τις 9 το πρωί δεν θα εκτε­λεί­ται κανέ­να δρο­μο­λό­γιο για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Από το λιμά­νι της Ραφή­νας δεν εκτε­λέ­στη­καν τα πρω­ι­νά δρο­μο­λό­για για τις Κυκλά­δες, ενώ κλει­στή είναι η πορ­θμεια­κή γραμ­μή Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Σε ισχύ είναι απα­γό­ρευ­ση από­πλου από το λιμά­νι του Λαυ­ρί­ου ενώ δεν εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για των πλοί­ων ανοι­χτού τύπου στη γραμ­μή Καβάλα-Θάσος.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται σήμε­ρα να ταξι­δέ­ψουν καλό είναι πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία για τυχόν αλλα­γές η τρο­πο­ποι­ή­σεις δρομολογίων.

Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία «GAIA»

H κακο­και­ρία «GAIA» πλήτ­τει το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας. Σφο­δρές καται­γί­δες εκδη­λώ­θη­καν μετά τα μεσά­νυ­χτα και στην Αττική.

Τα έντο­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να, με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, τους θυελ­λώ­δεις νοτιά­δες και τις τοπι­κές χαλα­ζο­πτώ­σεις, πλήτ­τουν ιδιαί­τε­ρα τα δυτι­κά, και ήδη πτώ­σεις δέν­δρων έχουν σημειω­θεί σε πολ­λές περιο­χές των Ιωαν­νί­νων, στο επαρ­χια­κό οδι­κό δίκτυο του Πωγω­νί­ου, της Ζίτσας και της Δωδώνης.

Κλει­στή στο ύψος του Τερό­βου είναι η παλιά εθνι­κή οδός Ιωαν­νί­νων – Άρτας, όπως και η παλιά εθνι­κή οδός Ιωαν­νί­νων – Ηγου­με­νί­τσας, κοντά στη Ζίτσα. Στην Κέρ­κυ­ρα, οι ισχυ­ροί άνε­μοι έχουν δημιουρ­γή­σει προ­βλή­μα­τα στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση σε πολ­λές περιο­χές του νησιού.

Σημειώ­νε­ται ότι μήνυ­μα μέσω του 112 έχει στα­λεί στους κατοί­κους της Ηπεί­ρου, της Κέρ­κυ­ρας, της Ζακύν­θου, της Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας, της Αχαϊ­ας, της Ηλεί­ας και της Μεσσηνίας.

Δεν προσέγγισε λόγω κακοκαιρίας στα λιμάνια της Κάσου και της Χάλκης το “Πρέβελης”

Δεν προ­σέγ­γι­σε τα λιμά­νια της Κάσου και της Χάλ­κης το Ε/Γ- Ο/Γ Πρέ­βε­λης χτες λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συν­θη­κών που επι­κρα­τού­σαν στην περιο­χή. Το πλοίο προ­σέγ­γι­σε κανο­νι­κά, στα ενδιά­με­σα λιμά­νια του Δια­φα­νιού και των Πηγα­διών της Καρπάθου.

Ό πλοί­αρ­χος του Ε/Γ- Ο/Γ Πρέ­βε­λης ενη­μέ­ρω­σε τις Λιμε­νι­κές αρχές Κάσου και Χάλ­κης πως ήταν αδύ­να­τη η προ­σέγ­γι­ση του πλοί­ου στα λιμά­νια τους λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συν­θη­κών που επι­κρα­τού­σαν στην περιοχή.

Στο λιμά­νη της Κάσου ανέ­με­ναν προς επι­βί­βα­ση επτά (07) επι­βά­τες και δύο (02) Φ/Γ οχή­μα­τα, ενώ στο ”ΠΡΕΒΕΛΗΣ” ανέ­με­ναν προς απο­βί­βα­ση επτά (07) επι­βά­τες, ένα (01) Ι.Χ.Ε. όχη­μα, ένα (01) Δ/Κ και δύο (02) Φ/Γ.

Στο λιμά­νι της Χάλ­κης ανέ­με­ναν δώδε­κα (12) επι­βά­τες και ένα (01) Ι.Χ.Ε. όχη­μα προς επι­βί­βα­ση, ενώ στο ”ΠΡΕΒΕΛΗΣ” δεν ανέ­με­ναν επι­βά­τες προς αποβίβαση.

Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Το Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­κίν­δυ­νων Και­ρι­κών Φαι­νο­μέ­νων που εκδό­θη­κε το Σάβ­βα­το (10–12-2022) με α.α. 21, επι­και­ρο­ποιεί­ται σύμ­φω­να με τα νεώ­τε­ρα προ­γνω­στι­κά στοιχεία.
Επι­ση­μαί­νε­ται ότι δεν υπάρ­χουν ουσια­στι­κές διαφοροποιήσεις.

Το σύστη­μα κακο­και­ρί­ας με την ονο­μα­σία Gaia προ­βλέ­πε­ται να επη­ρε­ά­σει τη χώρα μας έως και τη νύχτα της Κυρια­κής (11–12-2022) με ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, μεγά­λα ύψη υετού, θυελ­λώ­δεις νότιους ανέ­μους και τοπι­κές χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να:

Τα ισχυ­ρά φαι­νό­με­να που έχουν αρχί­σει να σημειώ­νο­νται θα συνε­χι­στούν την Κυρια­κή (11–12-2022):

α. μέχρι τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες, στην Ήπει­ρο, το Ιόνιο, τη δυτι­κή Στε­ρεά, τη δυτι­κή Μακε­δο­νία και τα δυτι­κά τμή­μα­τα της Θεσσαλίας

β. μέχρι το από­γευ­μα, στη δυτι­κή και τη νότια Πελο­πόν­νη­σο και την κεντρι­κή Στερεά

γ. από τις προ­με­σημ­βρι­νές μέχρι και τις βρα­δι­νές ώρες, στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, τη Θρά­κη και τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαίου

δ. τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες, στις Κυκλά­δες και την Κρήτη

ε. από τις μεσημ­βρι­νές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, στα Δωδεκάνησα

Σημειώ­νε­ται ότι τα φαι­νό­με­να στην Ήπει­ρο, το Ιόνιο, τη δυτι­κή Στε­ρεά και τη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο ανα­μέ­νε­ται τη νύχτα προς την Κυρια­κή (11–12-2022) να είναι ιδιαί­τε­ρα ισχυ­ρά και κατά τόπους επικίνδυνα.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο