Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία “Genesis”: Χιλιάδες κεραυνοί — συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα

Σε ισχύ παρα­μέ­νει το έκτα­κτο δελ­τίο επι­κίν­δυ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων με την ονο­μα­σία Genesis, που πλήτ­τει από την Πέμ­πτη μεγά­λο μέρος της χώρας, ενώ το Σάβ­βα­το στο επί­κε­ντρο βρέ­θη­κε και το λεκα­νο­πέ­διο της Αττι­κής. Τα έντο­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να συνε­χί­ζο­νται κατά τόπους, με τις βρο­χές και τις σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες να ανα­μέ­νο­νται έως τις πρω­ι­νές ώρες της Κυρια­κής κυρί­ως στα νησιά του Βορεί­ου και Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, στις Σπο­ρά­δες, στις παρά­κτιες περιο­χές της Θεσ­σα­λί­ας και στην Εύβοια.

Το Σάβ­βα­το 11/06 εκδη­λώ­θη­καν βρο­χές και καται­γί­δες στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας με τα ισχυ­ρό­τε­ρα φαι­νό­με­να να σημειώ­νο­νται στα βόρεια και ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττι­κής, στην Εύβοια και στο Βόρειο Αιγαίο.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι έως τις 18:30 περί­που το μεγα­λύ­τε­ρο ύψος βρο­χής μετα­ξύ των σταθ­μών του δικτύ­ου του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών / meteo.gr κατα­γρά­φη­κε στην Πάρ­νη­θα (52 χιλιο­στά) και ακο­λού­θη­σε η Στε­νή Ευβοί­ας (51), η Ραφή­να (50), η Θάσος (47), τα Δίκαια Έβρου (42) και ο Νέος Μαρ­μα­ράς Χαλ­κι­δι­κής (41).

Στον σχε­τι­κό πίνα­κα παρου­σιά­ζο­νται οι 8 σταθ­μοί που κατέ­γρα­ψαν τα μεγα­λύ­τε­ρα ύψη βροχής.

Το σύστη­μα κατα­γρα­φής κεραυ­νών «ΖΕΥΣ» του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών κατέ­γρα­ψε περί­που 8.300 κεραυ­νούς έως την ίδια ώρα. Όπως φαί­νε­ται στον χάρ­τη που παρου­σιά­ζει την πυκνό­τη­τα κεραυ­νών, οι περισ­σό­τε­ροι ανι­χνεύ­θη­καν στην Θρά­κη, στο Βόρειο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην Ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία και Στε­ρεά, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττικής.

Προβλήματα και στην Αττική

«Άνοι­ξαν οι ουρα­νοί» το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του στην Αττι­κή, λόγω της κακο­και­ρί­ας «Genesis». Καταρ­ρα­κτώ­δεις βρο­χές και καται­γί­δες έπλη­ξαν πολ­λές περιο­χές του Λεκα­νο­πε­δί­ου, τόσο στο κέντρο της Αθή­νας αλλά και τα προ­ά­στια της πρω­τεύ­ου­σας, με τη θερ­μο­κρα­σία να πέφτει αισθητά.
Σε πολ­λές περιο­χές οι δρό­μοι μετα­τρά­πη­καν σε ποτά­μια, δημιουρ­γώ­ντας προ­βλή­μα­τα στην κυκλο­φο­ρία. Συγκε­κρι­μέ­να, με δυσκο­λία διε­ξα­γό­ταν η κυκλο­φο­ρία στην περι­φε­ρεια­κή Υμητ­τού από το ύψος της Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου (Κατε­χά­κη), λόγω καθί­ζη­σης του οδο­στρώ­μα­τος από θραύ­ση αγω­γού της ΕΥΔΑΠ.
Επί­σης, προ­βλή­μα­τα σημειώ­θη­καν και στο οδι­κό δίκτυο στη περιο­χή του Καρέα στο ύψος του στρα­το­πέ­δου Σακέτα.

Η πυρο­σβε­στι­κή στην περι­φέ­ρεια Αττι­κής έλα­βε 41 κλή­σεις εκ των οποί­ων επτά για κοπές δέντρων, 31 για αντλή­σεις υδά­των, μία για αφαί­ρε­ση αντι­κει­μέ­νου, και δύο για απε­γκλω­βι­σμούς ατό­μων και μετα­φο­ρές τους σε ασφα­λή σημεία.

Οι Πυρο­σβε­στι­κές Υπη­ρε­σί­ες είναι σε κατά­στα­ση αυξη­μέ­νης ετοι­μό­τη­τας με δια­σπο­ρά του προ­σω­πι­κού και των οχη­μά­των. Μετα­ξύ άλλων – απευ­θύ­νε­ται ισχυ­ρή σύστα­ση στους πολί­τες να απο­φεύ­γουν κάθε περιτ­τή μετα­κί­νη­ση και να μην δια­σχί­ζουν ποτέ και για κανέ­ναν λόγο χει­μάρ­ρους, ρέμα­τα ή δρό­μους που έχουν πλημμυρίσει.
Η κακο­και­ρία πλήτ­τει περισ­σό­τε­ρο την κεντρι­κή και την ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, την ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, την Εύβοια, τη Θρά­κη, καθώς και τα νησιά του βορεί­ου και ανα­το­λι­κού Αιγαίου.

Θεσσαλία: Ανυπολόγιστες οι ζημιές από την χαλαζόπτωση

Μεγά­λες ζημιές προ­κά­λε­σε η κακο­και­ρία στις καλ­λιέρ­γειες της Θεσ­σα­λί­ας, με τους κατοί­κους να μιλούν για πρω­το­φα­νή χαλα­ζό­πτω­ση.
Χαλά­ζι και δυνα­τός αέρας «σάρω­σαν» τις καλ­λιέρ­γειες, όπως είπαν οι κάτοι­κοι της περιο­χής στην κάμε­ρα της ΕΡΤ.

«Εδώ και 50 χρό­νια δεν έχει πέσει ποτέ τόσο χαλά­ζι στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή… Δεν ήταν μόνο το μέγε­θος, αλλά και η διάρ­κεια του φαι­νο­μέ­νου… και αυτό είχε σαν απο­τέ­λε­σμα να κατα­στρέ­ψει ό,τι έβρι­σκε στο πέρα­σμά του».

Μεγά­λες ζημιές κατα­γρά­φο­νται και στις υπο­δο­μές, σε αγρο­τι­κούς δρό­μους αλλά και σε ποιμνιοστάσια.

Ο καιρός σήμερα 12 Ιουνίου

Αρχι­κά ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κυρί­ως στια νησιά του Βορεί­ου και Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, στις Σπο­ρά­δες, στις παρά­κτιες περιο­χές της Θεσ­σα­λί­ας και στην Εύβοια. Στα­δια­κά έως το μεση­μέ­ρι τα φαι­νό­με­να θα επε­κτα­θούν στην υπό­λοι­πη χώρα, σημειώ­νε­ται όμως ότι τα ισχυ­ρό­τε­ρα ανα­μέ­νο­νται στα ηπει­ρω­τι­κά. Πιθα­νό­τη­τα χαλα­ζο­πτώ­σε­ων υπάρ­χει στην Μακε­δο­νία, στην Ήπει­ρο αλλά και στα ορει­νά της υπό­λοι­πης Κεντρι­κής και Βόρειας Ελλά­δας. Τα φαι­νό­με­να θα εξα­σθε­νή­σουν από τις πρώ­τες βρα­δι­νές ώρες. Οι συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης στην ατμό­σφαι­ρα θα είναι σχε­τι­κά αυξη­μέ­νες στο Αιγαίο.

Η θερ­μο­κρα­σία στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα κυμαν­θεί από 14 έως 24 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία και στη Θρά­κη από 18 έως 28, στην Ήπει­ρο από 15 έως 29, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 17 έως 29, στα νησιά του Ιονί­ου από 18 έως 29, στα νησιά του Βορεί­ου και Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και στις Σπο­ρά­δες από 19 έως 28, στις Κυκλά­δες και στα Δωδε­κά­νη­σα από 19 έως 27 και στην Κρή­τη από 15 έως 30 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 έως 6 μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές βρο­χές και ενδε­χο­μέ­νως σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 21 έως 29 βαθ­μούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσ­σα­λο­νί­κης ανα­μέ­νο­νται βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες από το μεση­μέ­ρι. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις έως 3 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης θα κυμαν­θεί από 19 έως 28 βαθ­μούς Κελσίου.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο