Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοποιούσε σεξουαλικά επί πέντε χρόνια την ανήλικη ανιψιά του

Την ανή­λι­κη ανι­ψιά του κατη­γο­ρεί­ται ότι κακο­ποιού­σε σεξουα­λι­κά για μία πεντα­ε­τία ένας 42χρονος σε περιο­χή της βορειο­δυ­τι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπως απο­κά­λυ­ψε η έρευ­να αστυ­νο­μι­κών της Υπο­διεύ­θυν­σης Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων Θεσσαλονίκης.

Είχε προη­γη­θεί καταγ­γε­λία της 22χρονης, σήμε­ρα, παθού­σας, σύμ­φω­να με την οποία κατά την περί­ο­δο 2010–2015, όταν η ίδια ήταν ανή­λι­κη (από τα 8 έως τα 13 έτη) ο 42χρονος — εξ αγχι­στεί­ας — θεί­ος της, εκμε­ταλ­λευό­με­νος την απου­σία των γονιών της, προ­έ­βη κατ’ επα­νά­λη­ψη και χωρίς τη θέλη­σή της σε ασελ­γείς πρά­ξεις ενα­ντί­ον της.

Από την αστυ­νο­μι­κή έρευ­να προ­έ­κυ­ψε — επι­πλέ­ον — ότι κατά το 2010 ο ίδιος παρα­κο­λου­θού­σε ενώ­πιον του 4χρονου γιου του και του 7χρονου ανι­ψιού του ται­νί­ες πορ­νο­γρα­φι­κού περιε­χο­μέ­νου. Κατά την προ­α­νά­κρι­ση δε, ερευ­νή­θη­κε καταγ­γε­λία της ετε­ρο­θα­λούς αδελ­φής του για άσε­μνες χει­ρο­νο­μί­ες και προ­τά­σεις που έκα­νε σε βάρος της, προ­σβάλ­λο­ντας τη γενε­τή­σια αξιο­πρέ­πειά της.

Όπως ανα­κοί­νω­σε η ΕΛ.ΑΣ, ενα­ντί­ον του 42χρονου σχη­μα­τί­σθη­κε δικο­γρα­φία για τα αδι­κή­μα­τα του βια­σμού, της προ­σβο­λής γενε­τή­σιας αξιο­πρέ­πειας, γενε­τή­σιων πρά­ξε­ων με ανη­λί­κους ή ενώ­πιον τους, κατά­χρη­σης ανη­λί­κων και απει­λής. Η δικο­γρα­φία δια­βι­βά­ζε­ται στην αρμό­δια Εισαγ­γε­λία Πρωτοδικών.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο