Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλάβρυτα: Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις ορειβάτες

Χωρίς τις αισθή­σεις του εντο­πί­στη­κε, λίγη ώρα μετά την ανεύ­ρε­ση των άλλων δύο, και ο τρί­τος αναρ­ρι­χη­τής που αγνο­ού­νταν στην περιο­χή «Ύδα­τα Στυ­γός», πλη­σί­ον του χιο­νο­δρο­μι­κού Κέντρου Καλαβρύτων.

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, πλέ­ον είναι σε εξέ­λι­ξη η επι­χεί­ρη­ση μετα­φο­ράς και των τριών ατό­μων από δυνά­μεις του Σώμα­τος που συμ­με­τεί­χαν στις έρευ­νες αλλά και της Ελλη­νι­κής Ομά­δας Διάσωσης.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν πως οι τρεις άνδρες κατα­πλα­κώ­θη­καν από χιονοστιβάδα.

Το χρονικό της εξαφάνισης των αναρριχητών

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του kalavrytanews.com, οι τρεις άντρες, ηλι­κί­ας από 50 έως 55 ετών κάτοι­κοι Πάτρας, έμπει­ροι στην χει­με­ρι­νή αναρ­ρί­χη­ση και χιο­νο­δρο­μία ανέ­βη­καν στο Χελ­μό το πρωί του Σαβ­βά­του και από την Στύ­γα που εθε­ά­θη­σαν τελευ­ταία φορά θα πήγαι­ναν προς την περιο­χή της “μαυ­ρο­λί­μνης”.

Το Χιο­νο­δρο­μι­κό Κέντρο ανα­ζή­τη­σε τους τρεις άντρες αφού είχαν αφή­σει το αυτο­κί­νη­τό τους στο πάρ­κινγκ του Κέντρου, αλλά τα συνε­χή τηλε­φω­νή­μα­τα προς το κινη­τό που είχαν δώσει, χτυ­πού­σε χωρίς να υπάρ­χει ανταπόκριση.

Αμέ­σως με οχή­μα­τα του Χιο­νο­δρο­μι­κού, το προ­σω­πι­κό του Κέντρου άρχι­σαν την ανα­ζή­τη­σή τους και ειδο­ποι­ή­θη­κε η Αστυ­νο­μία. Στο σημείο έσπευ­σαν άντρες της Π.Υ. Καλα­βρύ­των, Περι­πο­λι­κό του Α.Τ. Καλα­βρύ­των και ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ Καλα­βρύ­των ενω έχει ζητη­θεί και η συν­δρο­μή της 6ης ΕΜΑΚ.

Ο και­ρός για τα δεδο­μέ­να του Χελ­μού είναι καλός χωρίς και­ρι­κά φαι­νό­με­να και χαμη­λό άνε­μο, αλλά με πολύ χαμη­λές θερμοκρασίες.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο